nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Procedura przyznawania/zapewnienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.11) na rok 2006 na kontrakty wojewódzkie i współfinansowanie programów rozwoju regionalnegoAKCEPTUJĘ

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
P R O C E D U R A
Przyznawania/zapewnienia1) środków z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz.11) na rok 2006
na kontrakty wojewódzkie i współfinansowanie programów rozwoju regionalnego,
w tym:
100 mln zł dotacji na metro i
na informatyzację oraz upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004-2006 (część 83, poz. 49)Rezerwa zostaje podzielona na 3 części, których podziału dokonuje się według odrębnych procedur:

CZĘŚĆ I: dotyczy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), w tym realizowanego w ramach działania 1.5 ZPORR programu „Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004-2006”

CZĘŚĆ II: dotyczy wsparcia realizacji zadań wynikających z regionalnych programów operacyjnych wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju i wybranych do realizacji w ramach kontraktów wojewódzkich przy użyciu wyłącznie środków krajowych, w tym: kontynuację inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy to inwestycji ujętych w wykazie – załącznik nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000, które weszły do kontraktów z mocy art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego),

CZĘŚĆ III: dotyczy Inicjatywy Wspólnotowej (IW) INTERREG III.

CZĘŚĆ I
Wdrażanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR)


1. Przeznaczenie środków
1.1 Środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 11 są przeznaczone na:
a) współfinansowanie projektów oraz działań finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach Priorytetów: 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, 3 „Rozwój lokalny” i 4 „Pomoc Techniczna” – w tym na współfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło, w zależności od dostępności środków z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie Projektów/Działań,
b) pokrycie kosztów operacyjnych instytucji zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania ZPORR finansowanych w 100% z budżetu państwa2.
1.2 Środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 11 są również przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” ZPORR przez ministrów właściwych innych niż minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego na obszarze poszczególnych województw (Minister Edukacji i Nauki, Minister Kultury, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Zdrowia).
1.3 Środki z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 49 przeznaczone są również na dofinansowanie kosztów projektów realizowanych w ramach działania 1.5 ZPORR a dotyczących budowy infrastruktury dla szerokopasmowego dostępu do Internetu w wysokości określonej w Programie „Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu 2004-2006”.
2. Wymogi dotyczące wniosków
2.1 Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej powinien być przygotowany na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi:
a) załącznik nr 1a - w przypadku współfinansowania projektów/działań.
b) załącznik nr 1b - w przypadku kosztów operacyjnych.
2.2 Do wniosku o uruchomienie środków z rezerwy celowej powinno być dołączone uzasadnienie sporządzone na formularzu, którego wzór stanowi:
- załącznik nr 2 a w przypadku wniosków na współfinansowanie,
- załącznik nr 2 b w przypadku wniosków na koszty operacyjne.
2.3 Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej składany jest 1 raz w roku i dotyczy całorocznego zapotrzebowania na środki budżetu państwa (poza Działaniem 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w zakresie projektów typu II, w przypadku którego zapotrzebowanie na środki budżetu państwa powinno dotyczyć roku akademickiego 2006/2007) w wysokości procentowego udziału środków budżetu państwa, zgodnie z zaakceptowanym dla projektu/działania montażem finansowym.
2.4 Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania składany jest w 2006 roku dla projektu/działania, dla którego przewidywane jest występowanie o uruchomienie środków z budżetu państwa w roku 2006 i kolejnych latach budżetowych.
2.5 Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania powinien być przygotowany na odpowiednim formularzu, którego wzór stanowi:
- załącznik 3
2.6 Wojewoda lub minister właściwy może wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania, uwzględniając w nim harmonogram dofinansowania projektu/działania. Harmonogram ten określa podział wnioskowanej kwoty dofinansowania dla projektu/działania na wszystkie lata realizacji projektu/działania. Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu jest składany dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”, Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” (z wyłączeniem działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”) oraz Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna”. Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji działania jest składany dla działań realizowanych w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach” oraz dla działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”.
2.7 Z wnioskiem o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” przez Instytucję Zarządzająca ZPORR (tj. Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego) występuje minister właściwy do spraw rozwoju.
2.8 W przypadku Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” oraz Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji działania składany jest po podpisaniu umowy finansowania działania. Do wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji działania należy dołączyć kopię tej umowy/ostatni aneks, wprowadzający zmiany dotyczące kwot w umowie oraz harmonogram dofinansowania działania.
W przypadku Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” (z wyłączeniem Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”) wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu składany jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. Do wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu należy załączyć kopię umowy/ostatni aneks, wprowadzający zmiany dotyczące kwot w umowie oraz harmonogram dofinansowania projektu .
W przypadku Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” (z wyjątkiem projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR), wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu składany jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu/wydaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy załączyć kopię umowy/ostatni aneks, wprowadzający zmiany dotyczące kwot w umowie /decyzji oraz kopię wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
