nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja na temat zmian wynikających z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2011r.INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWELIZACJI USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY WCHODZĄCYCH W ŻYCIE Z DNIEM 1 LIPCA 2011r.

I. Lekarski Egzamin Podyplomowy (LEP) i Lekarsko Dentystyczny Egzamin Podyplomowy(LDEP) a Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko- Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK)

Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP ) przeprowadza się na dotychczasowych zasadach w latach 2011 i 2012 natomiast pierwszy Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) oraz Lekarsko –Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK) przeprowadzony będzie w roku 2013.

Więcej informacji na www.cem.edu.pl
II. Postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji lekarskich
1. Postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji lekarskich przeprowadza wojewoda dwa razy w roku w terminach: od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie specjalizacji oraz postępowanie konkursowe.
W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego, lekarz składa wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w danej dziedzinie medycyny do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.
Złożenie wniosku następuje w formie wniosku elektronicznego, wypełnianego na stronie internetowej wojewody.
Lekarz po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu wniosku składa go do wojewody wraz z wymaganymi załącznikami, następnie wojewoda potwierdza elektronicznie dane zapisane we wniosku.

Lekarz ubiegający się od odbywanie specjalizacji może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie.
Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.
Postępowanie konkursowe obejmuje i uwzględnia:
1) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie rezydentury wynik LEP/LEK, albo, w przypadku lekarza dentysty – LDEP/LDEK;
2) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES, albo wynik LEP/LDEP albo LEK/LDEK, na podstawie którego lekarz może uzyskać najkorzystniejszą liczbę punktów w tym postępowaniu oraz punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych;
3) w przypadku lekarza, który występuje o rozpoczęcie specjalizacji w trybie pozarezydenckim, jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty wynik LEP/LDEP albo LEK/LDEK oraz punkty dodatkowe - za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych, odpowiedni okres zatrudnienia w jednostce akredytowanej zgodny z kierunkiem specjalizacji, publikacje w czasopismach naukowych zamieszczonych w wykazie czasopism sporządzonym przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Wynik postępowania konkursowego stanowi procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z LEP/LDEP albo LEK/LDEK albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES oraz punktów dodatkowych, o których mowa powyżej. W przypadku osób posiadających wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego w postępowaniu konkursowym wynik tych egzaminów uznaje się za równoważny z wynikiem odpowiednio LEK lub LDEK.

2. Liczba miejsc szkoleniowych

Do odbywania specjalizacji kwalifikuje są lekarzy, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie medycyny w danym województwie posiadanych przez dany podmiot, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.
Liczbę miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w trybie rezydentury, w poszczególnych dziedzinach medycyny, z podziałem na województwa, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów uwzględniającego wolne miejsca szkoleniowe, potrzeby zdrowotne obywateli oraz dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze danego województwa, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie internetowej na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

Liczbę miejsc szkoleniowych pozarezydenckich dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny, z uwzględnieniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy bez specjalizacji oraz lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację, wojewoda ogłasza na swojej stronie internetowej na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

Niewykorzystane miejsca rezydenckie, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, wojewoda może dodatkowo przyznać lekarzom, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą.

Wojewoda może dodatkowo przyznawać miejsca szkoleniowe, w tym objęte rezydenturą, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego.

III. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne wg programu określonego na podstawie przepisów dotychczasowych

IV. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny ( „PES”)
1. Zniesienie części praktycznej PES.
Od sesji jesiennej 2011 r. zostaje zniesiona część praktyczna PES. Jednakże w ramach części ustnej mogą mieścić się zadania praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem procedur diagnostycznych i leczniczych. Ustawa zabrania jednak wykonywania inwazyjnych zabiegów i procedur medycznych.

2. Zniesienie limitu składania PES.
Nowelizacja ustawy zniosła dotychczasowe ograniczenia w zakresie liczby terminów PES oraz okresu, w którym lekarz powinien złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym. Oznacza to, iż od sesji jesiennej 2011 r. możliwe będzie przystąpienie do egzaminu przez lekarzy, którzy dotąd nie zdali już 3-krotnie lub 4-krotnie PES lub upłynął im 36-miesięczny okres przeznaczony na jego składanie. Ustawa nowelizacyjna przewiduje w tym zakresie tylko jedno ograniczenie. Możliwość przystępowania do egzaminu dotyczy bowiem tylko tych lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po dniu 28 kwietnia 1999 r. (czyli w tzw. nowym systemie specjalizacji).
Sesję egzaminacyjną do PES w terminie październik-listopad 2011r. należy traktować jako pierwsze podejście do PES („opcja zerowa”)

Należy ponadto wskazać, że uznawanie wyników części Państwowego Egzaminu specjalizacyjnego jest możliwe wyłącznie wobec egzaminów przeprowadzonych po dniu 1 lipca 2011r.
Uznanie części egzaminu będzie możliwe wyłącznie wobec osób, które w sesji wiosennej 2011r. nie przystąpiły do kolejnej części PES i wobec których Państwowa Komisja Egzaminacyjna wyrazi na to zgodę.

Więcej informacji na www.cem.edu.pl
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2011-09-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 22046 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.