nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Minister zdrowia przekazał do konsultacji projekt wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenieMINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

Warszawa, 10 października 2013 r.


Minister zdrowia przekazał do konsultacji projekt wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie


Minister zdrowia przekazał dzisiaj do uzgodnień zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, który jest realizacją upoważnienia ustawowego z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.).

Projektowany akt prawny zawiera katalog wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz określa limity ich finansowania ze środków publicznych i wysokość udziału własnego świadczeniobiorców (pacjentów). Określa także kryteria przyznawania poszczególnych wyrobów medycznych, uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania, sposób ich wytwarzania oraz możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Rozwiązania zawarte w projektowanym rozporządzeniu mają w jak największym stopniu zabezpieczyć potrzeby pacjentów, przy uwzględnieniu możliwości płatniczych NFZ.

Zgodnie z przepisami ustawy refundacyjnej obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139, poz. 1141, z późn. zm.) zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy refundacyjnej, jednak nie dłużej niż do 1 stycznia 2014 r.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano następujące zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów:
1. podniesiono limity finansowania większości wyrobów medycznych np.:
- zwiększono limit finansowania wszystkich protez kończyn górnych i dolnych (np. w przypadku zaopatrzenia w protezę modularną w obrębie uda obecnie limit finansowania wynosi 2800 zł, natomiast projekt zakłada limit w wysokości 5500 zł);
- zmieniono limity finansowania ortez (w uzasadnionych przypadkach limit został podwyższony, natomiast w przypadku ortez, których limit finansowania był wyższy niż ich faktyczna cena na wolnym rynku, limit został obniżony);
- zwiększono limit finansowania aparatów słuchowych (np. limit cenowy na aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia wzrósł z 1500 zł do 2000 zł, natomiast limit cenowy na aparat słuchowy na przewodnictwo kostne dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia wzrósł z 1500 zł do 1800 zł). Poszerzono również grono lekarzy uprawnionych do wystawiania zlecenia o lekarzy audiologów oraz foniatrów i usunięto zapis czynny zawodowo, który ograniczał dostęp do zaopatrzenia pacjentów wymagających obustronnego protezowania;
- zmniejszono odpłatność pacjentów z 30% do 10% przy zaopatrzeniu w aparat do leczenia
- obturacyjnego bezdechu sennego;
- zwiększono limit finansowania sprzętu dla pacjentów z mukowiscydozą, jednocześnie skracając okres użytkowania tych wyrobów;
- zwiększono limit finansowania poduszki przeciwodleżynowej ze 100 zł do 500 zł;
- zwiększono limit cenowy na kule, laski dla niewidomych (skrócono okres użytkowania laski z 2 lat do 6 miesięcy), jednocześnie poszerzając grono lekarzy uprawnionych do wystawiania zlecenia o lekarzy geriatrów – w celu zwiększenia dostępności;
- zwiększono limit cenowy na zaopatrzenie w wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół (składany) dla osób samodzielnie poruszających się na wózku z 1500 zł do 1700 zł. Jednocześnie usunięto zapis czynny zawodowo, który ograniczał pacjentom dostęp do zaopatrzenia;
- zwiększono limit na wózek inwalidzki specjalny z 1800 zł do 3000 zł (pozycja wózek inwalidzki specjalny została celowo ogólnie określona, aby dać pacjentowi możliwość wyboru rodzaju tego wózka np. elektryczny, stabilizujący plecy i głowę czy wózka z funkcją pionizacji);
2. wyodrębniono w katalogu protez kończyn dolnych nowe pozycje np.:
- wymiana leja w protezie podudzia – limit 1500 zł;
- wymiana kosza biodrowego – limit 2000 zł; do tej pory pacjent mógł dokonać wymiany kosza lub leja w ramach przysługującej mu naprawy do protezy. Proponowane zmiany wprowadzają możliwość zakupu przez pacjenta (raz w okresie użytkowania protezy) leja lub kosza biodrowego bez konieczności korzystania z naprawy;
3. dokonano przejrzystego podziału ortez na seryjne oraz wykonywane na zamówienie, uwzględniając skuteczność i bezpieczeństwo ich stosowania. W zakresie nazewnictwa ortez usunięto nazwy już niestosowane lub stosowane bardzo rzadko np. aparat drutowy do kolana z podciągiem sprężynowym (w 2012 r. zaopatrzono w niego 2 osoby);
4. dookreślono ortezy, wykluczając z refundacji tzw. opaski elastyczne czy chusty trójkątne –celem właściwego zaopatrzenia pacjentów (dotychczas świadczeniodawcy zaopatrywali pacjentów w opaski elastyczne w limicie ceny przewidzianej na ortezę);
5. dookreślono zapisy budzące niejasności podczas interpretacji przepisów i tak np. wprowadzono do katalogu pozycję but do pary przy zaopatrzeniu pacjentów w obuwie ortopedyczne (z uwagi na częste przypadki zaopatrywania pacjentów przez świadczeniodawców tylko w jeden but na chorą stopę);