W przypadku współfinansowania projektów realizowanych przez Instytucję Zarządzającą ZPORR w ramach Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu składany jest po wydaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Do wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu należy załączyć kopię decyzji oraz kopię wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
2.9 Wniosek o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania jest sporządzany w dwóch egzemplarzach przesyłanych, wraz z jednym kompletem załączników, do IZ ZPORR.
2.10 IZ ZPORR opiniuje złożone wnioski o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania i przekazuje pozytywnie zaopiniowane wnioski do Ministra Finansów.
2.11 Minister Finansów po dokonaniu weryfikacji wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania może wydać decyzję o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania, w której określi m.in. kwotę dofinansowania, harmonogram dofinansowania projektu/działania oraz sposób przekazywania Ministrowi Finansów przez Wojewodę/ministra właściwego informacji o kwocie dofinansowania, wynikającej z rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). Decyzja o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania jest przesyłana do wnioskodawcy wraz z kopią do IZ ZPORR.
2.12 Decyzja o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania może stanowić podstawę do rozpoczęcia postępowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2.13 W przypadku gdy projekt/działanie jest realizowane niezgodnie z harmonogramem dofinansowania projektu/działania, Wojewoda/minister właściwy występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie zmiany decyzji w zakresie tego harmonogramu. Kopia wniosku przekazywana jest do wiadomości IZ ZPORR.
2.14 W przypadku gdy projekt realizowany przez Instytucję Zarządzającą w ramach Priorytetu 4 „Pomoc techniczna” jest realizowany niezgodnie z harmonogramem dofinansowania projektu, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego występuje do Ministra Finansów z wnioskiem o dokonanie zmiany decyzji w zakresie tego harmonogramu.
2.15 Kwota we wniosku o uruchomienie rezerwy budżetowej oraz we wniosku o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania powinna być wyrażona w PLN.
3. Składanie wniosków
3.1 Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej składany jest wraz z załącznikami przez właściwego dysponenta części budżetowej bezpośrednio do IZ ZPORR.
a) Dla działań realizowanych w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” oraz dla działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” z wnioskiem o uruchomienie rezerwy celowej na współfinansowanie dla działania występuje Wojewoda na podstawie całorocznego zapotrzebowania na środki budżetu państwa przedstawionego przez Instytucję Wdrażającą. Do wniosku należy dołączyć:
- kopię aktualnej umowy finansowania działania/ostatni aneks, wprowadzający zmiany dotyczące kwot w umowie
- kopię zatwierdzonego, aktualnego Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2006, przeliczanego po kursie z przedostatniego dnia roboczego Komisji Europejskiej w ostatnim miesiącu kwartału sprawozdawczego
b) Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” (poza działaniem 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”) wniosek o uruchomienie rezerwy celowej na współfinansowanie składa Wojewoda na podstawie całorocznego zapotrzebowania na środki budżetu państwa przedstawionego przez beneficjenta. Do wniosku należy dołączyć:
- kopię aktualnej umowy o dofinansowanie projektu / ostatni aneks, wprowadzający zmiany dotyczące kwot w umowie
- kopię aktualnych tabel E4 i E5 z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu / aktualną prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.
c) Dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4 - „Pomoc Techniczna”, z zastrzeżeniem punktu 3.1 lit. d), wniosek o uruchomienie rezerwy celowej na współfinansowanie składa Wojewoda na podstawie całorocznego zapotrzebowania na środki budżetu państwa przedstawionego przez beneficjenta Pomocy Technicznej. Do wniosku o uruchomienie rezerwy budżetowej należy dołączyć:
- kopię aktualnej umowy o dofinansowanie projektu/ostatni aneks, wprowadzający zmiany dotyczące kwot w umowie lub kopię decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu/ostatnią zmianę decyzji, wprowadzającą zmiany dotyczące kwot w decyzji
- kopię aktualnych tabel 9 i 10 z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu/aktualną prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.
d) Dla projektów w ramach Priorytetu 4- „Pomoc Techniczna” realizowanych przez IZ ZPORR, wniosek o uruchomienie rezerwy celowej na współfinansowanie składa minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego na podstawie całorocznego zapotrzebowania na środki budżetu państwa zgłaszanego przez właściwy merytorycznie wydział w IZ ZPORR, realizujący projekt Pomocy Technicznej. Do wniosku należy dołączyć:
- kopię decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu/ostatnią zmianę decyzji, wprowadzającą zmiany dotyczące kwot w decyzji
- kopię aktualnych tabel 9 i 10 z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu/aktualną prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.
e) Dla projektów, o których mowa w punkcie 1.2, wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej na współfinansowanie składa sukcesywnie minister właściwy na podstawie całorocznego zapotrzebowania na środki budżetu państwa na rok 2006 zgłaszanego przez beneficjenta, zgodnie z wymaganiami określonymi dla Priorytetu 3, lit b). W przypadku projektów realizowanych w ramach Priorytetu 2 obowiązują załączniki, o których mowa w lit. a).
3.2 Wnioski o uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie kosztów operacyjnych IZ ZPORR składa minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez właściwy merytorycznie wydział w IZ ZPORR.
3.3 Wnioski o uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie kosztów operacyjnych Instytucji Pośredniczących składa Wojewoda.
3.4 Z rezerwy celowej pokrywane są wydatki poniesione w roku 2006. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest sfinansowanie wydatków poniesionych w roku 2005 w wysokości nie niższej niż 500 PLN, po uzyskaniu zgody Ministra Finansów. Aby uzyskać zgodę Ministra Finansów, kwotę wydatków poniesionych w ubiegłym roku budżetowym należy wpisać w punkcie 9 uzasadnienia do wniosku o uruchomienie rezerwy celowej. W przypadku kosztów operacyjnych dopuszcza się możliwość pokrycia różnic kursowych poniesionych w roku 2005, w wysokości nie niższej niż 100 PLN.
3.5 Wniosek o uruchomienie rezerwy celowej sporządzany jest w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz (wraz z załącznikami) przesyłany jest przez instytucję wnioskującą do wiadomości do Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów, a pozostałe dwa egzemplarze do IZ ZPORR (wraz z załącznikami w dwóch kopiach).
