nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Zaproszenie do udziału w pracach komitetu sterującego projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV"ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMITETU STERUJĄCEGO
PROJEKTU „ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV”


Na podstawie Umowy w sprawie Realizacji Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” dofinansowanej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie zaprasza do składania ofert udziału w charakterze eksperta zewnętrznego lub przedstawiciela organizacji pozarządowej, w pracach Komitetu Sterującego, powołanego w celu realizacji następujących zadań:
1) monitorowanie na poziomie strategicznym działań wdrożeniowych w kontekście realizacji celów Projektu;
2) formułowanie zaleceń, kierunków działań mających na celu osiągnięcie założonych wskaźników/rezultatów projektu, w tym opracowanie założeń do dokumentu „Strategia zapobiegania zakażeniom HCV na lata 2015-2020”.

Komitet Sterujący powołany zostanie na okres realizacji Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

W skład Komitetu Sterującego będą wchodzić również przedstawiciele Ministra Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Głównego Inspektora Sanitarnego, osoby zgłoszone przez organizacje pozarządowe oraz eksperci zewnętrzni ze środowisk medycznych.

W roli obserwatorów bez prawa do głosowania w każdym posiedzeniu Komitetu mogą uczestniczyć w szczególności przedstawiciele Strony Szwajcarskiej, Krajowej Instytucji Koordynującej, Instytucji Pośredniczącej oraz partnerów społecznych.
Członkowie Komitetu nie otrzymują honorariów ani wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komitetu, za wyjątkiem kosztów dojazdu na miejsce posiedzenia, które pokrywa Instytucja Realizująca – NIZP-PZH, ze środków Programu.

Kryteria dla kandydatów w charakterze eksperta zewnętrznego:
Kandydaci na członków Komitetu Sterującego w charakterze eksperta zewnętrznego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;
2) posiadają wykształcenie lekarskie i specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych, zdrowia publicznego lub epidemiologii;
3) posiadają doświadczenie w dziedzinie zdrowia publicznego, szczególnie promocji zdrowia w zakresie zakażeń HCV, udokumentowane udziałem w programach, badaniach i akcjach na rzecz zapobiegania i zwalczania zakażeń HCV oraz wystąpieniami publicznymi w tej dziedzinie;
4) posiadają dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w zakresie zakażeń wirusem HCV. Brane będą również pod uwagę stopnie i tytuł naukowy;
5) akceptują warunek uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego na zasadach nieodpłatności;
6) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Kryteria dla kandydatów w charakterze przedstawiciela organizacji pozarządowej:
Kandydaci na członków Komitetu Sterującego w charakterze przedstawiciela organizacji pozarządowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;
2) są członkami organizacji pozarządowej działającej w dziedzinie zdrowia publicznego i aktywnie zaangażowani w jej działalność;
3) uczestniczyli w programach i akcjach na rzecz zapobiegania i zwalczania zakażeń HCV i ich skutków;
4) akceptują warunek uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego na zasadach nieodpłatności;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Nie będą brane pod uwagę zgłoszenia kandydatów do udziału w pracach Komitetu Sterującego:
a) niekompletne;
b) złożone w innej formie, niż określona w załączniku;
c) złożone po niżej wymienionym terminie.

Sposób, forma i termin zgłoszenia kandydata
Zgłoszenia należy dokonać na załączonym formularzu, podpisanym przez członków zarządu organizacji pozarządowej lub osoby upoważnione do reprezentowania danej jednostki wraz z podpisem kandydata.

Formularz można pobrać ze strony internetowej: www.pzh.gov.pl, zakładka: Szwajcarsko – Polski Program Współpracy. Wypełniony formularz należy składać w terminie do dnia 14.08.2012 roku do godz. 12:00 (liczy się data wpływu) w Kancelarii Głównej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie (I piętro, pokój 113), w godzinach pracy tj. od 8.00 do 15.35, w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do udziału w pracach Komitetu Sterującego. Szwajcarsko - Polski Program Współpracy”. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię statutu organizacji albo jednostki albo zamieścić informację o dokładnym adresie strony internetowej, gdzie znajdują się aktualne ww. dokumenty.

Wybór kandydatów
Wyboru kandydatów do składu Komitetu Sterującego dokonuje Komisja konkursowa, powołana przez Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz przy uwzględnieniu celów zawartych w Projekcie „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

Wybór poszczególnych kandydatów zostanie uzasadniony pisemnie i podany do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Instytucji Realizującej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie powoła w drodze zarządzenia wybranych kandydatów w skład Komitetu Sterującego.

Dodatkowe informacje
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy kandydatów.

W celu zapoznania się z systemem wdrażania Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Cel I należy odwiedzić następujące strony internetowe:
1) http://www.programszwajcarski.gov.pl,
2) http://www.swiss-contribution.admin.ch/poland,
3) http://bpz.gov.pl/html/ramasppw.htm.
Dokument w wersji *pdf
Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-07-24
Data publikacji:
       2012-07-24
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 3185 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.