nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 Zestawienie niektórych zmian (materiał informacyjny)

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia najważniejsze zmiany dotyczą:

1) zmieniono wymagania wobec pomieszczeń zakładów opieki zdrowotnej w celu zwiększenia dostępności dla osób niepełnosprawnych,

2) w budynkach zakładów udzielających świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym dopuszczono możliwość zastąpienia dźwigu innym urządzeniem umożliwiającym wjazd niepełnosprawnych,

3) dopuszczono możliwość uzyskania zgody przez zakłady opieki zdrowotnej zamkniętej na stałe odstępstwo (udzielane przez Głównego Inspektora Sanitarnego) od wymagania dotyczącego wysokości pomieszczeń, jeżeli dostosowanie powodowałoby naruszenie konstrukcji nośnej budynku zakładu; w takiej sytuacji dopuszcza się wysokość co najmniej 2,5 m(przepis dotyczy jedynie zakładów wpisanych do rejestru zoz przed 1 lipca 2005 r.

4) dopuszczono odstępstwa od wymagań, dotyczących wysokości pokoi łóżkowych oraz sal operacyjnych – do 5 % od określonego w rozporządzeniu wymagania oraz od wymagań dotyczących szerokości drzwi – do 10 % określonego w rozporządzeniu wymagania,

5) dopuszczono wykonywanie usług sterylizacyjnych, pralniczych i gastronomicznych poza zakładami opieki zdrowotnej oraz określono zasady ich wykonywania.

6) dopuszczono lokalizowanie pomieszczeń o charakterze technicznym i pomocniczym jak magazyny, szatnie personelu, kuchnie, pralnie, poniżej poziomu parteru,

7) w obiektach przebudowywanych dopuszczono zróżnicowanie poziomu podłóg pomieszczeń położonych na tej samej kondygnacji, pod warunkiem zastosowania pochylni o nachyleniu wynikającym z przepisów prawa budowlanego,

8) dopuszczono brak oświetlenia dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych do pobytu ludzi, w przypadku braku możliwości uzyskania dostępu do okien ze względów funkcjonalnych lub technicznych, pod warunkiem zapewnienia w tych pomieszczeniach odpowiedniego oświetlenia sztucznego oraz wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji w zależności od przeznaczenia - państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na warunkach określonych w przepisach prawa budowlanego ,

9) dopuszczono instalacje drzwi przesuwnych, obrotowych oraz wahadłowych pod warunkiem spełnienia wymagań prawa budowlanego w zakresie przepisów o drogach ewakuacyjnych,

10) w głównym holu wejściowym zrezygnowano z bezwzględnego obowiązku tworzenia szatni, stanowiącym odrębne pomieszczenie – można wydzielić miejsce dla okryć wierzchnich, podobnie wymaganie odrębnego pomieszczenia na wózki (wózkarnia) zostało zastąpione obowiązkiem stworzenia wydzielonego miejsca na wózki; z holu powinien być zapewniony łatwy dostęp do ustępów (ustępy nie muszą znajdować się w holu),

11) zmniejszono wymaganą minimalną powierzchnię poczekalni z 7, 5 m2 na jeden gabinet lekarski do 2 m2

12) odstąpiono od wymagania aby w przychodniach poradnie o specjalnościach chirurgicznych oraz poradnie dla dzieci i kobiet były usytuowane na parterze

13) w szpitalach do 50 łóżek i przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań dopuszcza się korytarze i poczekalnie bez oświetlenia dziennego, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego oświetlenia sztucznego i właściwej wentylacji

14) odstąpiono od bezwzględnego zakazu sytuowanie oddziału zakaźno-obserwacyjnego w odrębnym budynku z zachowaniem 30 m strefy izolacyjnej,

15) odstąpiono od wymagania tworzenia kotłowni w odległości co najmniej 50 m od budynków, w których wykonywane są świadczenia zdrowotne,

16) określono wymagania dla gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, działającego w strukturze zakładu opieki zdrowotnej, uwzględniając jego specyfikę

17) określono wymagania dla pomieszczeń i urządzeń niektórych zakładów lub ich jednostek organizacyjnych, dla których w chwili obecnej nie istnieją szczegółowe wymagania (żłobek, szpital sanatoryjny, oddział chirurgii jednego dnia, oddział opieki dziennej, pracownia badań endoskopowych),

18) wprowadzono nowe kategorie zakładów: przychodni liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich oraz zakładów do 50 łóżek dla których wymagania w stosunku do większych przychodni lub szpitali są łagodniejsze,

19) uproszczenie procedury związanej z przyjmowanie programów dostosowawczych – jednoetapowa – wojewodowie nie będą przesyłać do Ministra Zdrowia programów dostosowawczych (na podstawie dotychczasowych przepisów zgodę na niektóre odstępstwa wydawał Minister Zdrowia),

20) ograniczono ilość pacjentów przebywających w pokoju łóżkowym do 5 osób,

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-06-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7633 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.