3.6 Wnioski o uruchomienie rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie, o którym mowa w punkcie 1.3, sporządzane są w trzech egzemplarzach, z czego jeden przesyłany jest przez wnioskodawcę do Departamentu Finansów Gospodarki Narodowej w Ministerstwie Finansów, a pozostałe dwa wraz z załącznikami do IZ ZPORR i ministra właściwego do spraw łączności.
3.7 Ostateczny termin składania do IZ ZPORR wniosków o uruchomienie rezerwy celowej upływa dnia 26 września 2006 roku o godzinie 16:00. Decyduje data wpływu wniosku do IZ ZPORR.
3.8 Ostateczny termin składania przez IZ ZPORR wniosków o wydanie decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania upływa dnia 20 grudnia 2006 roku. Decyduje data wpływu wniosku do Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów.
4. Weryfikacja wniosków
4.1
a) IZ ZPORR ocenia zasadność przedłożonych wniosków o uruchomienie rezerwy celowej, badając je pod względem formalnym i merytorycznym, w szczególności bada zgodność wnioskowanej kwoty z wymaganymi załącznikami.
b) W przypadku wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej obejmujących dofinansowanie, o którym mowa w punkcie 1.3, wnioski te są opiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a następnie przekazywane są do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw łączności.
4.2 W przypadku wniosków o uruchomienie rezerwy celowej na współfinansowanie projektów pomocy technicznej realizowanych przez IZ ZPORR, IZ ZPORR przekazuje wniosek do komórki organizacyjnej właściwej do weryfikacji klasyfikacji budżetowej we wniosku. Parafowany wniosek o uruchomienie rezerwy celowej jest przekazywany do IZ ZPORR.
4.3 Na każdym etapie weryfikacji wniosku o uruchomienie rezerwy celowej, IZ ZPORR może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień lub dokonania niezbędnych korekt lub uzupełnień wyznaczając termin na przekazanie wyjaśnień lub uzupełnień lub skorygowanego wniosku.
4.4 W przypadku odrzucenia wniosku o uruchomienie rezerwy celowej z powodu błędów, które nie mogą być skorygowane lub uzupełnione albo w przypadku niedokonania korekty lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie IZ ZPORR zwraca wniosek wraz z uzasadnieniem do wnioskodawcy.
4.5 Wnioski, o których mowa w pkt 4.1.a) pozytywnie zaopiniowane przez IZ ZPORR są przedkładane do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
4.6 IZ ZPORR terminie 20 dni roboczych od złożenia poprawnego wniosku o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa, dokonuje jego weryfikacji.
5. Uruchomienie rezerwy
5.1 Wnioski, o których mowa w pkt 4.5 zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego są przedkładane Ministrowi Finansów. Ostateczny termin przekazania przez IZ ZPORR zaakceptowanych wniosków o uruchomienie rezerwy celowej upływa w dniu 26 października 2006 r. (decyduje data wpływu do Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów).
Wnioski, o których mowa w pkt 4.1b) zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw łączności są przedkładane Ministrowi Finansów. Ostateczny termin składania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej upływa w dniu 26 października 2006 r. (decyduje data wpływu do Departamentu Finansów Gospodarki Narodowej w Ministerstwie Finansów).
5.2 Na podstawie zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wniosku dysponenta części budżetowej o uruchomienie rezerwy celowej, Minister Finansów, w ciągu 10 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku, wydaje decyzję w sprawie zmian w budżecie państwa.
5.3 Na podstawie art. 133 ust 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), ostateczny termin dokonywania zmian klasyfikacji budżetowej w decyzjach Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy celowej upływa 15 listopada 2006, zatem ewentualne pisma o korektę decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa powinny wpłynąć do Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów do dnia 10 listopada 2006r.
5.4 Oryginał decyzji w sprawie zmian w budżecie na 2006 r. zostaje przesłany do właściwego dysponenta części budżetowej, a kopia do wiadomości do IZ ZPORR.
5.5 Środki współfinansowania są przekazywane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu/umowy finansowania działania.
6. Wykorzystanie środków
6.1 Za właściwe wykorzystanie środków współfinansowania odpowiedzialni są dysponenci części budżetowych, a także podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego, którym powierzone zostały środki na realizację projektów lub działań na podstawie odrębnych umów.
6.2 Wymóg kwalifikowalności dotyczy wszystkich wydatków poniesionych w ramach wdrażania ZPORR, również pokrywanych z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie.
6.3 Dysponent części budżetowej jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania do IZ ZPORR półrocznych sprawozdań finansowych z wykorzystania środków dotacji w terminie do 18 dni roboczych po zakończeniu drugiego kwartału.
Dysponent części budżetowej jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania do Instytucji Zarządzającej ZPORR rocznych zbiorczych sprawozdań finansowych z wykorzystania środków dotacji w terminie do końca stycznia 2007r.
6.4 Wzory półrocznych/rocznych sprawozdań finansowego stanowi załącznik nr 4.
6.5 W przypadku, gdy IZ ZPORR w terminie 21 dni roboczych od dnia doręczenia sprawozdania nie zgłosi uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów, przyjmuje się, iż je akceptuje i przekazuje do Departamentu Instytucji Płatniczej, w Ministerstwie Finansów.
6.6 Na każde żądanie dysponenta części budżetowej w terminie przez niego wyznaczonym, beneficjent/Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do sporządzania i przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących wykorzystania środków dotacji.
6.7 Na każde żądanie IZ ZPORR w terminie przez nią wyznaczonym dysponent części budżetowej jest zobowiązany do sporządzania i przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących wykorzystania środków dotacji.
6.8 Kwoty przyznane z rezerwy celowej, które nie zostały wykorzystane w roku 2006 nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z art. 157 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), przy czym zgodnie z ust. 3 art. 157 ww. ustawy muszą zostać ujęte w wykazie wydatków, o których mowa w ust 3 pkt 1) omawianego artykułu.
6.9 Zgodnie z art. 147 ustawy o finansach publicznych zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego mogą następować w terminie do dnia 15 listopada roku budżetowego, a zmiany kwot dotacji na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – do dnia 30 listopada roku budżetowego.
6.10 Zgodnie z art. 202 ustawy o finansach publicznych przy wydatkowaniu środków z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie projektów/działań w ramach ZPORR stosuje się odpowiednio zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa.
6.11 Wszystkie zmiany w powyższej Procedurze muszą być konsultowane z Ministerstwem Finansów.CZĘŚĆ II

