nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012.2012-11-223 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert mającego na celu wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Moduł III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012 r.

2012-11-07 Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych w konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” - w zakresie zadań na rok 2012

Pliki do pobrania
Konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012 .
w formacie *pdf
w formacie *rtf
Warszawa, 16 październik 2012 r.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 48 ust. 4 i ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” w zakresie zadań na 2012 .

Głównym celem programu jest poprawa stanu wiedzy społeczeństwa na temat rekomendowanej dziennej dawki jodu, zwłaszcza w grupach ryzyka, tj. wśród kobiet w ciąży i dzieci oraz zabezpieczenia w rekomendowaną dodatkową dzienną dawkę jodu kobiet w ciąży i kobiet karmiących oraz ocena skuteczności stosowanego w Polsce modelu profilaktyki jodowej.

Podstawowe elementy programu:
1. Edukacja społeczeństwa na temat optymalnego zaopatrzenia w jod oraz konsekwencji zdrowotnych wynikających z niedoboru jodu, zwłaszcza wśród kobiet w ciąży, karmiących, kobiet w wieku rozrodczym i dzieci w wieku szkolnym.
2. Edukacja oraz propagowanie wiedzy w szczególności wśród ginekologów-położników, endokrynologów w zakresie m.in. znaczenia jodu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, skutków niedoboru jodu, aktualnego stanu niedoboru jodu w Polsce, działań profilaktycznych zmierzających do eliminacji niedoboru jodu, chorób tarczycy w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych z niedoborem jodu, profilaktyki jodowej w ciąży.
3. Monitorowanie i ocena skuteczności podejmowanych działań w zakresie edukacji na temat optymalnego zaopatrzenia w jod.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów programu na 2012 r. w zakresie następujących zadań:
1. Edukacja społeczeństwa na temat optymalnego zaopatrzenia w jod oraz konsekwencji zdrowotnych wynikających z niedoboru jodu, zwłaszcza wśród kobiet w ciąży, karmiących, kobiet w wieku rozrodczym i dzieci w wieku szkolnym.
- opracowanie merytoryczne materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki jodowej do umieszczenia na stronie internetowej,
- opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (w formie ulotek, plakatów, broszur, innych) skierowanych do kobiet ciężarnych, karmiących i w wieku rozrodczym oraz dzieci w wieku szkolnym (przewidziany druk i dystrybucja do szkół rodzenia, na oddziały ginekologiczno-położnicze oraz do poradni położniczo - ginekologicznych w kolejnych latach realizacji przedmiotowego programu).
2. Edukacja oraz propagowanie wiedzy w szczególności wśród ginekologów-położników, endokrynologów w zakresie m.in. znaczenia jodu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, skutków niedoboru jodu, aktualnego stanu niedoboru jodu w Polsce, działań profilaktycznych zmierzających do eliminacji niedoboru jodu, chorób tarczycy w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych z niedoborem jodu, profilaktyki jodowej w ciąży.
- przeprowadzenia 8 szkoleń lekarzy ginekologów-położników (minimum 50 osób w jednym szkoleniu; nie mniej niż 4 godziny) na temat profilaktyki jodowej, organizowanych w dużych miastach (minimum 4 różne miasta).
Główna tematyka szkoleń:
1. Niedobór jodu i jego konsekwencje. Aktualna sytuacja w Polsce.
2. Profilaktyka jodowa.
Wykładowcy – z tytułem, co najmniej dr n. med.

Wymagania formalne:
a) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
b) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w ofercie,
c) dane identyfikujące Oferenta określone w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia pn.: „Zgłoszenie ofertowe”,
załącznik nr 1 - w formacie *rtf
załącznik nr 1 - w formacie *pdf
d) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) wyciąg z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
e) aktualny (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopię innego właściwego dokumentu rejestrowego potwierdzającego status prawny Oferenta wraz z danymi osób (osoby) upoważnionej do reprezentowania Oferenta,
f) statut jednostki.

