nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat dla zakładów opieki zdrowotnej w sprawie dyskryminacji przedsiębiorców przy udzielaniu zamówień publicznychKomunikat dla zakładów opieki zdrowotnej
w sprawie
dyskryminacji przedsiębiorców przy udzielaniu zamówień publicznych


W związku z kierowanymi do Ministra Zdrowia sygnałami o przyjętej
w niektórych zakładach opieki zdrowotnej praktyce żądania od przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wybranych wyrobów medycznych opinii Państwowego Zakładu Higieny, wyjaśnia się, co następuje:

W przypadku rejestracji wyrobów medycznych do zgłoszenia wpisu do rejestru należy dołączyć deklarację zgodności świadczącą o spełnieniu przez wyrób wymagań zasadniczych i przeprowadzeniu procedury oceny zgodności, łącznie z certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną oraz wzory etykiet i instrukcji używania wyrobu.

W związku z powyższym, utrudnienia stawiane przez komisje przetargowe w jednostkach ochrony zdrowia w stosunku do wytwórców, którzy wprowadzają wytworzone wyroby medyczne do obrotu i do używania na podstawie art. 92 ustawy o wyrobach medycznych, nie znajdują uzasadnienia w świetle obowiązujących przepisów prawa i należy uznać je za bezpodstawne. Tym samym, żądanie dodatkowych opinii od oferentów stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji, wyrażonej w art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

Preferowanie przez niektóre jednostki działające w ochronie zdrowia, opinii Państwowego Zakładu Higieny jest jedynie wyrazem pewnego przyzwyczajenia zakładów opieki zdrowotnej do „atestu” PZH i taka praktyka nie znajduje akceptacji Ministra Zdrowia.

Podkreślamy ponadto, że brak opinii PZH nie może mieć wpływu na zmniejszenie odpowiedzialności zakładu w przypadku poniesienia przez pacjenta uszczerbku na zdrowiu w związku z zastosowaniem wyrobu zarejestrowanego zgodnie z przepisami prawa. Niedopuszczalne jest także pomijanie danych znajdujących się w rejestrze, a opieranie się w procesie udzielania zamówienia wyłącznie na opinii PZH.

W praktyce Zakładu Zamówień Publicznych – jednostki realizującej procedury udzielania zamówień publicznych zleconych przez Ministra Zdrowia, m.in. w zakresie zakupu wyrobów medycznych, nie stosuje się wyżej wymienionych działań, powodujących złamanie zasady uczciwej konkurencji. Dla przykładu,w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w części dotyczącej wymaganych świadectw i certyfikatów, Zakład Zamówień Publicznych MZ żąda:
- Deklaracji Wykonawcy (producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem);
- dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych (dokument winien mieć formę oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy i zawierać w swej treści datę zgłoszenia do RWiWM, do potwierdzenia oryginałem lub kopią dokumentu).

Powyższe uregulowanie stosowane przez komisję przetargową Zakładu Zamówień Publicznych nie było kwestionowane przez wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, co niezaprzeczalnie stanowić może o fakcie poszanowania zasady uczciwej konferencji i równego traktowania wszystkich wykonawców.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-12-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4398 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.