Wsparcie środkami z rezerwy celowej budżetu państwa (cz. 83, poz. 11) projektów wynikających z regionalnych programów operacyjnych wskazanych w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju i wybranych do realizacji w ramach kontraktów wojewódzkich wyłącznie przy użyciu środków krajowych (w tym kontynuacja inwestycji wieloletnich jednostek samorządu terytorialnego) oraz 100 mln zł dotacja dla metra1. Wnioski o uruchomienie środków na projekty wynikające z działań regionalnych programów operacyjnych składane są przez Wojewodę bezpośrednio do Ministra Finansów, z kopią do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w terminie do dnia 10 października roku budżetowego.

2. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 1, poprzedza zawarcie przez Wojewodę umów z beneficjentami, których projekty wybrano do realizacji w ramach kontraktów wojewódzkich. W przypadkach, gdy beneficjentami są podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, wówczas Wojewoda podpisuje umowy z właściwymi miejscowo jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Minister Finansów przyznaje decyzją w sprawie zmian w budżecie państwa środki z rezerwy celowej w ramach limitu rocznego na podstawie wniosku, o którym mowa w pkt 2, po uprzednim potwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w ustalonym przez niego trybie, zgodności merytorycznej projektów wymienionych we wniosku z działaniami wpisanymi do kontraktu wojewódzkiego. Kopie decyzji Minister Finansów przekazuje do wiadomości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

