nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat w sprawie aktualnego stanu prac nad rewizją unijnej dyrektywy 93/104/WE dotyczącej określonych aspektów organizacji czasu pracyMINISTERSTWO ZDROWIA
Elżbieta Biłobran-Uberman
p.o. Dyrektora
Departamentu Dialogu SpołecznegoKomunikat w sprawie aktualnego stanu prac nad rewizją unijnej dyrektywy 93/104/WE dotyczącej określonych aspektów organizacji czasu pracy


  19 maja br. Komisja Europejska wydała dokument „Druga faza konsultacji z udziałem partnerów społecznych reprezentowanych na szczeblu Wspólnoty” podsumowujący dotychczasową fazę prowadzonych od początku 2004 roku konsultacji w sprawie rewizji dyrektywy 93/104/WE dotyczącej określonych aspektów organizacji czasu pracy. Pierwszy etap debaty zainicjowany został przez komunikat Komisji z 9 stycznia br., w którym znalazło się m. in. wskazanie, iż wspomniana dyrektywa stawia poważne wyzwania przed sektorem ochrony zdrowia, wpływając niekorzystnie na proces zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń medycznych. Prowadzone konsultacje noszą jednak charakter wielosektorowy, ponieważ zawarte w dyrektywie regulacje dotyczące czasu pracy obejmują wiele gałęzi gospodarki. W najnowszym dokumencie Komisja zaapelowała do organizacji pracowników i pracodawców w Unii Europejskiej o kontynuowanie negocjacji w sprawie ewentualnej nowelizacji wspomnianej dyrektywy.

  Komisja zidentyfikowała kilka wybranych obszarów, w których konieczne jest dalsze prowadzenie konsultacji oraz przedstawiła partnerom społecznym do dalszej dyskusji następujące propozycje:
• Wprowadzenie możliwości wydłużenia okresów rozliczeniowych dla 48-godzinnego tygodnia pracy ponad dotychczas obowiązujące w Unii 4 miesiące.
• Rozważenie możliwości zastosowania formuły opt-out – czyli wyłączenia limitu 48-godzinnego tygodnia pracy (łącznie z godzinami nadliczbowymi) na wniosek pracowników.
• Wprowadzenie do zapisów dyrektywy, obok kategorii czasu pracy i czasu odpoczynku, trzeciej kategorii – „biernej części” czasu spędzonego w trybie na wezwanie – obejmującej czas pozostawania w gotowości do pracy (a więc również czas dyżuru medycznego). Komisja podkreśla, iż w przypadku braku porozumienia partnerów społecznych w tej kwestii, z własnej inicjatywy zaproponuje poprawkę zawierającą taką definicję oraz bardziej przejrzyste zapisy dotyczące wypoczynku kompensacyjnego należnego po czasie spędzonym w trybie na wezwanie. Kwestia ta związana jest bezpośrednio z wykładnią sformułowaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniach w sprawach SiMAP i Jaeger nakazującą wliczanie czasu spędzonego na dyżurze do czasu pracy.
  Aktualnie trwa drugi etap konsultacji społecznych prowadzonych w oparciu o kierunki wskazane przez Komisję Europejską oraz kontynuowane są prace grup roboczych Rady Unii nad sformułowaniem zapisów nowelizujących dyrektywę 93/104/WE.

Elżbieta Biłobran-Uberman
p.o. Dyrektora
Departamentu Dialogu Społecznego
ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Wyjaśnienie do artykułu pt. „Dyżur medyczny polski anachronizm"
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-17
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5625 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.