nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Założenia ramowe procesu restrukturyzacji i zmiany organizacji prawnej zakładów opieki zdrowotnejWarszawa, 19 sierpnia 2003 r.

Założenia ramowe
procesu restrukturyzacji i zmiany organizacji prawnej zakładów opieki zdrowotnej
przygotowane przez

Międzyresortowy zespół do opracowania rozwiązań prawnych i systemowych umożliwiających restrukturyzację zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej

zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 19 sierpnia 2003 r.Cel i metody postępowania
Celem podejmowanych działań jest wypracowanie nowej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisanej w warunki gospodarki rynkowej i umożliwiającej konkurencję pomiędzy zakładami opieki zdrowotnej. Przekształcenia muszą prowadzić do uzdrowienia gospodarki finansowej i uniemożliwienia procesu niekontrolowanego narastania zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Osiągnięcie przedstawionego celu wymaga podjęcia następujących działań:
1. Postępowanie restrukturyzacyjne obejmujące restrukturyzację zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań cywilno-prawnych;
2. Restrukturyzacja zatrudnienia (działania aktywizujące, ewentualne osłony);
3. Komercjalizacja spzoz-ów zakończona przekształceniem w spółkę kapitałową użyteczności publicznej;
4. Umożliwienie objęcia części udziałów kapitałowych przez wierzycieli w zamian za posiadane wierzytelności;
5. Stworzenie możliwości upadłości zakładów opieki zdrowotnej;
6. Umorzenie zobowiązań publiczno-prawnych po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Realizacja tych działań wymaga przygotowania odpowiednich instrumentów prawnych i organizacyjnych, w tym:
1. zmiany przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym:
  - ustalenie zasad komercjalizacji spzoz-ów;
  - stworzenie możliwości postępowania układowego oraz upadłości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i spółek kapitałowych użyteczności publicznej;
2. przygotowania przepisów dotyczących pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3. przygotowania działań organizacyjnych, w tym przetestowania wybranych elementów proponowanych rozwiązań w ramach programu pilotażowego dla dwóch województw o odmiennych warunkach finansowych i infrastrukturalnych.


Warunki i ograniczenia prowadzonych działań:
1. Zdefiniowanie pomocy publicznej w ten sposób, aby do 1 maja 2004 r. uzyskać pozytywną opinię UOKiK, a po tej dacie – Komisji Europejskiej. Według zasad stosowanych w Unii Europejskiej, udzielenie pomocy publicznej jest działaniem jednorazowym, którego celem jest uzdrowienie sytuacji wspomaganego przedsiębiorstwa. Proponowane działania spełniają ten warunek. Wskazane jest rozpoczęcie procesu udzielania pomocy publicznej przed 1 maja 2004 r.

2. Obecne możliwości zaangażowania finansowego Banku Gospodarstwa Krajowego w przejęcie części ryzyka związanego z procesem restrukturyzacji są ograniczone. Poziom zaangażowania finansowego BGK (ok. 300 mln zł) ma dotyczyć wyłącznie gwarantowania lub poręczenia odsetek od obligacji przeznaczonych do konwersji zadłużenia.

3. Określenie możliwości emisji obligacji przez organy założycielskie lub gwarantowania przez te organy obligacji emitowanych przez spzoz-y, biorąc pod uwagę w szczególności przepisy art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych, określające limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.

4. Niezbędne jest łączne traktowanie wszystkich zobowiązań z perspektywy metod i zasad ich spłacania. Określone sposoby działania służyć też mają zaspokojeniu udokumentowanych roszczeń pracowniczych wynikających z ustawy z 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw.


