nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa Dolnośląskiego



24.08.2011 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa Dolnośląskiego



Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Ogłoszenie
w sprawie konkursu ofert na realizację
ŚWIADCZEŃ WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH
finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w 2011 r. dla Województwa Dolnośląskiego


Na podstawie art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) Minister Zdrowia zaprasza zakłady opieki zdrowotnej z terenu Województwa dolnośląskiego do składania ofert na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych w 2011 r. pn. „Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym” wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. Nr 139, poz 1140).

Świadczeniodawcy, z którymi Minister Zdrowia podpisze umowy zostaną wyłonieni w drodze konkursu ofert. Tryb ogłaszania i przeprowadzenia konkursu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2009 r. w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa (Dz. U. z dnia 2 listopada 2009 r. Nr 183 poz. 1435).

Akty prawne

I. Określenie przedmiotu konkursu
1. Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym ( definicja świadczenia
2. Warunki konkursu dla wykonywania świadczenia wysokospecjalistycznego / wymagany sprzęt specjalistyczny Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym( wymagany sprzęt specjalistyczny)
3. Umowy zawierane będą na okres od dnia rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31 grudnia 2011 r., z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych objętych umową od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi konkursu
1) Szczegółowe warunki konkursu ofert, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz formularze ofertowe dostępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www2.mz.gov.pl od dnia 3 sierpnia 2011 r.
2) Projekt umowy
5. Miejsce i termin składania ofert
Oferty składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2011 r. do godz. 10.00. na adres: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

II. Wymagane informacje i dokumenty:
1. Formalne
1) dane identyfikujące oferenta
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
- pełną nazwę,
- adres do korespondencji,
- numer telefonu i faksu,
- nazwę banku i numer konta, na które mają być przekazywane środki na udzielanie świadczeń wysokospecjalistycznych, potwierdzone podpisem głównego księgowego;
2) odpis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w przypadku zakładów opieki zdrowotnej;
3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
4) statut jednostki;
5) kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności prowadzonej w czasie złożenia oferty;
6) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o akceptacji warunków konkursu;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
7) oświadczenie oferenta o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf

2. Merytoryczne dla poszczególnych świadczeń wysokospecjalistycznych:
1) informacja o posiadanych akredytacjach i certyfikatach jakości;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
2) informacja o proponowanej liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych i ich cenach;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
3) kalkulacja cenowa (należy dołączyć kalkulację cenową, zawierającą wszystkie składniki kosztowe sporządzone zgodnie z załączonym wzorem;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
4) informacja o liczbie świadczeń wysokospecjalistycznych udzielonych w poprzednich dwóch latach - jeżeli oferent takich świadczeń udzielał;
załącznik w formacie *rtf
załącznik w formacie *pdf
5) oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz w przepisach w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji.
załącznik Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego w formacie *rtf
załącznik Oświadczenie dotyczące personelu i sprzętu medycznego dla świadczenia wysokospecjalistycznego w formacie *pdf


załącznik Oświadczenie o warunkach lokalowych w formacie *rtf
załącznik Oświadczenie o warunkach lokalowych w formacie *pdf

III. Kryteria oceny ofert:
Zgodnie z art. 15a ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

IV. Uwaga/dodatkowe informacje:
1) Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętych odrębnych kopertach,
a. Wymagania formalne należy umieścić w jednej kopercie
b. Wymagania merytoryczne należy umieścić w drugiej kopercie.
2) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta.
3) Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
4) Do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
5) Do oferty należy dołączyć informację o posiadaniu infrastruktury informatycznej, niezbędnej do rozliczania świadczeń wysokospecjalistycznych.
6) Uprzejmie prosimy o przygotowywanie dokumentów w formacie A4 w formie umożliwiającej proste kopiowanej dowolnie wybranej strony (luźne strony A4 spięte spinaczem).


Warszawa, dnia 3 sierpnia 2011 r




Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-08-03
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8410 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.