nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

INFORMACJA PRASOWA w związku z publikacją projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2014 r.Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia zawiera listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2014 r.

W porównaniu do XIII obwieszczenia obowiązującego od 1 stycznia 2014 r., projekt XIV obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ:
1) Do obwieszczenia ogółem dodane zostaną 84 nowe produkty, w tym:
a) lek zawierający ludzki inhibitor C1 esterazy (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu: przerywanie ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną; przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród). Objęcie leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym.
b) lek zawierający desloratadynę (3 kody EAN) refundowany w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki. Objęcie leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów z chorobami alergicznymi.
c) lek zawierający lipegfilgrastim (1 kod EAN) refundowany w przypadku skrócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).
Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.
2) Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji produktów, dla których decyzje refundacyjne przestają obowiązywać z dniem 1 marca 2014 r., w obwieszczeniu nie znajdą się 52 produkty obecne w poprzednim obwieszczeniu. Szczegółowy wykaz tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych został zamieszczony w załączniku.
3) Na skutek upłynięcia z dniem 1 marca 2014 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, w obwieszczeniu ograniczony zostanie zakres wskazań refundacyjnych dla 7 produktów tylko do wskazań pozarejestracyjnych:
- mycophenolas mofetil – 2 produkty,
- sulfamethoxazolum + trimethorpimum – 1 produkt,
- sulfasalazinum – 1 produkt,
- tacrolimusum – 3 produkty.
4) Dla 186 produktów zawierających 57 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:
– od 78,97 zł do 1 gr.
5) Dla 30 produktów zawierających 16 substancji czynnych wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu:
- od 0,22 zł do 9,53 zł.
6) Zgodnie z projektem XIV obwieszczenia w porównaniu do XIII obwieszczenia obowiązującego od 1 stycznia 2014 r.:
a) dla 489 produktów (506 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta – od 86,56 zł do 1 gr;
b) dla 300 produktów (342 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 1 gr do 70,31 zł;
c) dla 669 produktów (743 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto - od 82,92 zł do 1 gr;
d) dla 76 produktów (82 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost cen detalicznych brutto – od 2 gr do 12,26 zł.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII
1) Zwiększy się dostępność do leczenia w ramach programów lekowych i chemioterapii:
a) refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający ipilimumab (2 kody EAN) w ramach programu lekowego: Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem. Dotychczas ta substancja czynna była finansowana w ramach chemioterapii niestandardowej jedynie w ograniczonym zakresie. Dzięki wprowadzeniu ipilimumabu do leczenia w ramach programu lekowego pacjenci z czerniakiem, którzy nie mają mutacji w genie BRAF V600, uzyskają znacznie szerszy dostęp do terapii.
b) refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający welaglucerazę alfa (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie choroby Gaucher’a typu I. Pacjenci z chorobą Gaucher’a typu I uzyskają dostęp do kolejnego leku finansowanego ze środków publicznych.
c) refundacją w ramach katalogu chemioterapii zostanie objęty nowy lek zawierający lipegfilgrastim (1 kod EAN), we wskazaniu skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).
d) refundacją zostanie objęty lek zawierający trastuzumab (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie zaawansowanego raka żołądka. Dzięki wprowadzeniu trastuzumabu do leczenia w ramach programu lekowego, pacjenci z rakiem żołądka uzyskają dostęp do nowej technologii lekowej finansowanej ze środków publicznych.
e) refundacją zostanie objęty lek zawierający toksynę botulinową typu A (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego: Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A. Wprowadzenie programu zapewni prawidłową rehabilitację pacjentom po udarze cierpiącym na spastyczność kończyny górnej.
2) Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii:
a) do programu lekowego: Leczenie raka nerki wprowadzono nowy lek zawierający nową substancje czynną aksytynib (2 kody EAN), zapewniając pacjentom nową opcję terapeutyczną dostępną w ramach programu. Lek będzie można stosować w II linii leczenia po uprzednim niepowodzeniu terapii z zastosowaniem cytokin lub niektórych inhibitorów kinaz tyrozynowych (sunitynib/pazopanib).
b) do programów lekowych: Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) oraz Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) wprowadzono nowy lek zawierający kolejną substancję czynną z grupy inhibitorów TNF alfa tj. golimumab (2 kody EAN).
c) do programu lekowego: Leczenie mięsaków tkanek miękkich wprowadzono lek zawierający pazopanib (4 kody EAN), poszerzając w ten sposób liczbę opcji terapeutycznych dla pacjentów z mięśniakomięsakami gładkokomórkowymi oraz umożliwiając leczenie w ramach tego programu lekowego siedmiu innych typów mięsaków.
d) w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca dodano możliwość stosowania leku zawierającego gefitynib (1 kod EAN) w II linii leczenia. Stanowi to poszerzenie opcji terapeutycznej II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca.
e) w ramach programu lekowego: Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika rozszerzono kryteria włączenia pacjentek do programu lekowego, zwiększając dostępność do leku bewacyzumab (2 kody EAN).
f) w ramach programu lekowego: Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) w przypadku imatynibu (2 kody EAN) dodano możliwość zastosowania leku w leczeniu adjuwantowym, po radykalnym usunięciu guza GIST żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i odbytnicy z KIT-CD 117 dodatnim.
g) w ramach programu lekowego: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B wprowadzono istotne zmiany włączając do I linii leczenia analogami nukleozydowymi/nukleotydowymi pacjentów z ujemnym antygenem HBeAg(-) dwa nowoczesne leki zawierające entekavir (1 kod EAN) i tenofovir (1 kod EAN), które dotychczas były dostępne dopiero w II linii leczenia.
h) zmieniono kategorie dostępności refundacyjnej leków zawierających temozolomid z dostępnego w ramach programu lekowego Leczenie glejaków mózgu na dostępny w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu określonym kodami ICD-10 zgodnie z załącznikiem C.64.a, ułatwiając pacjentom dostęp do leczenia. Temozolomid będzie dostępny w ramach katalogu chemioterapii, zarówno we wskazaniach odpowiadających wcześniej funkcjonującemu programowi lekowemu jak i w leczeniu nowotworów u dzieci do 18 roku życia, w zakresie opisanym w Charakterystyce Produktu Leczniczego i we wskazaniach pozarejestracyjnych opisanych w załączniku C.64.b.
3) Refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne: kapecytabinę (21 kodów EAN), etopozyd (1 kod EAN), doksorubicynę (1 kod EAN), imatynib (3 kody EAN), temozolomid (6 kodów EAN) oraz kwas zoledronowy (1 kod EAN).

Wersja do drukuPowrót


Data utworzenia:
       2014-02-19
Data publikacji:
       2014-02-19
Opublikowany przez: Marlena Woźniak

Statystyka strony: 15549 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.