nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zbliżającego się terminu zakończenia możliwości składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) przez osoby posiadające decyzję Ministra Zdrowia o powierzeniu obowiązków specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowiaKomunikat Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zbliżającego się terminu zakończenia możliwości składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) przez osoby posiadające decyzję Ministra Zdrowia o powierzeniu obowiązków specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

Zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419, z późn. zm.), jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty lub jeżeli w opinii konsultanta krajowego właściwego dla danej dziedziny nie było w danej dziedzinie wystarczającej liczby specjalistów - minister właściwy do spraw zdrowia mógł powierzyć określone w rozporządzeniu obowiązki specjalisty osobie legitymującej się dorobkiem naukowym i zawodowym w danej dziedzinie. W odniesieniu do następujących dziedzin: epidemiologia, fizjoterapia, fizyka medyczna, inżynieria medyczna, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, psychologia kliniczna, neurologopedia, zdrowie publiczne, zdrowie środowiskowe przedmiotowy przepis miał zastosowanie do dnia 31 grudnia 2009 r. Natomiast w odniesieniu do dziedzin: toksykologia, mikrobiologia, przemysł farmaceutyczny, radiofarmacja, surdologopedia przepis ten obowiązywał do dnia 31 grudnia 2011 r.

Osoby, którym Minister Zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w określonej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, mogą przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) w danej dziedzinie, bez konieczności odbywania specjalizacji w tej dziedzinie, co określa § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 208, poz. 1312). Osoby zamierzające przystąpić do egzaminu składają do Centrum Egzaminów Medycznych, za pośrednictwem ośrodka wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce wykonywania zawodu, decyzję o powierzeniu obowiązków specjalisty wraz z dokumentami określonymi w § 23 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Formularz podania, o którym mowa w § 23 ust. 2 ww. rozporządzenia, jest generowany elektronicznie i pobierany na stronie internetowej Centrum Egzaminów Medycznych pod następującym adresem: www.cem.edu.pl.

Przedmiotowe dokumenty składa się w terminie do dnia 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo do dnia 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia ostateczny termin składania dokumentów dla osób, którym minister właściwy do spraw zdrowia powierzył obowiązki specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia upływa w dniu 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2012 r. mija termin na złożenie dokumentów do przystąpienia do PESoz w celu uzyskania tytułu specjalisty, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia o powierzeniu obowiązków specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Uzyskanie tytułu specjalisty po tym czasie będzie możliwe wyłącznie po odbyciu specjalizacji zgodnej z programem specjalizacji i pozytywnym zdaniu PESoz.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku podjęcia przez daną osobę decyzji o nieprzystąpieniu do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PESoz) w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, decyzja Ministra Zdrowa o powierzeniu obowiązków specjalisty nadal będzie obowiązywała.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-04-19
Data publikacji:
       2012-04-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7754 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.