Do projektu rozporządzenia wprowadzono nowe rozwiązania:
1. wyodrębniono wyroby medyczne, w przypadku których kontynuacja zaopatrzenia może odbywać się na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego. Wskazano, że pielęgniarce lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje prawo do kontynuacji zlecenia na zaopatrzenie wydawane comiesięcznie w:
- cewniki i worki do zbiórki moczu przez okres do 6 miesięcy;
- sprzęt stomijny dla osób z wyłonioną stomią do 12 miesięcy;
- środki absorpcyjne przez okres do 12 miesięcy;
- zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych przez okres do 3 miesięcy, w celu zwiększenia dostępności do tych wyrobów dla pacjentów;
2. poszerzono grono lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń na środki absorpcyjne w hospicjach domowych o lekarzy udzielających świadczeń w tych hospicjach. Dodano także lekarza geriatrę jako osobę uprawnioną do wystawiania zlecenia na środki absorpcyjne;
3. poszerzono krąg osób uprawnionych do refundacji środków absorpcyjnych o dzieci do 3 roku życia, wymagające takiego zaopatrzenia;
4. w przypadku zaopatrzenia dla pacjentów nowotworowych w środki absorpcyjne zniesiono współpłacenie przy zaopatrzeniu tych pacjentów w zamienniki pieluch anatomicznych, wprowadzając tym samym zerowy współudział pacjenta w limicie finansowania ze środków publicznych dla wszystkich środków absorpcyjnych;
5. rozszerzono grono lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie pacjentów w wyroby medyczne, np. uwzględniono:
- lekarzy geriatrów do wystawiania zleceń na środki absorbcyjne, poduszki i materace przeciwodleżynowe, balkoniki albo podpórki ułatwiające chodzenie,
- lekarza rehabilitacji medycznej przy zaopatrzeniu w wózki inwalidzkie, protezy i ortezy,
- lekarzy audiologów i foniatrów do wystawiania zleceń na aparaty słuchowe,
- lekarzy radioterapii onkologicznej do wystawiania zleceń na protezę piersi czy perukę;
6. wprowadzono do katalogu refundowanych wyrobów medycznych nową pozycję w ortezach wykonywanych na zamówienie – ortezę reciprokalną w limicie cenowym 3000 zł (dla dzieci do ukończenia 18. roku życia). Jest to orteza zaawansowana technologicznie. Ma zamontowany system kroczący, który odwzorowuje prawidłowy stereotyp chodu w trzech płaszczyznach i umożliwia naprzemienny chód bez użycia siły mięśniowej;
7. do katalogu refundowanych wyrobów medycznych przy wskazaniu medycznym mukowiscydoza wprowadzono:
- inhalator membranowy jako alternatywę dla inhalatora dyszowego,
- głowicę do inhalatora membranowego jako alternatywę dla nebulizatora (generatora aerozolu),
- nową kategorię wyrobów – sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego - urządzenie do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe, jednocześnie skracając okres użytkowania ww. wyrobów;
8. poszerzono krąg osób uprawnionych do refundacji sprzętu z pkt. 7 dla osób chorujących na pierwotną dyskinezę rzęsek;
9. poszerzono krąg osób uprawnionych do refundacji zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej o pacjentów powyżej 26 roku życia, przy wskazaniach medycznych leczenie cukrzycy typu I przy użyciu pompy insulinowej – z 30% udziałem własnym świadczeniobiorcy w limicie ceny;
10. objęto refundacją rękawy i nogawice uciskowe dla pacjentów po przebytej rehabilitacji, podczas której leczono obrzęki limfatyczne pierwotne i wtórne III, IV i V stopnia.

W projekcie rozporządzenia wskazano także wyroby, których naprawa będzie refundowana przez NFZ oraz podano kwotę, do której Fundusz zrefunduje naprawę (w każdym przypadku jest to kwota odpowiadająca 30% limitu finansowania danego wyrobu ze środków publicznych). Jeżeli wyrób medyczny zostanie oddany do naprawy w okresie użytkowania, określonym dla niego w rozporządzeniu, pacjent będzie mógł skorzystać z refundacji kosztów naprawy (do wysokości limitu).


/-/Krzysztof Bąk
Rzecznik Prasowy


Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2013-10-10
Data publikacji:
       2013-10-10
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 9366 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.