Dokumenty przedstawione przez Zespół Radzie Ministrów:

A. Nowelizacja ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.


Zakres nowelizacji obejmie zasadniczo określenie nowej formy organizacyjno-prawnej publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Formą tą ma być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna powstała w wyniku aktu komercjalizacji. Do spółki będzie miał zastosowanie kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem pewnych odrębności wynikających z idei działania zakładu opieki zdrowotnej jako podmiotu użyteczności publicznej (spółka użyteczności publicznej ZOZSUP). Spółka ta na zasadzie sukcesji generalnej stanie się podmiotem wszelkich praw i obowiązków dotychczasowego SPZOZ.
Przekształcenie SPZOZ w spółkę ma na celu:
  - umożliwienie działania ZOZ wg sprawdzonych reguł kodeksu spółek handlowych z niezbędnymi odrębnościami, bez tworzenia oddzielnych zasad i tworów tylko dla ochrony zdrowia,
  - zwiększenie kontroli właścicielskiej, poprzez danie podmiotowi publicznemu większego wpływu na podstawowe decyzje podejmowane przez ZOZSUP z zachowaniem niezbędnej samodzielności menedżera (zarządu) w zakresie bieżącego zarządzania,
  - umożliwienie wprowadzenia profesjonalnego zarządu, dbającego nie tylko o medyczną działalność zakładu, ale także o jego wyniki finansowe,
  - zwiększenie odpowiedzialności zarządzających ZOZSUP za podejmowane decyzje przed właścicielem i Radą Nadzorczą z wykorzystaniem m.in. mechanizmu absolutorium dla władz spółki,
  - zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych nastąpi oddzielenie odpowiedzialności za długi ZOZSUP w przypadku jego likwidacji od podmiotu publicznego, który go utworzył; spółka posiadająca odrębną od samorządu osobowość prawną będzie odpowiadała za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem; podmiot publiczny nie będzie odpowiadał za długi spółki po jej likwidacji,
  - ZOZSUP będzie miała zdolność układową i upadłościową po niezbędnym okresie przejściowym na zastosowanie ustawy restrukturyzacyjnej.
  - umożliwienie otwarcia ścieżki komercjalizacji i dopuszczenie procedury upadłościowej, niezależnie od doraźnej procedury restrukturyzacyjnej.

Ustawa określi:
  - uznanie ZOZSUP za przedsiębiorcę ze wszystkimi tego prawnymi konsekwencjami (m.in. w zakresie podatków), a jeśli tak to w jakim zakresie i z jakimi odrębnościami, jednak mogą być rozważone wyjątki ze względu na np. potrzeby obronności Państwa;
  - Po okresie przejściowym, niezbędnych ze względu na stosowanie ustawy restrukturyzacyjnej, wskazanie jednej formy działania dla wszystkich publicznych ZOZ (założenie, iż warunkiem skorzystania z ustawy restrukturyzacyjnej jest komercjalizacja zakładu);
  - ewentualne zróżnicowanie pod względem prawnym publicznych i niepublicznych zoz-ów co do formy organizacyjno – prawnej ich działania; przy czym nie będzie możliwości różnicowania w zakresie dostępu do środków publicznych dla różnych form zoz-ów przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
  - zasady wyposażenia spółki w mienie ruchome i nieruchome;
  - wprowadzenie upoważnienia ustawowego do określenia sieci szpitali publicznych oraz określenie nieprzekraczalnego terminu, do którego takie rozporządzenie musi być wydane;
  - wprowadzenie ograniczeń w odniesieniu do publicznych zoz znajdujących się w sieci, że organ założycielski nie może mieć mniej niż 51% głosów na zebraniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
  - wprowadzenie górnego limitu zobowiązań zoz znajdujących się w sieci (dotyczących sumy zobowiązań oraz kosztów obsługi zobowiązań) oraz zapisu, że czynności powodujące przekroczenie tego limitu są nieważne.

Po skomercjalizowaniu i restrukturyzacji, ZOZ jako spółka użyteczności publicznej powinien posiadać zdolność działania w ramach własnego budżetu bez zaciągania zobowiązań, nie mających pokrycia w aktualnych lub planowanych dochodach.

B. Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ustawa określa zasady i warunki restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także tryb postępowania w sprawach restrukturyzacji. W ramach zobowiązań publicznoprawnych, ustawa definiuje zakres pomocy publicznej. Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy publicznej musi być uruchomienie procesu restrukturyzacji. Postępowanie restrukturyzacyjne ma prowadzić do umożliwienia przekształcenia zoz-u w spółkę użyteczności publicznej.

