nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja Ministra Zdrowia
w sprawie składania przez organizacje świadczeniodawców oświadczeń w celu uczestnictwa w uzgodnieniach projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 r.PRZENIESIONO DO A R C H I W U M

Informacja Ministra Zdrowia
w sprawie składania przez organizacje świadczeniodawców oświadczeń w celu uczestnictwa w uzgodnieniach projektu ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2006 r.


Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązany jest poddać uzgodnieniom, w trybie negocjacji, projekt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2006. Podstawą do wzięcia udziału w konsultacjach jest spełnianie przez organizacje świadczeniodawców kryteriów reprezentatywności określonych w art. 137 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z tym Minister Zdrowia zaprasza zainteresowane organizacje świadczeniodawców do wzięcia udziału w uzgodnieniach i prosi o przekazanie w możliwie najkrótszym terminie (nie później niż do dnia 30 kwietnia 2005 r.) na adres Ministerstwa Zdrowia (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) informacji zawierających następujące dane:
1) nazwę i adres organizacji;
2) informację o organach uprawnionych do reprezentowania organizacji;
3) oświadczenie o spełnieniu przez organizację warunku określonego w art. 137 ust. 3 pkt 1 ustawy, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego oraz
4) wykaz zrzeszonych świadczeniodawców.

Informacja powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania właściwego organu danej organizacji świadczeniodawców.
Posłuży ona do opracowania wykazu reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców,
z którymi Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadzi w roku bieżącym negocjacje.

Minister Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 3 tej ustawy za reprezentatywną organizację świadczeniodawców uważa się taką organizację, która spełnia łącznie następujące warunki:
- zrzesza świadczeniodawców, u których liczba osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wynosi łącznie co najmniej 10 000 osób,
- której organ uprawniony do reprezentowania złoży Ministrowi Zdrowia oświadczenie o spełnieniu ww. warunku.

Ustawodawca przewidział, że oświadczenia dotyczące spełniania przez organizacje świadczenidawców warunku określonego w art. 137 ust. 3 pkt 1 ustawy (tj. zrzeszania świadczeniodawców, u których liczba osób zatrudnionych i osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wynosi łącznie co najmniej 10 000 osób) składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego. W przypadku gdy po dniu złożenia oświadczenia, organizacja przestała spełniać ww. warunek, właściwy organ tej organizacji powinien niezwłocznie poinformować o tym podmiot prowadzący wykaz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.
Stwierdzenie, że organizacja nie spełnia warunku określonego w art. 137 ust. 3 pkt 1 ustawy spowoduje jej wykreślenie z wykazu reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców, z którymi Prezes Funduszu prowadzi negocjacje.
Złożone dotychczas przez organizacje świadczeniodawców oświadczenia są ważne, o ile spełniają wymogi wskazane w art. 137 ustawy.
Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenia


Oświadczenie o utracie statusu reprezentatywnej organizacji świadczeniodawców
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-04-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8251 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.