nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2005 r., kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz wzorca umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejKomunikat Ministra Zdrowia
z dnia 27 września 2004 r.
w sprawie ustalenia przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2005 r., kryteriów oceny ofert i warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz wzorca umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  Minister Zdrowia informuje, że przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2005 r., kryteria oceny ofert i warunki wymagane od świadczeniodawców zostaną ustalone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określi także wzorzec umowy, o której mowa w art. 136 tej ustawy. Projekty wzorców umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców oraz kryteria oceny ofert zostaną skierowane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do szerokich konsultacji społecznych.
  Ustawodawca w art. 137 wyżej wymienionej ustawy określił tryb postępowania zmierzający do wydania rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ze względu na terminy określone w tym przepisie, tryb ten będzie możliwy do przeprowadzenia dopiero w 2005 r. Nie może bowiem zostać zachowany końcowy termin – 30 czerwca – dla uzgodnienia projektu ogólnych warunków umów z Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców.
  Oznacza to, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zostanie wydane, w trybie określonym w art. 137 powołanej na wstępie ustawy, w 2005 r. co skutkować będzie tym, że rozporządzenie to będzie miało zastosowanie do umów zawieranych po wejściu w życie tego rozporządzenia.
  W związku z powyższym do umów zawieranych na 2005 r. będą miały zastosowanie dokumenty ustalone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, o których mowa na wstępie.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-09-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 13713 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.