nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat dla ZOZ-ów w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych adresowych dla zakładów opieki zdrowotnej, realizujących programy polityki zdrowotnejMINISTERSTWO ZDROWIA
Dapartament Zdrowia Publicznego
Komunikat dla ZOZ-ów w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych adresowych dla zakładów opieki zdrowotnej, realizujących programy polityki zdrowotnej


  W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi wynikającymi ze stosowania ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), dotyczącymi zasad pobierania od zakładów opieki zdrowotnej przeprowadzających badania przesiewowe opłat z tytułu korzystania z danych adresowych zawartych w systemach ewidencyjnych, uprzejmie wyjaśnia się, co następuje.

  Przepis art. 44h ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), który wszedł w życie 1 maja 2004 r., pozwala organom prowadzącym ewidencję ludności na bezpłatne przekazywanie danych adresowych zakładom opieki zdrowotnej, pod warunkiem, że wykonują one zadania publiczne wynikające z realizacji programów polityki zdrowotnej.

  Aby skutecznie dotrzeć do grupy docelowej badania, zakłady opieki zdrowotnej prowadzące badania przesiewowe muszą posiadać aktualne dane dotyczące wieku i miejsca zamieszkania całej badanej populacji. Powołując się na przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U. Nr 62, poz. 554), upoważnione organy pobierają opłaty za udostępnienie tych danych w wysokości 32,96 zł (4% płacy minimalnej), za każdą badaną osobę.

  Ostatnia nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych rozszerzająca upoważnienie do nieodpłatnego udostępniania danych „państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach”, pozwala na bezpłatne udostępnianie danych zakładom opieki zdrowotnej wykonujących zadania publiczne w ramach realizacji programów polityki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać, że każdy wniosek badany jest pod względem formalno-prawnym i klasyfikowany do odpłatnego, bądź nieodpłatnego rozpatrzenia. Z tego też względu, w części dotyczącej podstaw prawnych wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL, należy dokładnie wskazać, iż realizowany program jest programem opieki zdrowotnej.

Michał Sobolewski
Dyrektor
Departamentu Zdrowia Publicznego


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5626 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.