Ustawa określi zasady restrukturyzacji zakładów w zakresie:
  - zobowiązań publicznoprawnych
  - zobowiązań cywilnoprawnych, w tym indywidualnych roszczeń pracowników zakładów wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw.

Restrukturyzacją mogą być objęte spzoz-y w rozumieniu art. 35b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, zatrudniające powyżej 50 osób (czyli takie, jak w ustawie o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw).

Restrukturyzacją objęte będzie zadłużenie powstałe w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2003 r.

Ustawa obejmuje:
  a. Restrukturyzację zobowiązań publicznoprawnych
polegającą na umorzeniu bądź rozłożeniu na raty określonych zobowiązań publicznoprawnych
  b. Restrukturyzację zobowiązań cywilnoprawnych
polegającą na zawarciu ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami; w ramach tego działania przewidziane jest również uregulowanie wierzytelności w stosunku do pracowników (w postaci umów indywidualnych lub umów opartych o zasady układów zbiorowych pracy)

Ustawa zdefiniuje:
  - tryb postępowania restrukturyzacyjnego, w tym zdefiniuje organ restrukturyzacyjny, sposób wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, zakres wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego;
  - zakres programu restrukturyzacyjnego
  - zasady opiniowania programów restrukturyzacyjnych (także przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Bank Gospodarstwa Krajowego);
  - instrumenty restrukturyzacji zadłużenia i udzielania pomocy publicznej:
    • zasady konwersji i restrukturyzacji zobowiązań;
    • zasady udzielania poręczeń przez BGK;
  - zasady i tryb przyznawania grantów restrukturyzacyjnych dla niezadłużonych spzoz-ów.

Restrukturyzacja zatrudnienia, wynikająca z postępowania restrukturyzacyjnego będzie przeprowadzana w oparciu o istniejące regulacje prawne, w tym o przepisy planowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Działania organizacyjne
ETAP I.

Zadanie 1.
Prace legislacyjne nad projektami ustaw

Prace są prowadzone w ramach Zespołu Międzyresortowego. Do końca sierpnia przeprowadzone zostaną konsultacje wstępnych projektów założeń z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz partnerami społecznymi, a następnie przedstawione Komitetowi Rady Ministrów i Radzie Ministrów do końca września b.r.

Zadanie 2.
Zebranie danych niezbędnych do oceny skutków regulacji opracowywanych ustaw

  - określenie potencjalnego zakresu procesu restrukturyzacji;
  - określenie możliwości emisji obligacji przez spzoz-y lub ich organy założycielskie

Zadanie 3.
Wstępna kampania informacyjna

Kampania skierowana do wojewodów, jednostek samorządu terytorialnego i dyrektorów spzoz-ów, dotycząca celów podejmowanych działań oraz prac legislacyjnych; prowadzona przez dystrybucję materiałów informacyjnych oraz przedstawianie informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz województw. Do kampanii należy również włączyć zainteresowane media, poprzez prowadzenie briefingów, wywiadów, ewentualnie konferencji prasowych.

ETAP II

Zadanie 4.
Określenie koniecznych działań podejmowanych przez wojewodów i organy założycielskie

  - Powołanie przez organy założycielskie lub zoz-y zespołów do realizacji zadań dotyczących restrukturyzacji oraz zespołów negocjujących ugodę z wierzycielami zoz-ów;
  - Określenie zakresu przedmiotowego restrukturyzacji i przekształceń, w szczególności oszacowanie wartości i struktury zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych;
  - Określenie zakresu restrukturyzacji zatrudnienia i działań prowadzonych w ramach tej restrukturyzacji;
  - Przygotowanie programów restrukturyzacyjnych
  - Określenie terminów komercjalizacji;
  - Zaplanowanie budżetowe wydatków związanych z restrukturyzacją.

Zadanie 5.
Monitorowanie prac legislacyjnych nad projektami ustaw w parlamencie przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.


