nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 Wskazówki do wypełnienia formularza nt. realizacji ustawy „203”

Wskazówki ogólne
• Odpowiedni sposób wpisywania liczb umożliwi dokonanie kalkulacji i prawidłowe zestawienie danych. Dane liczbowe należy wypełnić przy użyciu klawiatury numerycznej bez umieszczania w liczbach innych znaków (kropki, spacje, litery itp.).
• Dane finansowe powinny być podane z dokładnością do 1 zł.
• W przypadku, gdy określona pozycja równa jest zeru, należy wpisać 0, bez umieszczania żadnych innych znaków.

Wskazówki do danych identyfikujących jednostkę
• Kolumny od 2 do 8, dotyczące informacji o jednostkach powinny być wypełnione wszystkie. Dane należy wpisywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 74 poz. 864).
• Kolumna 2 – Nazwa SPZOZ – należy podać skróconą nazwę zakładu (dział pierwszy, rubryka 8 Księgi Rejestrowej).
• Kolumny od 3 do 5 – należy podać adres siedziby zakładu zgodnie z działem pierwszym, rubryką 10 Księgi Rejestrowej; ponadto w kolumnie 3 – Ulica – bez skrótu „ul.”.
• Kolumna 7 - Organ założycielski – oznaczenie organu, który utworzył zakład zgodnie z działem pierwszym, rubryką 15 Księgi Rejestrowej.
• Kolumna 8 – Numer Księgi Rejestrowej w formacie liczbowym XX – XXXXX (dział pierwszy, rubryka 1 Księgi Rejestrowej).

Wskazówki do informacji o liczbie pracowników
• Kolumna 10 i 12 dotyczy liczby pracowników odpowiednio medycznych i niemedycznych, wobec których spzoz posiada zobowiązania z tytułu ustawy „203”.

Wskazówki do informacji o środkach wypłaconych
• Kolumna 13 – Kwota środków wypłaconych z tytułu ustawy „203” do dnia 31.03.2004 r. wykazana zgodnie z metodą kasową, obejmuje wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu: podatków wobec Urzędów Skarbowych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz składek na fundusz pracy. Metoda kasowa polega na rozliczaniu według rzeczywistych przepływów środków pieniężnych z tytułu zobowiązań.

Wskazówki do informacji o zobowiązaniach i rezerwach na zobowiązania, stan na dzień 31.03.2004 r.
    Kolumna 16 jest sumą wartości z kolumn: 19, 22, 25, 28, 31.
    Kolumna 17 jest sumą wartości z kolumn: 20, 23, 26, 29, 32.
    Kolumna 18 jest sumą wartości z kolumn: 21, 24, 27, 30, 33.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6110 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.