nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”Pliki do pobrania
Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Cele Strategiczne Programu:
- opracowanie rodziny polskich protez serca, w tym z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym;
- rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca;
- stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego 4.8 w ramach przedsięwzięcia P04 Programu:

Zadanie 4.8
„Ocena wykonanych badań przedklinicznych całkowicie wszczepialnej protezy serca”.


Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest wykonanie przedklinicznych badań kwalifikacyjnych całkowicie wszczepialnej permanentnej protezy serca oraz badań klinicznych wszczepialnej pompy wirowej III generacji.

Zakres zadania obejmuje:
1. Wytworzenie partii prototypu protezy całkowicie wszczepialnej do badań kwalifikacyjnych, opracowanej w zadaniu badawczym przedsięwzięcia P03 programu.
2. Wykonanie badań przedklinicznych prototypu protezy całkowicie wszczepialnej (kwalifikacyjnych badań laboratoryjnych i eksperymentalnych badań na zwierzętach), wymaganych dla uzyskania zgody na uruchomienie eksperymentalnych badań klinicznych.
3. Ocena wykonanych kwalifikacyjnych badań laboratoryjnych prototypu protezy całkowicie wszczepialnej, wymaganych dla potwierdzenia biozgodności, bezpieczeństwa i niezawodności pracy protezy. Ocena wyników badań eksperymentalnych na zwierzętach, wymaganych dla uzyskania zgody na uruchomienie eksperymentalnych badań klinicznych całkowicie wszczepialnej protezy serca.
4. Wytworzenie partii urządzeń do badań klinicznych wszczepialnej pompy wirowej III generacji, opracowanej prototypowo w zadaniu badawczym przedsięwzięcia P03 programu
5. Uruchomienie wieloośrodkowego programu leczenia krytycznej niewydolności serca w wybranych chorobach serca poprzez zastosowanie wspomagania serca wszczepialną pompą wirową III generacji opracowaną w zadaniu badawczym przedsięwzięcia P03 programu.
6. Opracowanie metody stosowania wszczepialnej pompy wirowej III generacji opracowanej w programie dla wdrożenia w leczeniu przewlekłej niewydolności serca

Zamierzony poziom osiągnięcia rezultatów:
1. Wykonane badania kwalifikacyjne prototypu całkowicie wszczepialnej protezy serca.
2. Metoda stosowania wszczepialnej pompy wirowej III generacji, wdrożona do stosowania klinicznego w Polsce.

Okres realizacji zadania: 2011-2012

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, posiadające oddział kardiochirurgii i wykazujące się udokumentowanym doświadczeniem w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca.


Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Kierownika Jednostki o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Informację o Jednostce sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
2. Kopie: Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, statutu jednostki, wyciągu z rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. Projekt realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
4. Informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem konkursu; udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności w zakresie wykorzystania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca.
5. Harmonogram realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
6. Zestawienie planowanych kosztów realizacji zadania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
7. Informację o prognozowanych środkach przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, a pochodzących z innych źródeł niż środki Programu.
8. Listy intencyjne potencjalnych partnerów oferenta w zadaniu.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane doświadczenie w klinicznym stosowaniu mechanicznego wspomagania serca systemem POLCAS;
2. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej oraz informatycznej realizacji zadania;

Kryteria oceny ofert:
1. Wartość merytoryczna oferty, innowacyjność i kompleksowość proponowanych metod badawczych oraz aktualne zaawansowanie badań metody wspomagania serca systemem POLCAS;
2. Proponowany harmonogram, zestawienie kosztów oraz sposób i zakres realizacji celów zadania;
3. Zasięg zaproponowanej współpracy naukowo-technologicznej i wdrożeniowo-klinicznej dla realizacji zadania;
4. Doświadczenie w zakresie stosowania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca, w szczególności z wykorzystaniem systemu POLCAS;
5. Udokumentowana współpraca badawcza w zakresie badań oceny i rozwoju protez serca.
6. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem niewydolności serca z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca.

Uwaga:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
5. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
6. Harmonogram oraz zestawienie kosztów sporządzone wg załączników nr 4 oraz 5 do ogłoszenia będą stanowiły podstawę do sporządzenia odpowiednich załączników do umowy.
7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej w 4 egzemplarzach należy składać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego (00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15) w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia z adnotacją na kopercie: „Konkurs Polskie Sztuczne Serce - zadanie wdrożeniowe P04 nr 4.8 „Ocena wykonanych badań przedklinicznych całkowicie wszczepialnej protezy serca”.

Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej oferty.


Opisy zadań przewidzianych do realizacji dostępne są w ogłoszeniu do konkursu, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale „Ogłoszenia i komunikaty”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (022) 63-49-279.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-07-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4774 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.