Zadanie 6.
Działalność konsultacyjno-informacyjna

  - Zbieranie informacji o przygotowaniach do procesów restrukturyzacyjnych
  - Prowadzenie spotkań informacyjnych i konsultacyjnych w Ministerstwie Zdrowia i urzędach wojewódzkich;
  - Przygotowanie pełnej i aktualnej informacji o zasadach ubiegania się o pomoc publiczną i restrukturyzację;
  - Wydanie broszury;
  - Kampania medialna (konferencje i seminaria, , bieżące kontakty z mediami);
  - Uruchomienie strony internetowej;

Zadanie 7.
Przedstawienie sprawozdania ze stanu przed wprowadzeniem procesu restrukturyzacji

Sprawozdania będą przygotowywane na koniec każdego miesiąca

ETAP III. OPRACOWANIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH WDRAŻANIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ USTAWOWYCH:

Zadanie 8.
Przedstawienie informacji dotyczącej szczegółowych zasad restrukturyzacji

Przygotowanie i przedstawienie informacji na podstawie ostatecznych rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji, pomocy publicznej i komercjalizacji spzoz-ów.

Zadanie 9.
Pilotaż wybranych elementów działań

Zadaniem programu będzie przetestowanie wybranych elementów proponowanych rozwiązań w aspekcie możliwości ich realizacji przez spzoz-y.
Program pilotażowy będzie przeprowadzony w dwóch województwach o różnych poziomach zaangażowania w restrukturyzację spzoz-ów i różnym poziomie zadłużenia. Przygotowanie programów pilotażowych należy rozpocząć niezwłocznie w istniejących warunkach prawnych i organizacyjnych, tak aby pierwsze efekty (analizy i wnioski) można było przedstawić jeszcze w roku bieżącym. Musi dotyczyć zakładów o wszystkich poziomach referencyjnych oraz wszystkich organów założycielskich wykazujących zdolność do emitowania papierów wartościowych czy zaciągania kredytów zarówno przez zoz-y jak i przez ich organy założycielskie. Równolegle w ograniczonym zakresie należy przeprowadzić pilotaż w województwie o stosunkowo niskim poziomie restrukturyzacji zakładów i relatywnie mniejszych możliwościach finansowych i organizacyjnych. Proponowane województwa to: wielkopolskie i warmińsko-mazurskie.
Należy określić źródła finansowania, które zastąpią regulacje prawne przewidziane w proponowanych zmianach ustawowych (granty, umorzenia)


ETAP IV. MONITOROWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ

Zadanie 10.
Monitorowanie przebiegu realizacji zadań restrukturyzacyjnych po wejściu w życie ustaw

Ustalenie jednolitych wskaźników monitorowania, które będą stosowane dla wszystkich zoz-ów objętych programami restrukturyzacji;
Przygotowywanie raportów z realizacji zadań restrukturyzacyjnych.


ETAP V. OCENA SKUTKÓW PROGRAMÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH
Ocena będzie dokonywana po przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji, na bazie określonych wskaźników. Miarą efektywności jest efektywne przekształcenie zoz-ów w spółki użyteczności publicznej oraz zmniejszenie i likwidacja narastania zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych.


Finansowanie
Koszty proponowanych działań powinny zostać uwzględnione w ramach przedstawionych limitów i założeń do ustawy budżetowej na 2004 r. w ramach utworzonej rezerwy celowej.
Odpowiednie środki na realizację restrukturyzacji i komercjalizacji spzoz-ów powinny być także przewidziane w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.


Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne prowadzone będą na bieżąco, przy wykorzystaniu spotkania Zespołu Usług Publicznych Komisji Trójstronnej oraz w ramach spotkań zespołu doraźnego konferencji „okrągłego stołu w służbie zdrowia”.
Dokumenty (założenia do ustaw i projekty ustaw), niezwłocznie po ich przygotowaniu przez zespół, będą przekazywane do partnerów społecznych w celu przeprowadzenia ich formalnych konsultacji.


Harmonogram działań

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-08-21
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 20338 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.