nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Informacja o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnymUstawa o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym


W dniu 26 sierpnia 2002 roku Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym. W związku z tym, że Minister Zdrowia zawarł umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie udzielania dopłat do kredytów preferencyjnych, można już ubiegać się o preferencyjny kredyt.

KTO MOŻE UZYSKAĆ PREFERENCYJNY KREDYT?


O przyznanie preferencyjnego kredytu mogą się ubiegać:
• Lekarze
• Lekarze stomatolodzy
• Pielęgniarki
• Położne

WARUNKI UZYSKANIA KREDYTU


Nie każda jednak z osób, o których mowa wyżej będzie mogła otrzymać kredyt na warunkach określonych w ustawie, a więc kredyt z dopłatami z budżetu państwa do oprocentowania i częściowo umarzany.

Preferencyjny kredyt będzie mogła uzyskać osoba, która, według obowiązujących przepisów, nie nabyła uprawnień do świadczeń emerytalnych w dniu zawarcia umowy kredytowej oraz nie korzysta z uprawnień do świadczeń rentowych (nie oznacza to określenia stopnia niepełnosprawności ale otrzymywanie z tego tytułu renty), a dodatkowo jeżeli:
• rozwiązano z nią umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy (czyli publicznego zakładu opieki zdrowotnej), oraz osoba ta podjęła działalność prywatną po dniu 1 stycznia 2000 roku przy czym oba zdarzenia musiały zajść po dniu 1 stycznia 2000 r.
lub
• była zatrudniona w dniu 1 stycznia 2002 roku i złoży pisemne oświadczenie o gotowości rozwiązania umowy o pracę oraz podjęcia prywatnej działalności.

Owa gotowość do rozwiązania umowy o pracę musi być w terminie 3 miesięcy potwierdzona stosownym dokumentem potwierdzającym faktyczne rozwiązanie umowy o pracę w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
Jeżeli kilka osób, oczywiście spełniających warunki o których mowa wyżej, wykonuje lub zamierza wykonywać zawód w formie grupowej praktyki, kredyt – na zasadach określonych w ustawie - może uzyskać każdy z członków tej praktyki.
Podobna sytuacja ma miejsce w razie prowadzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w formie spółki. Wówczas kredyt preferencyjny będzie mógł uzyskać każdy ze wspólników, udziałowców bądź akcjonariuszy.


PRZEZNACZENIE KREDYTU


Preferencyjny kredyt będzie można przeznaczyć na:
• adaptację pomieszczeń,
• zakup wyposażenia,
• zakup aparatury i sprzętu medycznego,
• zakup środków transportu.

Jeżeli bank udzielający kredytu stwierdzi, że kredyt został wykorzystany w całości bądź w części niezgodnie z przeznaczeniem, (na inne cele niż określone w ustawie i przywołane powyżej) dopłaty do odsetek i częściowe umorzenie kredytu nie będą mogły mieć miejsca. W takim wypadku kredytobiorca będzie musiał spłacić cały kredyt, a więc z również całością odsetek, dodatkowo jeszcze powiększonych o 50% tych odsetek.

WYSOKOŚĆ KREDYTU


Wysokość preferencyjnego kredytu wynosi:
• 70 000 zł – dla lekarza i lekarza stomatologa,
• 40 000 zł – dla pielęgniarki i położnej

ILU PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA MOŻE UZYSKAĆ KREDYT?


Ustawa nie określa limitu osób, którym kredyt może być udzielony. Jednocześnie ustawa stanowi, że minister właściwy ds. zdrowia przekazuje w danym roku budżetowym środki na realizację dopłat do oprocentowania kredytów oraz umorzeń.
Oznacza to, że liczbę wszystkich osób, które uzyskają kredyt wyznaczać będzie wysokość kwoty przekazywanej na dopłaty z budżetu państwa. W oparciu o wysokość kwoty przeznaczonej na dopłaty określona zostanie liczba osób, które mogą otrzymać kredyt.

GDZIE I JAK STARAĆ SIĘ O KREDYT?


Preferencyjnych kredytów będą udzielały:
• Bank Gospodarstwa Krajowego, jako koordynujący cały proces udzielania kredytów
• Inne banki, które zawarły z BGK stosowne umowy określające zasady udzielania kredytu.

Aby uzyskać kredyt podmiot ubiegający się o kredyt będzie musiał złożyć w wybranym banku następujące dokumenty:
• Wniosek o kredyt
• Plan wykorzystania kredytu – biznes plan,
• Informacje o innych kredytach zaciągniętych na prowadzenie prywatnej działalności
• Zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyki
lub
• Decyzję wojewody o wpisie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów,
lub
• W przypadku osoby jeszcze pracującej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oświadczenie o gotowości rozwiązania umowy o pracę w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

NA CZYM POLEGAJĄ PREFERENCJE?


Na dopłatach do oprocentowania kredytów
Na możliwości umorzenia części kredytu

Dopłaty do oprocentowania kredytów


Środki na dopłaty do oprocentowania kredytów przekazywane będą z budżetu państwa.
Kredytobiorca spłaca odsetki w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez Narodowy Bank Polski. Stopa ta jest publikowana przez Narodowy Bank Polski.
Środki na pozostałą część, stanowiącą różnicę między kwotą odsetek określoną w umowie kredytowej a kwotą odsetek spłacanych bankowi przez kredytobiorcę, przekazywane będą z budżetu państwa.

Dodatkowo oprocentowanie udzielonego kredytu nie może przekroczyć 3 punktów procentowych ponad wysokość stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez Narodowy Bank Polski.

Bank umarza 20% kapitału kredytu pod warunkiem:

• terminowej spłaty 80% kapitału kredytu,
• wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem,
oraz
• jeżeli kredytobiorca będący lekarzem prowadzący indywidualną praktykę, przez okres nie krótszy niż 3 lata zatrudniać będzie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, co najmniej jednego pracownika, jeżeli kredytobiorca wykonuje zawód pielęgniarki wymagane do uzyskania zatrudnienie innego pracownika nie może być mniejsze niż wymiar pół etatu,
lub
• kredytobiorca prowadzący grupową praktykę lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, przez okres nie krótszy niż 3 lata zatrudniać będzie pracowników, których łączny czas pracy w przeliczeniu na pełny miesięczny wymiar czasu pracy stanowi równoważnik 1,5,
lub
• kredytobiorca rozpoczyna prywatną działalność w miejscowości o liczbie mieszkańców nie przekraczającej 10 tys.

Bank Gospodarstwa Krajowego, niezależnie od warunków określonych wyżej, może umorzyć 20% kapitału kredytu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, niezależnych od kredytobiorcy, pod jednym tylko warunkiem, a mianowicie wykorzystaniu kredytu zgodnie z przeznaczeniem.

Spłata kredytu


Preferencyjne kredyty udzielane są na okres pięciu lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kredytu. Okresu karencji nie wlicza się do okresu kredytowania.

Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą do oprocentowania można pobrać ze strony http://www.bgk.com.pl/fundusze/inne/lekarze_pielegniarki.jsp

Lista placówek BGK jest dostępna na stonie http://www.bgk.com.pl/serwis/bank/placowki.jsp
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2002-12-12
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 14693 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.