nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

INFORMACJA z przebiegu realizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnejINFORMACJA
z przebiegu realizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
(stan na dzień 28 lutego 2006 r.)I. Informacja o przebiegu restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Restrukturyzacja finansowa przeprowadzana jest w zakładach, dla których organem restrukturyzacyjnym jest Minister Zdrowia oraz w zakładach jednostek samorządu terytorialnego, dla których organem restrukturyzacyjnym jest Wojewoda. Przebieg procesu restrukturyzacji, wg stanu na dzień 28 lutego 2006 r., przedstawia się następująco:
1. Informacje ogólne:
do organów restrukturyzacyjnych (zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy) wpłynęło 572 wnioski o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego (liczba złożonych wniosków jest ostateczna, bowiem 22 sierpnia 2005 r. upłynął ustawowy termin na ich składanie),
wydano 565 postanowień o wszczęciu postępowania,
wydano 7 decyzji o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego (z uwagi min. na złożenie wniosku przez zakłady będące w stanie likwidacji czy też nie uzyskanie pozytywnej opinii organu tworzącego dla projektu programu restrukturyzacji),
108 zakładów, które mogły skorzystać z ustawy nie złożyło wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
wydano 498 decyzji o warunkach restrukturyzacji do dnia 28 lutego br.
zawieszono 44 postępowania restrukturyzacyjne, w tym:
- 39 na mocy ustawy w związku ze złożeniem wniosku do sądu o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej,
- 4 na wniosek zakładu,
- 1 zawieszono z urzędu.
wydano 20 decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego do dnia 28 lutego br.
wydano 4 decyzje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego dla:
1. Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie,
2. Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem – woj. małopolskie,
3. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - woj. wielkopolskie,
4. Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – woj. świętokrzyskie.
Szczegółowe dane w odniesieniu do poszczególnych województw przedstawia tabela nr 1.

2. Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 56 wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wydano 56 postanowień o jego wszczęciu dla:
- 18 jednostek MON,
- 12 jednostek MSWiA,
- 3 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
- 20 szpitali klinicznych,
- 2 jednostek badawczo-rozwojowych,
- 1 jednostki podległej Ministrowi Zdrowia
- 20 zakładów, dla których organem restrukturyzacyjnym jest Minister Zdrowia, które mogły skorzystać z ustawy nie złożyło wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- wydano 48 decyzji o warunkach restrukturyzacji do dnia 28 lutego br.
- wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania do dnia 28 lutego br.
- zawieszono 7 postępowań restrukturyzacyjnych, w tym:
2 na mocy ustawy w związku ze złożeniem wniosku do sądu o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej,
4 na wniosek zakładu,
1 zawieszono z urzędu,
- wydano 1 decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego dla:
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie
Zakłady biorące udział w procesie restrukturyzacji, dla których organem restrukturyzacyjnym jest Minister Zdrowia, korzystają z następujących źródeł finansowania (z uwagi na bieżące zbieranie informacji, przedstawione dane nie obejmują wszystkich jednostek):
- 43 zakłady opieki zdrowotnej zawarły ugody cywilnoprawne obejmujące zobowiązania na sumę 347 mln zł,
- 39 zakładów wykazało zobowiązania publicznoprawne na kwotę 172 mln zł podlegające umorzeniu lub spłacie, w tym z pożyczki Skarbu Państwa,
- 33 zakłady posiadały zobowiązania wynikające z indywidualnych roszczeń pracowników na podstawie art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, na kwotę 35 mln zł, podlegające spłacie z pożyczki Skarbu Państwa,
- 52 zakłady korzystają z pożyczki Skarbu Państwa na kwotę 230 mln zł,
- 2 zakłady korzystają z kredytów bankowych na kwotę 6 mln zł,
- wobec 26 zakładów umorzone będą zobowiązania publicznoprawne na kwotę 42 mln zł,
- 17 zakładów zawarło ugodę restrukturyzacyjną polegającą min. na umorzeniu zobowiązań cywilnoprawnych na kwotę 26 mln zł,
- wobec 8 zakładów opieki zdrowotnej zobowiązania cywilnoprawne przejmują organy założycielskie na kwotę 15 mln zł.
3. Z danych uzyskanych z Urzędów Wojewódzkich oraz Wojewódzkich Centrów Zdrowia
Publicznego wynika, że:
- do organów restrukturyzacyjnych (zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy) wpłynęło 516 wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego (liczba złożonych wniosków jest ostateczna, bowiem 22 sierpnia 2005 r. upłynął ustawowy termin na ich składanie),
- wydano 509 postanowień o wszczęciu postępowania,
- wydano 7 decyzji o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego (z uwagi min. na złożenie wniosku przez zakłady będące w stanie likwidacji czy też nie uzyskanie pozytywnej opinii organu tworzącego dla projektu programu restrukturyzacji),
- 88 zakładów, dla których organem restrukturyzacyjnym jest wojewoda, które mogły skorzystać z ustawy nie złożyło wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- wydano 450 decyzji o warunkach restrukturyzacji do dnia 28 lutego br.
- zawieszono 37 postępowań restrukturyzacyjnych na mocy ustawy w związku ze złożeniem wniosku do sądu o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej,
- wydano 19 decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego do dnia 28 lutego br.
- wydano 3 decyzje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego dla:
Szpitala Powiatowego im. dr T. Chałubińskiego w Zakopanem – woj. małopolskie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - woj. wielkopolskie, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – woj. świętokrzyskie.
Zakłady opieki zdrowotnej uczestniczące w procesie restrukturyzacji finansowej, dla których organem restrukturyzacyjnym jest wojewoda, korzystają z następujących źródeł finansowania:
- 403 zakłady opieki zdrowotnej zawarło ugody cywilnoprawne obejmujące zobowiązania na sumę 1,6 mld zł,
- 287 zakładów wykazało zobowiązania publicznoprawne na kwotę 1,1 mld zł podlegające umorzeniu lub spłacie, w tym z pożyczki Skarbu Państwa,
- 398 zakładów posiadało zobowiązania wynikające z indywidualnych roszczeń pracowników na podstawie art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, na kwotę 728 mln zł, podlegające spłacie z pożyczki Skarbu Państwa,
- 497 zakładów (97,4% zakładów biorących udział w procesie restrukturyzacji finansowej) korzysta z pożyczki Skarbu Państwa na kwotę 1,4 mld zł,
- 149 zakładów korzysta z kredytów bankowych na kwotę 1 mld zł,
- wobec 348 zakładów będą umorzone zobowiązania publicznoprawne na kwotę 500 mln zł,
- 196 zakładów zawarło ugodę restrukturyzacyjną polegającą m.in. na umorzeniu zobowiązań cywilnoprawnych na kwotę 195 mln zł,
- wobec 51 zakładów opieki zdrowotnej zobowiązania cywilnoprawne przejmują organy założycielskie na kwotę 199 mln zł,
- 5 zakładów ubiega się o organizację emisji obligacji na kwotę 99 mln zł,
- 80 zakładów otrzymało dotację od jednostek samorządu terytorialnego na sumę 239 mln zł.
Szczegółowe dane dotyczące źródeł finansowania zadłużenia w ramach procesu restrukturyzacji finansowej, w podziale na województwa zawiera załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
II. Informacja z Banku Gospodarstwa Krajowego

Z informacji uzyskanej z Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że do dnia 28 lutego 2006 r. do BGK wpłynęło:
- 552 wnioski o pożyczkę na łączną kwotę ok. 1,6 mld zł, (podpisano 551 umów o pożyczkę na łączną kwotę 1,6 mld zł, uruchomiono środki w wysokości 1,5 mld zł),
- do dnia 28 lutego 2006 r. zawarto 68 aneksów zmniejszających pierwotne kwoty pożyczek na kwotę 26 mln zł,
- 14 wniosków o organizację emisji obligacji na kwotę ok. 211 mln zł, z czego:
- 7 zakładów wycofało się z emisji obligacji,
- z rozpatrywanych 7 wniosków na kwotę 105 mln zł dotychczas:
wydano 2 decyzje negatywne,
wydano 2 decyzje pozytywne warunkowo,
pozostałe 3 wnioski są w trakcie rozpatrywania.
III. Dotacja