4. Dopuszcza się zaliczkowe uruchamianie środków na współfinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektów wybranych przez Zarząd Województwa do realizacji w ramach działań objętych kontraktem wojewódzkim w roku 2006. Kwota zaliczki nie może przewyższać ogólnej kwoty przeznaczonej na finansowanie danego projektu w bieżącym roku budżetowym.

5. Kwota środków przekazanych w danym roku budżetowym na podstawie decyzji Ministra Finansów nie może przewyższać kwoty rocznego limitu przyznanego danemu województwu na kontrakt wojewódzki na podstawie wskaźników określonych w rozdziale IV Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001– 2006.

6. Kwoty, które nie zostały wykorzystane ze względu na niższe niż przewidywano koszty realizacji projektu, bądź niewykorzystane w wyniku rezygnacji beneficjenta z realizacji projektu, mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie:
a) innego projektu realizowanego w ramach tego samego działania, o czym należy niezwłocznie poinformować ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
b) projektu realizowanego w ramach innego działania, co wymaga zmiany kontraktu w trybie zgodnego „Oświadczenia stron ...” (art. 36, ust. 1, pkt 1 ustawy o NPR),
c) rozszerzonego zakresu rzeczowego projektu, na którym powstała tzw. „oszczędność poprzetargowa”, co wymaga zastosowania takiej samej procedury, jak przy wyborze nowego projektu, o czym należy niezwłocznie poinformować ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
7. Jeżeli przesunięcia środków, o których mowa w pkt 6, powodują zmiany w obrębie klasyfikacji budżetowej oraz w kwotach dotacji celowej przyznanej na poszczególne imiennie określone projekty, wówczas, oprócz poinformowania o takim fakcie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, niezbędna jest korekta wydanej uprzednio decyzji Ministra Finansów, dokonywana na wniosek Wojewody, składany w terminie do dnia 10 listopada roku budżetowego.

8. Środki z rezerwy celowej są przekazywane do budżetu Wojewody a następnie, na podstawie umów wymienionych w pkt 2, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym w nich zawartym, poszczególnym beneficjentom realizującym projekty. W przypadkach, gdy beneficjentami są podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, wówczas Wojewoda podpisuje umowy z właściwymi miejscowo jednostkami samorządu terytorialnego.

9. Przekazywanie dotacji beneficjentowi następuje w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty przedłożenia Wojewodzie wniosku o przekazanie dotacji wraz z określonymi przez Wojewodę w umowie dokumentami finansowymi, potwierdzającymi wykonanie projektu lub jego części.

