nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Możliwość składania propozycji na dofinansowanie w ramach Wspólnotowego Programu Zdrowia 2008-2013Opublikowano Plan Pracy na 2013 rok Wspólnotowego Programu Zdrowia 2008-2013
Wersja polska
Wersja angielska

Na jego podstawie Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (Executive Agency for Health and Consumers – EAHC) ogłosiła 20.12.2012 r. Zaproszenie do składania propozycji na dofinansowanie: wspólnych działań, projektów, konferencji, funkcjonowania organizacji pozarządowych. Propozycje składane są do Luksemburga w nieprzekraczalnym terminie 22 marca 2013 roku.

I. W Planie Pracy 2013 największy nacisk i największe środki przeznaczono na współpracę z państwami członkowskimi – 13,8 mln EUR na realizację pięciu następujących wspólnych działań:
1. Dobre praktyki w zakresie dawstwa, pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych do celów technik wspomaganego rozrodu oraz krwiotwórczych komórek macierzystych do celów przeszczepiania (Good practices on donation, collection, testing, processing, storage and distribution of gametes for assisted reproductive technologies and haematopoietic stem cells for transplantation)
2. Ułatwianie współpracy państw członkowskich na rzecz skutecznego działania systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w UE (Facilitating collaboration among the Member States for effective operation of the pharmacovigilance system in the EU)
3. Przeciwdziałanie chorobom przewlekłym i propagowanie zdrowego starzenia się w całym cyklu życia (Addressing chronic diseases and promoting health ageing across the life cycle)
4. Wspólne działanie w celu wsparcia państw członkowskich w wypracowaniu wspólnych priorytetów zgodnie ze strategią UE dotyczącą alkoholu (Joint action to support Member States in taking forward work on common priorities in line with the EU alcohol strategy)
5. Opracowanie europejskiego poradnika na temat poprawy jakości kompleksowego zwalczania chorób nowotworowych (Development of a European guide on quality improvement in comprehensive cancer control)

W dniach 10-11 grudnia 2012 r. odbyły się w Luksemburgu warsztaty poświęcone przygotowaniu propozycji. Prezentacje z tych warsztatów dostępne są na stronie:
http://ec.europa.eu/eahc/health/Workshop_on_JA_2013.html


Strona http://ec.europa.eu/eahc/health/actions.html zawiera wniosek aplikacyjny i wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania propozycji. Należy zaznaczyć, że decyzja o uczestnictwie we wspólnym działaniu wymaga stosownej zgody Ministra Zdrowia.

II. Plan Pracy na 2013 rok przewiduje nabór wniosków na dofinansowanie projektów (łączna kwota 12,3309 mln EUR) w podanych niżej obszarach:
1. Poprawa dostępu do wczesnej diagnostyki HIV/AIDS oraz prowadzone w odpowiednim czasie leczenie i opieka w odniesieniu do najbardziej zagrożonych grup i w regionach priorytetowych (Improve access to early diagnosis of HIV/AIDS and timely treatment and care of most vulnerable groups and in priority regions)
2. Przeciwdziałanie chorobom przewlekłym i propagowanie zdrowego starzenia się w całym cyklu życia (Addressing chronic diseases and promoting health ageing across the lifecycle)
3. Wspieranie priorytetów Europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (Supporting the priorities of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing)
4. Pilotażowe sieci współpracy w ramach dyrektywy 2011/24/UE (Pilot networks of cooperation under Directive 2011/24/EU)
5. Wspieranie rejestrów i sieci dotyczących chorób rzadkich z uwagi na ich stabilność (Support to rare diseases registries and networks in view of their sustainability)
6. Wsparcie sieci informacyjnej dotyczącej międzybłoniaka płuc (Support to an information network on lung mesothelioma)

Wszelkie informacje niezbędne do udziału w konkursie znajdują się na stronie http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html
Należy zwrócić uwagę, że w 2013 roku formularze aplikacyjne są różne dla poszczególnych typów projektów.

III. Zwiększono, w porównaniu z rokiem poprzednim, do 5 mln EUR środki przeznaczone na granty operacyjne dla organizacji pozarządowych oraz specjalistycznych sieci koordynowanych przez instytucję działającą bez zysku. Program daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ich działalności zgodnej z celami Programu przez okres 1 roku.

Zaproszenie do składania propozycji oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html

IV. Plan Pracy przewiduje przeznaczenie 0,8 mln EUR na dofinansowanie konferencji, które zorganizowane zostaną w 2014 roku. Konferencje powinny mieć szeroki wymiar europejski i promować wyniki prac dofinansowanych z Programu.
Niezbędne informacje znajdują się na stronie http://ec.europa.eu/eahc/health/conferences.html

V. W ciągu roku 2013 przewiduje się ogłoszenie wielu przetargów na świadczenie usług.

W 2013 r. ogłoszono już następujące przetargi (call for tender):
- No EAHC/2012/Health/19 concerning an 'EU-wide economic overview of the markets of tissues and cells for transplantation'
- No EAHC/2012/BTSF/06: Organisation and implementation of training activities on Audit systems and internal auditing mainly for EU Member States under the "Better Training for Safer Food" initiative
- No EAHC/2012/BTSF/07: Organisation and implementation of training activities on specific EU Quality schemes mainly for EU Member States under the "Better Training for Safer Food" initiative
- No EAHC/2012/BTSF/08: Organisation and implementation of training activities to strengthen EU law enforcement in Sanitary and Phytosanitary (SPS) fields in EU Member States under the “Better Training for Safer Food” initiative

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Krajowym Punktem Kontaktowym Programu:

dr Krystyna Drogoń
tel. 22 63 49 575
e-mail:
k.drogon@mz.gov.pl
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-01-30
Data publikacji:
       2013-01-30
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 7453 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.