Zgodnie z art. 40, ustawa przewiduje możliwość uzyskania dotacji przez niezadłużone zakłady opieki zdrowotnej. Na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2005 zostały zaplanowane środki w wysokości 100 mln zł. Minister Finansów, na wniosek Ministra Zdrowia, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych Sejmu RP, zwiększył dotację o kolejne 100 mln zł. Łączna kwota przeznaczona na wsparcie działań restrukturyzacyjnych dla niezadłużonych zakładów opieki zdrowotnej wynosi więc 200 mln zł. Szczegółowe warunki i kryteria ubiegania się o dotacje zostały określone przez Ministra Zdrowia.
Do dnia 21 lipca 2005 r. (ustawowy ostateczny termin składania wniosków o dotację) złożono:
318 wniosków o dotację na łączną kwotę 626,9 mln zł,
15 wniosków odrzucono z przyczyn formalnych,
dla 303 zakładów opieki zdrowotnej Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia zaakceptowało propozycje podziału dotacji na łączną kwotę 200 mln zł.
Ministerstwo Zdrowia wysłało do wszystkich jednostek umowy o dotację w celu ich podpisania - wszystkie zakłady odesłały zwrotnie podpisane umowy. Część zakładów wystąpiła o aneksy do umów. Warunkiem przekazania środków w ramach dotacji jest przedłożenie przez zakład faktur dotyczących zakwalifikowanych zadań. Do dnia 30 grudnia 2005 r. przekazano do zakładów opieki zdrowotnej 145 741 092 zł. Wykorzystanie środków z uwzględnieniem środków niewygasających wynosi 95,95%.

Ponadto informujemy, że przeniesienie środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2005 zgłosiło 96 zakładów na kwotę 46 221 219 zł. Szczegółowe informacje na temat złożonych wniosków, podziału dotacji oraz wydatków niewygasających przedstawiają załączniki nr 4 i załączniki nr 5.

IV. Informacja o zadłużeniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – stan na dzień 31 grudnia 2005 r.

Ministerstwo Zdrowia analizuje poziom zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie danych uzyskiwanych od Wojewodów, uczelni medycznych, MON, MSWiA i jednostek nadzorowanych przez Ministra Zdrowia. Najbardziej aktualne informacje dotyczą stanu na 31 grudnia 2005 r., jednak są to informacje niepełne gdyż do dnia 13 lutego 2006 r. danych nie przekazało 6 jednostek. Ponadto należy podkreślić, że dane te mogą ulec zmianie, gdyż ustawowy termin zamykania ksiąg rachunkowych przypada na koniec marca br. Łączna wartość zobowiązań wymagalnych w kraju wyniosła w końcu grudnia 2005 r. 5 004,8 mln zł i nastąpił spadek wartości zobowiązań w porównaniu do poprzedniego kwartału (o 17,8%), kiedy wartość zobowiązań wymagalnych wyniosła 6 086,7 mln zł. Z łącznej kwoty zadłużenia spzoz w wysokości 5 004,8 mln zł (wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.) największe zobowiązania dotyczą:
zobowiązań publicznoprawnych – 2 062,7 mln zł,
zobowiązań wobec dostawców leków i materiałów medycznych – 1 002,4 mln zł,
zobowiązań z tytułu zakupu usług obcych – 442,9 mln zł.
zobowiązań wobec pracowników – 394,4 mln zł.
Na spadek wartości zobowiązań wymagalnych w porównaniu do III kwartału ubr. największy wpływ miał spadek zobowiązań publicznoprawnych o kwotę 292,8 mln zł oraz wobec pracowników z tytułu „ustawy 203”, gdzie odnotowano obniżenie o 261,9 mln zł (o 61,7%). Obniżenie poziomu zobowiązań wobec pracowników wynika z zaciągniętej przez zakłady, na mocy ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zoz, pożyczki która w pierwszej kolejności powinna zaspokoić roszczenia pracowników z tytułu „ustawy 203”. Ponadto zanotowano duży spadek zobowiązań wymagalnych wobec dostawców leków i materiałów medycznych, który wyniósł 238,3 mln zł.
Największe zadłużenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej występuje w województwach:
dolnośląskim (1 099,3 mln zł),
łódzkim (549,9 mln zł)
pomorskim (511,9 mln zł).
mazowieckim (496,6 mln zł).
Najmniej zadłużone są spzoz-y w województwach: opolskim (49,8 mln zł), podkarpackim (51,9 mln zł) oraz warmińsko-mazurskim (57,6 mln zł).
W porównaniu z III kwartałem zobowiązania wymagalne na koniec roku 2005 uległy obniżeniu we wszystkich województwach. Strukturę zobowiązań wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. przedstawia załącznik nr 6.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-03-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 12736 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.