10. Przekazywanie środków dotacji celowej pochodzących z rezerwy celowej może być dokonane jedynie po przedłożeniu Wojewodzie przez beneficjenta będącego stroną umowy, o której mowa w pkt 2, wniosku o wypłatę dotacji oraz kserokopii faktur, rachunków lub innych uwierzytelnionych dokumentów finansowych (łącznie z kserokopiami protokołów odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – z kserokopiami protokołów odbioru urządzeń, przyjęcia materiałów na magazyn z podaniem miejsca ich składowania oraz kserokopiami innych dokumentów uzasadniających i potwierdzających wykonanie projektu) potwierdzających wykonanie projektu lub jego części.

11. Kwota zawarta we wniosku o przekazanie dotacji nie może być wyższa od kwoty wynikającej z harmonogramu rzeczowo – finansowego zawartego w umowie o dofinansowanie projektu.

12. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa mogą być finansowane jedynie koszty uzasadnione. Środki z rezerwy celowej określone w ustawie budżetowej na dany rok nie mogą być przeznaczone na wydatki poniesione w roku poprzedzającym dany rok budżetowy.

13. Beneficjenci są zobowiązani do sporządzania i przekazywania do Wojewody sprawozdań finansowych z wykorzystania dotacji celowej, zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1, pkt 6 ustawy o NPR, według wzorów sprawozdań określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji projektu Wojewoda może wstrzymać przekazanie dotacji na realizację danego projektu, a także przekazania kolejnych rat dotacji, do czasu złożenia przez beneficjenta odpowiednich wyjaśnień lub do czasu usunięcia przyczyn uzasadniających wstrzymanie przekazania dotacji. O wstrzymaniu przekazania dotacji Wojewoda niezwłocznie zawiadamia na piśmie beneficjenta oraz Wojewódzki Komitet Monitorujący Kontakt Wojewódzki.

15. W przypadku, gdy beneficjent nie przeznaczy na finansowanie projektu środków własnych w wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym i planie finansowym lub nie zapewni udziału w finansowaniu projektu środkami pochodzącymi od innych podmiotów (w tym prywatnych) w wysokości określonej w harmonogramie rzeczowo – finansowym i planie finansowym, obowiązany jest zwrócić przyznaną dotację w danym roku budżetowym, w części proporcjonalnej do faktycznie wniesionych środków własnych oraz środków pochodzących od innych podmiotów (w tym prywatnych). Zwrot dotacji następuje w terminie i na zasadach określonych w art. 145 i art. 146 ustawy o finansach publicznych.

16. O żądaniu zwrotu dotacji Wojewoda informuje niezwłocznie na piśmie, z podaniem szczegółowej przyczyny tego żądania, beneficjenta, Zarząd Województwa oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

17. Rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 30 dni od określonej w umowie daty odbioru końcowego projektu, a w przypadku nie zakończenia realizacji projektu w okresie objętym kontraktem wojewódzkim, najpóźniej do dnia 15 stycznia roku następującego po danym roku budżetowym.

18. Kwoty przyznane z rezerwy celowej w ramach kontraktu wojewódzkiego, które nie zostały wykorzystane w bieżącym roku budżetowym Rada Ministrów – w trybie art. 157 ustawy o finansach publicznych – może, na wniosek Wojewody, umieścić w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem danego roku budżetowego.


1) Podstawę wydania decyzji o zapewnieniu dofinansowania realizacji projektu/działania określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dotyczących dokonywania wydatków budżetu państwa na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi (Dz. U. z 2005 r. nr 140, poz. 1174)
2) O pokrycie kosztów operacyjnych mogą wnioskować: Instytucja Zarządzająca ZPORR oraz Instytucje Pośredniczące jeśli poniesienie określonych wydatków (np. podróże służbowe) jest uzasadnione szczególnymi potrzebami Urzędu i nie jest objęte pomocą techniczną w ramach ZPORR.
* dotyczy inwestycji ujętych w wykazie – załącznik nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 (Dz. U. z 2000 r. Nr 7, poz. 85), które weszły do kontraktów z mocy art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550 z poźn. zm.)
Współfinansowanie projektów w ramach ZPORR

Link na stronę Portalu Fundusze Strukturalne , który zawiera również procedurę
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-02-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5221 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.