Wymagania merytoryczne:
1. oferta realizacji programu, zawierająca wykaz i zakres zadań projektowanych w ramach programu,
2. plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu w formie prawidłowo wypełnionego załącznika nr 2,
załącznik nr 2 - w formacie *rtf
załącznik nr 2 - w formacie *pdf
3. informacja o prowadzonej działalności:
a) wielkość i struktura zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem programu,
b) informacja o przychodach z innych źródeł lub jego braku na realizację zadań tego samego rodzaju,
c) informacja o dysponowaniu zapleczem merytorycznym i technicznym, niezbędnym do realizacji programu, w tym obsługą administracyjna księgową,
4. udokumentowane doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, epidemiologicznych, w tym w zakresie profilaktyki jodowej,
5. udokumentowane doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych (edukacyjnych) (w tym m.in. informacje dotyczące adresatów i zakresu tematycznego szkoleń, liczby przeprowadzonych szkoleń i liczby osób uczestniczących w szkoleniach oraz miejsc ich organizacji),
6. udokumentowanie dysponowania bazą i kadrą, z wykładowcami posiadającymi tytuł co najmniej dr n. med. ze specjalizacją z dziedziny endokrynologii, którzy przeprowadzać będą szkolenia.

Kryteria oceny ofert:
a) doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, programów epidemiologicznych, w tym w zakresie profilaktyki jodowej (dotyczy zadania 1),
b) doświadczenie w realizacji działań szkoleniowych (liczba przeprowadzonych szkoleń w latach 2010-2012, tematyka szkoleń, adresaci i ich liczba w szkoleniach oraz ocena efektywności zorganizowanych szkoleń) w zakresie ochrony zdrowia (dotyczy zadania 2),
c) dysponowanie zapleczem merytorycznym i technicznym niezbędnym do realizacji programu, w tym obsługą administracyjno-księgową,
d) koszt realizacji programu.

Termin, sposób i miejsce składania ofert:
Oferty składane są w dwóch oddzielnych kopertach, w formie pisemnej i elektronicznej (Płyta CD).

Pierwsza koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków formalnych, w tym prawidłowo wypełniony załącznik nr 1 oraz dodatkowo wersje elektroniczne wszystkich załączonych do oferty dokumentów, nagrane na Płytę CD i powinna być opisana w następujący sposób:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Modułu III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” na rok 2012. Informacje dotyczące spełnienia warunków formalnych”

Druga koperta powinna zawierać informacje pozwalające stwierdzić spełnienie warunków merytorycznych i powinna być opisana w sposób następujący:
„Konkurs - „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Moduł III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” na rok 2012. Dane merytoryczne oferty”.
Obie odpowiednio opisane koperty należy umieścić w jednej kopercie opisanej w sposób następujący: „Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn.: „Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym, Moduł III pn.: „Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2012-2016” na rok 2012.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2012 r., na adres:Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Zdrowotnej, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia.

Uwaga!
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez Oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez Oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
3. Ogłaszający zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, listy ofert spełniających warunki formalne oraz listy ofert nie spełniających tych warunków, zawierające wskazanie braków formalnych oraz informacje:
a) o 7-dniowym terminie liczonym od dnia ukazania się listy, w którym Oferent może uzupełnić braki formalne w formie pisemnej,
b) o tym, że o zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu uzupełnienia braków formalnych do urzędu, obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, w przypadku niedotrzymania przez Oferenta tego terminu złożona oferta podlega odrzuceniu.
4. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.
5. Ogłaszający zastrzega możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.
6. Informacja o przesunięciu terminu składania ofert, odwołaniu konkursu, unieważnieniu konkursu jest zamieszczana na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2012-10-16
Data publikacji:
       2012-10-16
Opublikowany przez: Marlena Woźniak
Data ostatniej zmiany:
       2012-11-23
Ostatnio zmieniony przez:
       Marlena Woźniak

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2012-11-23Marlena Woźniak dodano: ogłoszenie o rozstrzygnięciu
2012-11-07Marlena Woźniak dodano: Wykaz jednostek spełniających wymogi formalne i nie spełniających wymogów formalnych
2012-10-16Marlena Woźniak Utworzenie wpisu

Statystyka strony: 6335 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.