nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH ZPORRZgodnie z zapisami Procedury Przyznawania/zapewnienia środków z rezerwy celowej budżetu (część 83, poz. 11) na rok 2006 na kontrakty wojewódzkie i współfinansowanie programów rozwoju regionalnego, w tym: 100 min zl dotacji na metro i na informatyzację oraz upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004-2006 (część 83, poz.49) jednostki oraz organy podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia mogą ubiegać się o współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów ZPORR. Środki na współfinansowanie projektu w roku 2006 powinny dotyczyć jedynie wydatków kwalifikowalnych, poniesionych przez beneficjenta w bieżącym roku budżetowym. Warunkiem uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa jest zaakceptowanie wyboru projektu zgodnie z systemem naboru projektów przyjętym w ramach ZPORR.
Przewiduje się trzy możliwości ubiegania się o środki na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR:

I Beneficjenci ZPORR, którzy otrzymali wsparcie z budżetu państwa w roku 2005
Wniosek składany przez beneficjentów, którzy otrzymali w 2005 roku współfinansowanie projektów w ramach ZPORR z budżetu Ministra Zdrowia, powinien zawierać:
1. Pismo przewodnie do Ministra Zdrowia z prośbą o współfinansowanie projektu;
2. Poprawnie wypełniony formularz o przyznanie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ( zał. l);
3. Uzasadnienie, opis i cel projektu ( zał. 3);
4. Kopię aktualnych tabel E4 i E5 (aktualna prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy – w podziale na poszczególne miesiące - oraz na lata 2007-2008 - zał. 4);
5. Kopię umowy (wraz z aneksami) zawartej pomiędzy beneficjentem a wojewodą;
6. Szczegółowa kalkulacja kosztów w ramach ZPORR ( zał. 5) ZMIANA!!!.
II. Beneficjenci ZPORR, którzy nie otrzymali wsparcia z budżetu państwa w roku 2005
Beneficjenci, którzy decyzją zarządu województwa zostali zakwalifikowani do dofinansowania z EFRR, a w roku 2005 nie otrzymali decyzją Ministra Finansów środków na współfinansowanie projektów powinni przedstawić następujące dokumenty:
1. Pismo przewodnie do Ministra Zdrowia z prośbą o współfinansowanie projektu;
2. Poprawnie wypełniony formularz o przyznanie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ( zał. l);
3. Uzasadnienie, opis i cel projektu ( zał. 3);
4. Kopię standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - w tym kopię aktualnych tabel E4 i E5 (aktualna prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy - w podziale na poszczególne miesiące - oraz na lata 2007-2008 - zał. 4);
5. Kopię Uchwały Zarządu Województwa o przyznaniu beneficjentowi dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w przypadku, gdy uchwała została podjęta;
6. Kopię Umowy (wraz z aneksami) zawartej pomiędzy beneficjentem a wojewodą;
7. Szczegółowa kalkulacja kosztów w ramach ZPORR ( zał. 5) ZMIANA!!!.
III. Beneficjenci ZPORR, którzy wnioskują o zapewnienie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia w ramach ZPORR na lata 2007-2008. ZMIANA!!!
Beneficjenci ZPORR, którzy rozpoczęli realizację projektu w ramach ZPORR i chcą otrzymać decyzję o zapewnienie dofinansowania projektu w latach 2007-2008, powinni przedstawić następujące dokumenty:
1. Pismo przewodnie do Ministra Zdrowia z prośbą o współfinansowanie projektu;
2. Poprawnie wypełniony formularz o przyznanie dofinansowania realizacji przedsięwzięcia ( zał. 2);
3. Uzasadnienie, opis i cel projektu ( zał. 3);
4. Kopię standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - w tym kopię aktualnych tabel E4 i E5 (aktualna prognoza wydatków na bieżący rok budżetowy - w podziale na poszczególne miesiące - oraz na lata 2007-2008 – zał. 4);
5. Kopię Umowy (wraz z aneksami) zawartej pomiędzy beneficjentem a wojewodą.


W dniu 13.03 br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało, iż decyzja o zapewnieniu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia w ramach ZPORR, będzie wydawana jedynie tym podmiotom, które mają podpisane umowy z wojewodą o dofinansowanie projektu.

Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie. Ostateczny termin składania wniosków do Ministra Zdrowia upływa w dniu 31 sierpnia 2006 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wnioski należy przesyłać na adres Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
Ewentualne pytania należy kierować pod nr telefonu (0-22) 63-49-541, (0-22) 63-49-267 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zporr@mz.gov.pl.
Procedura przyznawania/zapewnienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.11) na rok 2006 na kontrakty wojewódzkie i współfinansowanie programów rozwoju regionalnego
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3534 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.