nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowychOGŁOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia


informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 4 872 000 zł dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań ujętych w czterech blokach tematycznych, zawartych w Programie Współpracy Ministerstwa Zdrowia z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku.

Na podstawie art. 71 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz art.5 ust.1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej mogą wspierać lub powierzać jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych realizację zadań publicznych.

W 2005 roku, program współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi, obejmujący zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zawiera następujące zadania szczegółowe:

1. Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności oraz kształtowanie umiejętności udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.
1.1 Szkolenie nieprofesjonalistów (rodzice, opiekunowie i wolontariusze) w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom niewidomym i niedowidzącym.
Kwota zaplanowana na zadanie – 120 000 zł.
1.2 Szkolenie nieprofesjonalistów (rodzice, opiekunowie i wolontariusze) w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom głuchym i niedosłyszącym.
Kwota zaplanowana na zadanie – 120 000 zł.
1.3 Szkolenie nieprofesjonalistów (rodzice, opiekunowie i wolontariusze) w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom głuchoniewidomym.
Kwota zaplanowana na zadanie – 80 000 zł.
1.4 Kształcenie osobistych asystentów chorych na SM.
Kwota zaplanowana na zadanie – 70 000 zł.
1.5 Prowadzenie wieloprofilowej edukacji nieprofesjonalistów (członkowie rodzin, opiekunowie, wolontariusze) pomagających osobom z chorobą Alzheimera.
Kwota zaplanowana na zadanie – 80 000 zł.
1.6 Szkolenie nieprofesjonalistów (rodzice, opiekunowie i wolontariusze) w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom chorym na cukrzycę.
Kwota zaplanowana na zadanie – 70 000 zł.
1.7 Szkolenie nieprofesjonalistów (rodzice, opiekunowie i wolontariusze) w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe.
Kwota zaplanowana na zadanie – 100 000 zł.
1.8 Szkolenie nieprofesjonalistów (rodzice, opiekunowie i wolontariusze) w zakresie umiejętności udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem.
Kwota zaplanowana na zadanie – 100 000 zł.
1.9 Szkolenie nieprofesjonalistów (rodzice, opiekunowie i wolontariusze) w zakresie umiejętności udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z uszkodzeniami mózgu.
Kwota zaplanowana na zadanie – 100 000 zł.
1.10 Szkolenie nieprofesjonalistów (członkowie rodzin, opiekunowie, wolontariusze) w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom starszym, przewlekle chorym.
Kwota zaplanowana na zadanie – 100 000 zł.
1.11 Szkolenie nieprofesjonalistów (członkowie rodzin, opiekunowie, wolontariusze) w zakresie umiejętności udzielania pomocy dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo.
Kwota zaplanowana na zadanie – 40 000 zł.


Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta conajmniej 30% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. zapewnienie specjalistycznej kadry niezbędnej do realizacji zadania;
3. zapewnienie odpowiednich warunków niezbędnych do realizacji (warunki lokalowe, wyposażenie, itp.)
4. przedstawienie conajmniej 2 rekomendacji potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz korzyści płynące z działalności organizacji dla społeczności lokalnej;


Preferencje uzyskują oferty:
1. uwzględniające przekaz najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej;
2. mające charakter kompleksowy;
3. zawierające uszczegółowiony program szkolenia, jego preliminarz i informacje o osobach realizujących program wraz z podaniem ich kwalifikacji.
4. organizacji, mającej doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem oferty.


Informacje dodatkowe:
1. wybór form i sposobów szkoleń należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych;
2. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
3. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
4. dotacja nie będzie przyznawana podmiotowi, który wykorzystał dotację w okresie ostatnich 3 lat niezgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych).


