nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”Pliki do pobrania
Ogłoszenie na konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”
w formacie *pdf
w formacie *rtf
OGŁOSZENIE


Na podstawie Uchwały nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce” Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Cele Strategiczne Programu:
opracowanie rodziny polskich protez serca, w tym z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym;
rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca;
stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego PO4.5:
„Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”.


Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest opracowanie, w badaniach wieloośrodkowych, optymalnej metody leczenia przewlekłej niewydolności serca w wybranych chorobach serca, poprzez zastosowanie pulsacyjnego systemu wspomagania serca.

Zakres zadania obejmuje:
1. Wykonanie uzupełniających badań przedklinicznych i opracowanie protokołu leczenia przewlekłej niewydolności serca z wykorzystaniem systemu wspomagania serca, składającego się z pozaustrojowej pulsacyjnej pompy wspomagania serca opracowanej w zadaniu PO4.3 i przenośnego sterownika opracowanego w zadaniu PO4.4
2. Wyposażenie ośrodków realizujących zadanie w nowej generacji system wspomagania serca.
3. Uruchomienie wieloośrodkowego programu optymalizacji metody leczenia przewlekłej niewydolności serca w wybranych chorobach serca, poprzez zastosowanie systemu wspomagania serca.
4. Ocena poziomu występowania głównych czynników ryzyka leczenia podczas prowadzenia wspomagania serca, w szczególności ryzyka krwawienia i wykrzepiania krwi.

Zamierzony poziom osiągnięcia rezultatów:
1. Wyposażenie 1 lub 2 ośrodków kardiochirurgicznych w innowacyjny system wspomagania serca, składający się z pozaustrojowej pulsacyjnej pompy wspomagania serca opracowanej w zadaniu PO4.3 i przenośnego sterownika opracowanego w zadaniu PO4.4.
2. Uruchomienie zoptymalizowanej metody leczenia przewlekłej niewydolności serca systemem w ośrodkach klinicznych w Polsce.
3. Protokół postępowania w leczeniu przewlekłej niewydolności serca z zastosowaniem zoptymalizowanej metody.


Okres realizacji zadania: 2012

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, posiadające oddział kardiochirurgii i wykazujące się udokumentowanym doświadczeniem w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca.


Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Kierownika Jednostki o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
2. Informację o Jednostce sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. Kopie: Odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, statutu jednostki, wyciągu z rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Projekt realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.
załącznik nr 3 - w formacie *rtf
załącznik nr 3 - w formacie *pdf
5. Informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem konkursu; udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności w zakresie wykorzystania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca.
6. Harmonogram realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.
załącznik nr 4 - w formacie *rtf
załącznik nr 4 - w formacie *pdf
7. Zestawienie planowanych kosztów realizacji zadania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.
załącznik nr 5 - w formacie *rtf
załącznik nr 5 - w formacie *pdf
8. Informację o prognozowanych środkach przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, a pochodzących z innych źródeł niż środki Programu.
9. Listy intencyjne potencjalnych partnerów oferenta w zadaniu.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Udokumentowane doświadczenie w klinicznym stosowaniu mechanicznego wspomagania serca systemem POLCAS;
2. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej oraz informatycznej realizacji zadania;
3. Potwierdzona możliwość prowadzenia w okresie realizacji zadania wspomagania serca pozaustrojowym systemem POLCAS, w skład którego wchodzi sterownik przewoźny POLPDU serii 400 oraz pozaustrojowe komory wspomagania serca typu POLVAD.

Kryteria oceny ofert:
1. Wartość merytoryczna oferty, innowacyjność proponowanych metod badawczych oraz aktualne zaawansowanie metody wspomagania serca systemem POLCAS;
2. Proponowany harmonogram, zestawienie kosztów oraz sposób i zakres realizacji celów zadania;
3. Zasięg zaproponowanej współpracy naukowo-technologicznej i wdrożeniowo-klinicznej dla realizacji zadania;
4. Doświadczenie w zakresie stosowania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu niewydolności serca, w szczególności z wykorzystaniem systemu POLCAS;
5. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem niewydolności serca z zastosowaniem mechanicznego wspomagania serca.

Uwaga:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
5. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
6. Harmonogram oraz zestawienie kosztów sporządzone wg załączników nr 4 oraz 5 do ogłoszenia będą stanowiły podstawę do sporządzenia odpowiednich załączników do umowy.
7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.


Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej w 4 egzemplarzach należy składać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego (00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15) w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia z adnotacją na kopercie: „Konkurs Polskie Sztuczne Serce - zadanie wdrożeniowe P04 Nr 4.5 „Optymalizacja stosowania częściowo implantowanego systemu wspomagania serca w leczeniu przewlekłej niewydolności wybranych chorób serca”.
Prosimy o dołączenie wersji elektronicznej oferty.


Opisy zadań przewidzianych do realizacji dostępne są w ogłoszeniu do konkursu, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale „Ogłoszenia i komunikaty”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 63-49-279.
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-02
Data publikacji:
       2012-04-02
Opublikowany przez: Monika Latoszek

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-04-02Monika Latoszek Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 4264 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.