nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie w sprawie konkurs ofert dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznychWarszawa, dnia 15 września 2005 roku
OGŁOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia


ogłasza konkurs ofert dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań ujętych w trzech blokach tematycznych, zawartych w Programie Współpracy Ministerstwa Zdrowia z Organizacjami Pozarządowymi w 2005 roku, na które zaplanowano środki finansowe w wysokości 946.141,94 złotych.

I. Promocja honorowego krwiodawstwa.

1. Program aktywizujący lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych honorowych dawców krwi.
Kwota zaplanowana – 801.141,94 złote.


Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta co najmniej 10% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. posiadanie referencji od 2-3 stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa.


Preferencje uzyskują oferty:
1. realizowane przy udziale wolontariuszy.
2 w których przedstawiony program ma zasięg regionalny lub ogólnokrajowy.
3 organizacji posiadających doświadczenia w realizacji zadania , o którym mowa w ofercie.


Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń leczniczych, które zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.
3. dotacja nie będzie przyznawana podmiotowi, który wykorzystał dotację w okresie ostatnich trzech lat niezgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych).II. Prowadzenie różnych form działań, mających na celu nabywanie, podtrzymanie i rozwijanie umiejętności zwiększających szansę lepszego funkcjonowania psychospołecznego, w szczególności osób niepełnosprawnych

1. Pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe.
Kwota zaplanowana – 100.000 złotych.
2. Działania edukacyjno-terapeutyczno-społeczne na rzecz osób psychicznie i nerwowo chorych.
Kwota zaplanowana – 10.000 złotych.
3. Przygotowanie programu monitoringu zwalczania nowotworów złośliwych w Polsce.
Kwota zaplanowana – 35.000 złotych.


Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta conajmniej 30% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. zapewnienie specjalistycznej kadry niezbędnej do realizacji zadania;
3. zapewnienie odpowiednich warunków niezbędnych do realizacji (warunki lokalowe, wyposażenie, itp.)
4. przedstawienie co najmniej 2 rekomendacji potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz korzyści płynące z działalności organizacji dla społeczności lokalnej;Preferencje uzyskują oferty, które:
1. wprowadzają nowatorskie rozwiązania;
2. mają charakter kompleksowy;
3. wpływają na realną poprawę jakości życia beneficjentów zadań np. wdrażają zasady integracji osób niepełnosprawnych, podwyższają standard usług pozamedycznych, itp.;
4. mają charakter ciągły a nie doraźny (z wyłączeniem tych turnusów czy obozów, które są integralną częścią ciągłej działalności organizacji).
5. wykonywane są przy współudziale wolontariuszy.
6. realizowane są przez organizacje, mające doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem oferty.


Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń leczniczych, które zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.
3. dotacja nie będzie przyznawana podmiotowi, który wykorzystał dotację w okresie ostatnich trzech lat niezgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych).III. Działalność wydawnicza o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z zakresu wybranych problemów zdrowia, promocji zdrowia, działań profilaktycznych – adresowana do grup społecznych lub całego społeczeństwa

1. Wydawnictwo materiałów poświęconych problematyce samobójstw.
Kwota zaplanowana – 35.000 złotych.


Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta conajmniej 30% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. posiadanie referencji 2 współpracujących z organizacją instytucji zajmujących się tematyką, o której mowa w ofercie;
3. wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej;
4. zagwarantowanie bezpłatnego rozdawnictwa materiałów – dofinansowywanych z dotacji MZ - na potrzeby ich adresatów.


Preferencje uzyskują oferty:
1. realizowane są przy udziale wolontariuszy;
2. o regionalnym lub krajowym zasięgu działania;
3. które zapewniają wysoką jakość merytoryczną publikowanych materiałów;
4. organizacji, posiadającej doświadczenia w realizacji zadania, o którym mowa w ofercie.


Informacje dodatkowe:
1. 1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń leczniczych, które zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 2.dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp. 3. dotacja nie będzie przyznawana podmiotowi, który wykorzystał dotację w okresie ostatnich trzech lat niezgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych).


Podział środków publicznych:

BLOK 1

801.141,94 złote

BLOK 2

145.000 złotych

BLOK 3

35.000 złotych

RAZEM

946.141,94 złoteZainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891)) wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia, na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert”

Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 20 października 2005 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Miodowa 15.
Organizacje, które zamierzają uczestniczyć w procedurze ustalania ważności ofert powinny zawiadomić o tym fakcie Departament Zdrowia Publicznego nie później niż do dnia 18 października 2005 r.


Załączniki do dokumentu : wzor_ofert_30052005.pdf wzor_ofert_30052005.pdf wzor_ofert_30052005.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2005-09-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3797 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.