2. Prowadzenie różnych form działań, mających na celu nabywanie, podtrzymanie i rozwijanie umiejętności zwiększających szansę lepszego funkcjonowania psychospołecznego, w szczególności osób niepełnosprawnych.
2.1 Program kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem.
Kwota zaplanowana na zadanie – 100 000 zł.
2.2 Pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe.
Kwota zaplanowana na zadanie – 80 000 zł.
2.3 Pomoc psychologiczna w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych.
Kwota zaplanowana na zadanie – 79 000 zł.
2.4 Działania edukacyjno-leczniczo-społeczne na rzecz dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu.
Kwota zaplanowana na zadanie – 170 000 zł.
2.5 Prowadzenie indywidualnych i grupowych, ogólnie usprawniających zaburzone funkcje organizmu zajęć dla chorych na stwardnienie rozsiane.
Kwota zaplanowana na zadanie – 50 000 zł.
2.6 Program z zakresu rozwoju psychoseksualnego prowadzony na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo na poziomie lekkim i umiarkowanym.
Kwota zaplanowana na zadanie – 135 000 zł.
2.7 Działania edukacyjno-terapeutyczno-społeczne na rzecz osób z uszkodzeniem słuchu.
Kwota zaplanowana na zadanie – 350 000 zł.
2.8 Działania edukacyjno-terapeutyczno-społeczne na rzecz osób z uszkodzeniem wzroku.
Kwota zaplanowana na zadanie – 350 000 zł.
2.9 Działania edukacyjno-terapeutyczno-społeczne na rzecz osób głuchoniewidomych.
Kwota zaplanowana na zadanie – 150 000 zł.
2.10 Działania edukacyjno-terapeutyczno-społeczne na rzecz dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Kwota zaplanowana na zadanie – 250 000 zł.
2.11 Program działań edukacyjno-terapeutyczno-społecznych na rzecz dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę.
Kwota zaplanowana na zadanie – 120 000 zł.
2.12 Program edukacyjny dotyczący transplantacji narządów, mający na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla tej metody leczenia.
Kwota zaplanowana na zadanie – 150 000 zł.
2.12 Program edukacyjny dotyczący nowoczesnych (i zgodnych z zaleceniami europejskimi) metod planowania rodziny połączony z programem z zakresu profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.
Kwota zaplanowana na zadanie – 150 000 zł.


Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta conajmniej 30% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. zapewnienie specjalistycznej kadry niezbędnej do realizacji zadania;
3. zapewnienie odpowiednich warunków niezbędnych do realizacji (warunki lokalowe, wyposażenie, itp.)
4. przedstawienie conajmniej 2 rekomendacji potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz korzyści płynące z działalności organizacji dla społeczności lokalnej;


Preferencje uzyskują oferty, które:
1. wprowadzają nowatorskie rozwiązania;
2. mają charakter kompleksowy;
3. wpływają na realną poprawę jakości życia beneficjentów zadań np. wdrażają zasady integracji osób niepełnosprawnych, podwyższają standard usług pozamedycznych, itp.;
4. mają charakter ciągły a nie doraźny (z wyłączeniem tych turnusów czy obozów, które są integralną częścią ciągłej działalności organizacji).
5. wykonywane są przy współudziale wolontariuszy.
6. realizowane są przez organizacje, mające doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem oferty.


Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp..
3. dotacja nie będzie przyznawana podmiotowi, który wykorzystał dotację w okresie ostatnich 3 lat niezgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych).


3. Działalność wydawnicza o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z zakresu wybranych problemów zdrowia, promocji zdrowia, działań profilaktycznych – adresowana do grup społecznych lub całego społeczeństwa.
3.1 Wydanie (materiałów) publikacji poświęconej problemom zdrowia reprodukcyjnego kobiet.
Kwota zaplanowana na zadanie – 80 000 zł.
3.2 Wydanie materiałów (publikacji) poświęconych tematyce chorób nowotworowych, w tym skierowanej do kobiet.
Kwota zaplanowana na zadanie – 70 000 zł.
3.3 Wydawanie czasopisma poświęconego problemom osób niewidomych i niedowidzących.
Kwota zaplanowana na zadanie – 70 000 zł.
3.4 Wydawanie czasopisma poświęconego problemom osób głuchych i niedosłyszących.
Kwota zaplanowana na zadanie – 70 000 zł.
3.5 Wydawanie czasopisma nauczającego zdrowego stylu życia oraz kształtującego umiejętności zachowania i doskonalenia zdrowia.
Kwota zaplanowana na zadanie – 60 000 zł.
3.6 Wydanie materiałów poświęconych problematyce samobójstw.
Kwota zaplanowana na zadanie – 23 000 zł.
3.7 Wydanie materiałów poświęconych problematyce przemocy i krzywdzenia dzieci.
Kwota zaplanowana na zadanie – 50 000 zł.
3.8 Wydawanie pisma promującego wybór trzeźwego stylu życia, omawiającego problemy zdrowotne będące konsekwencją zażywania substancji psychoaktywnych.
Kwota zaplanowana na zadanie – 95 000 zł.
3.9 Wydawnictwo popularnonaukowe i/lub szkoleniowe, poświęcone współczesnej metodologii oświaty i promocji zdrowia oraz jej roli w zdrowiu publicznym.
Kwota zaplanowana na zadanie – 40 000 zł.


Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta conajmniej 30% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. posiadające referencje conajmniej 2 współpracujących z organizacją instytucji zajmujących się tematyką, o której mowa w ofercie;
3. wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej;
4. zagwarantowanie bezpłatnego rozdawnictwa materiałów – dofinansowywanych z dotacji MZ - na potrzeby ich adresatów.


Preferencje uzyskują oferty:
1. realizowane są przy udziale wolontariuszy.
2. o regionalnym lub krajowym zasięgu działania lub adresowane do większej liczby adresatów.
3. które zapewniają wysoką jakość merytoryczną publikowanych materiałów.
4. organizacji, posiadającej doświadczenia w realizacji zadania, o którym mowa w ofercie.


Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
2. dotacja nie będzie przyznawana podmiotowi, który wykorzystał dotację w okresie ostatnich 3 lat niezgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych).


4. Promocja honorowego krwiodawstwa
4.1 Program aktywizujący lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych honorowych dawców krwi.
Kwota zaplanowana na zadanie – 500 000 zł.
4.2 Program promujący idee honorowego krwiodawstwa połączony z wykorzystaniem najnowszych technik przekazu.
Kwota zaplanowana na zadanie – 500 000 zł.
4.3 Program propagowania i wdrażania idei honorowego krwiodawstwa wśród studentów, połączony z akcjami poboru krwi.
Kwota zaplanowana na zadanie – 100 000 zł.
4.4 Autotransfuzja – jako alternatywa dla krwiodawstwa, w tym rodzinnego. Kwota zaplanowana na zadanie – 100 000 zł.


Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta conajmniej 10% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. posiadające referencje conajmniej 2 stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa.


Preferencje uzyskują oferty:
1. realizowane przy udziale wolontariuszy.
2. w których przedstawiony program ma zasięg regionalny lub ogólnokrajowy.
3. organizacji posiadających doświadczenia w realizacji zadania , o którym mowa w ofercie.


Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
2. dotacja nie będzie przyznawana podmiotowi, który wykorzystał dotację w okresie ostatnich 3 lat niezgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych).


Podział środków publicznych:

BLOK 980 000 złotych
BLOK 2 2 134 000 złotych
BLOK 3 558 000 złotych
BLOK 4 1 200 000 złotych
RAZEM 4 872 000 złotych


Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia informuje, że na realizację zadań publicznych w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2004 roku przeznaczono dotacje w łącznej kwocie 5 600 000 zł. Zadania te ujęto w czterech następujących blokach tematycznych:
1. Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności (profilaktyka i rehabilitacja) oraz kształtowanie umiejętności udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, prowadzone dla następujących osób:
opiekujących się bezpośrednio osobami niepełnosprawnymi (w szczególności: rodziców/ innych członków rodzin/ opiekunów osób niepełnosprawnych);
asystentów osób niepełnosprawnych;
wolontariuszy.
Kwota dotacji – 800 000 zł.

2. Prowadzenie różnych form działań, mających na celu nabywanie, podtrzymanie
i rozwijanie umiejętności zwiększających szansę lepszego funkcjonowania psychospołecznego, kierowanych zwłaszcza do osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Kwota dotacji – 3 000 000 zł.

3. Promocja honorowego krwiodawstwa, zawierająca w szczególności programy aktywizujące lokalne środowiska społeczne, z uwzględnieniem pozyskiwania nowych honorowych dawców krwi.
Kwota dotacji – 1 500 000 zł.

4. Działalność z zakresu edukacji zdrowotnej, rozwiązywania problemów zdrowotnych i kształtowania zachowań prozdrowotnych.
Kwota dotacji – 300 000 zł.

Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891)) wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku odrzucenia oferty Ministerstwo Zdrowia powiadamia o tym fakcie organizację pozarządową, która ma możliwość złożenia odwołania w ciągu 7 dni od daty powiadomienia.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia, na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert”

Telefon kontaktowy:
(022) 831 - 42 - 81 wew. 267

Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 7 lipca 2005 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Miodowa 15.
Organizacje, które zamierzają uczestniczyć w procedurze ustalania ważności ofert powinny zawiadomić o tym fakcie Departament Zdrowia Publicznego nie później niż do dnia
5 lipca 2005 r.Załączniki do dokumentu : wzor_ofert_30052005.pdf wzor_ofert_30052005.pdf wzor_ofert_30052005.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-05-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5707 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.