nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komuniakt w sprawie przeprowadzenia w 2006 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoKomunikat

w sprawie przeprowadzenia w 2006 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych, zamierzających prowadzić specjalizacje finansowane ze środków publicznych oraz w sprawie priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek
i położnych w poszczególnych województwach na 2006 r.Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego ze środków publicznych w roku 2006 (Dz.Urz.MZ.05.18.100) w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 1800 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla pielęgniarki, położnej rozpoczynającej specjalizację w 2006 roku – wynosi 4.120 zł.

Mając na uwadze liczbę miejsc szkoleniowych przypadających na ten rok, jak również uwarunkowania prawne i organizacyjne, które muszą spełnić organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, aby uruchomić specjalizację w 2006 roku – zasadnym jest niezwłoczne podjęcie starań przez organizatorów kształcenia – w zakresie uzyskania stosownych uprawnień do realizacji tego zadania.

Wymogi stawiane organizatorom kształcenia określone zostały w:
Ustawie z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.).
Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.).
Ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808).
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922).
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2004 r. w sprawie wysokości opłaty wnoszonej za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek, położnych (Dz. U. Nr 229, poz. 2314).


Spełnienie wymogów, określonych w wyżej wymienionych aktach prawnych, będzie jednym z podstawowych warunków pozwalających organizatorom kształcenia przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu pozyskania środków finansowych z budżetu państwa na dofinansowanie specjalizacji.

Poniżej przedstawiamy również materiał dotyczący „Priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych w poszczególnych województwach na 2006 r.”, który został wypracowany przez zespół w skład, którego wchodzili przedstawiciele:

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
Biura ds. Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.Tabela - Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
w poszczególnych województwach na 2006 r.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3195 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.