nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komisja ds. Etyki w Ochronie ZdrowiaKomunikat


Na pierwszym posiedzeniu Komisji w dn. 4 lipca 2013 r. dyskutowano nad planami prac Komisji na najbliższą przyszłość. Ustalono, że Komisja będzie podejmowała zagadnienia etyczne podnoszone przez środowiska profesjonalistów w ochronie zdrowia oraz pacjentów, a także najważniejsze pytania i kontrowersje pojawiające się w ochronie zdrowia. Rezultatem prac Komisji będą zwięzłe publikacje o charakterze wytycznych, których celem będzie identyfikacja obszarów istotnych zagrożeń etycznych i edukacja etyczno-prawna wszystkich uczestników oraz interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Komisja planuje zapraszać do współpracy ekspertów w zakresie tematyki ochrony zdrowia i przedstawicieli samorządów zawodów medycznych. Przy opracowywaniu niektórych tematów Komisja będzie działać w porozumieniu z osobami zasiadającymi w etyczno-prawnych gremiach eksperckich, w szczególności z członkami Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz z reprezentantami samorządów zawodów medycznych.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2013 r., Komisja zdecydowała, że będzie realizować swoje cele przez definiowanie i analizowanie problemów etycznych, formułowanie zasad i praktycznych wskazówek postępowania oraz wskazywanie typowych okoliczności i kontekstów, w jakich dane problemy etyczne występują lub mogą wystąpić. Katalog tematów, wątków i zagadnień, które wymagają wnikliwej analizy, oceny i propozycji regulacji jest otwarty i będzie uzupełniany w miarę pojawiania się potrzeb.

Komisja wytypowała jedenaście obszarów problemowych, które będą przedmiotem kolejnych pisemnych opracowań.
1. Konflikt interesów w ochronie zdrowia. Publikacja przedstawi precyzyjną i przydatną w praktyce definicję konfliktu interesów w ochronie zdrowia z uwzględnieniem typowych sytuacji, w których konflikt ten występuje i niesienie ze sobą ryzyko poważnych nadużyć. Opracowanie będzie dotyczyło m.in. takich zagadnień jak relacje między producentami i dostawcami leków i urządzeń medycznych a pozostałymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia czy równoczesne pełnienie funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
2. Zaufanie w ochronie zdrowia. Opracowanie przedstawi istotę i rolę zaufania w ochronie zdrowia. Wskaże główne przyczyny nieufności występującej w relacjach między pacjentami i ich bliskimi a osobami wykonującymi zawody medyczne, a także między osobami bezpośrednio udzielającymi świadczeń zdrowotnych a podmiotami i władzami odpowiedzialnymi za finansowanie i organizację ochrony zdrowia. Przedstawi także drogi budowania i umacniania zaufania w tych relacjach. W opracowaniu omówiona zostanie także rola samorządów zawodowych w promowaniu szczerej i otwartej komunikacji z pacjentami, opartej na szacunku do pacjenta oraz rzetelności i prawdziwości udzielanych mu informacji. Omówiona zostanie także rola środowiskowych mechanizmów kontroli społecznej w zwalczaniu stosowania w medycynie metod niesprawdzonych lub nieopartych na wiedzy naukowej.
3. Etyka i etycy w ochronie zdrowia. Publikacja omówi zagadnienia takie jak podstawowe wartości i zasady etyki medycznej oraz ich ewolucja i konflikty moralne w medycynie. Szerzej zostaną omówione źródła pouczeń moralnych w medycynie: od indywidualnego sumienia do kodeksów etycznych, a także rola etyków/bioetyków w ochronie zdrowia i działalność szpitalnych komisji etycznych.
4. Kształcenie w zawodach medycznych. Opracowanie wskaże metody, za pomocą których samorządy zrzeszające osoby wykonujące zawody medyczne mogą i powinny sprawować efektywny nadzór nad realizacją obowiązku kształcenia ustawicznego, a tym samym sprawować rzeczywistą pieczę nad wykonywaniem tych zawodów zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz etycznymi i prawnymi zasadami wykonywania tych zawodów. W publikacji zostaną też uwzględnione formy kształcenia ustawicznego wynikające z obowiązujących regulacji prawnych oraz skutki nieprzestrzegania tych regulacji.
5. Etyczne zasady prowadzenia badań biomedycznych. Publikacja wskaże główne zasady prowadzenia badań naukowych na podstawie obowiązujących w tej sferze standardów międzynarodowych. Opracowanie będzie dotyczyło przede wszystkim zakresu kompetencji, organizacji i funkcjonowania komisji bioetycznych opiniujących projekty eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych z udziałem ludzi, oraz na przygotowaniu ich członków do oceniania tych projektów z perspektywy obowiązujących standardów etyczno-prawnych.
6. Partnerstwo w ochronie zdrowia. Opracowanie scharakteryzuje typy relacji między pacjentami a osobami wykonującymi zawody medyczne i inne zawody zaufania publicznego w ochronie zdrowia oraz wzajemne relacje między przedstawicielami różnych zawodów medycznych i wskaże specyfikę etyczną tych relacji. Zostaną zdefiniowane m.in. takie pojęcia jak partnerstwo w zawodach medycznych, paternalizm medyczny, autonomia pacjenta i jej granice, odpowiedzialność pacjenta za stan jego zdrowia, współpraca organizatorów ochrony zdrowia z innymi interesariuszami. Publikacja podejmie problematykę konfliktów przekonań między pacjentami a osobami wykonującymi zawody medyczne, granic oczekiwań pacjentów w odniesieniu do tych osób oraz prawnych i etycznych aspektów korzystania z klauzuli sumienia przez osoby wykonujące zawody medyczne. W publikacji zostaną zarekomendowane zasady i formy współpracy władz i podmiotów odpowiedzialnych za organizację i finansowanie ochrony zdrowia z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy pacjentów.
7. Nowe technologie biomedyczne. Publikacja zostanie poświęcona najistotniejszym etyczno-prawnym wyzwaniom związanym z wykorzystaniem w praktyce klinicznej najnowszych osiągnięć nauki i technologii medycznych. Wśród zagadnień szczegółowych znajdzie się m.in stosowanie terapii eksperymentalnych i prewencyjne interwencje medyczne.
8. Dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W publikacji zostaną określone główne zasady etyczne leżące u podłoża publicznego systemu ochrony zdrowia oraz zasady ustalania priorytetów w wydatkowaniu funduszy publicznych na ochronę zdrowia. Wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi: sprawiedliwość społeczna, akceptowalność mechanizmów rynkowych w dostępie do świadczeń zdrowotnych, zasady finansowania terapii chorób rzadkich, racjonowanie szczupłych zasobów.
9. Etyka działalności naukowej w medycynie. Publikacja wyjaśni pojęcia autorstwa oraz własności intelektualnej w pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności pracy badawczej oraz problematyki atrybucji autorstwa. Opracowanie będzie zawierało opisy najczęstszych nieprawidłowości występujących w pracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk takich jak gostwriting, guest authorship, wpływ hierarchii służbowej na atrybucje autorstwa i awans naukowy w medycynie itp.
10. Kultura prawna w medycynie. Opracowanie określi funkcje i granice regulacyjne prawa w praktyce medycznej, zakres znajomości przepisów prawnych, niezbędny osobom działającym w ochronie zdrowia (w tym wykonującym zawody medyczne) oraz metody upowszechniania tej wiedzy zarówno na etapie studiów medycznych jak i w ramach kształcenia ustawicznego.
11. Problematyka końca życia. Celem publikacji będzie zdefiniowanie podstawowych, etycznie doniosłych kategorii występujących w dyskusjach na temat medycyny końca życia (m.in. daremna terapia, opieka terminalna, sedacja terminalna, odmowa żywienia) i określenie głównych, szeroko akceptowanych zasad i trybów podejmowania decyzji w tej dziedzinie medycyny.


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-08-06
Data publikacji:
       2013-08-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10460 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.