nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie w sprawie rozpoczęcia procedury przyznawania dotacji celowychOGŁOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia


informuje o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które zaplanowano publiczne środki finansowe w wysokości 469.446,40 zł dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeń i fundacji, na realizację zadań w okresie od września do grudnia 2006 roku, ujętych w trzech blokach tematycznych, zawartych
w Zadaniach publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2006 roku.

Na podstawie art. 131 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104) oraz art.5 ust.1 pkt 1 i ust. 4 ustawy
z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organy administracji publicznej mogą wspierać lub powierzać jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych realizację zadań publicznych.
W 2006 roku współpraca Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi, obejmująca zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych zawiera następujące zadania szczegółowe:

1. Edukacja w zakresie problematyki niepełnosprawności oraz kształtowanie umiejętności udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.
1.1 Szkolenie nieprofesjonalistów (członkowie rodzin, opiekunowie, wolontariusze) w zakresie umiejętności udzielania pomocy osobom starszym, przewlekle chorym. Kwota zaplanowana na zadanie – 100 000 złotych.

Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta conajmniej 30% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. zapewnienie specjalistycznej kadry niezbędnej do realizacji zadania;
3. zapewnienie odpowiednich warunków niezbędnych do realizacji (warunki lokalowe, wyposażenie, itp.)
4. przedstawienie conajmniej 2 rekomendacji potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz korzyści płynące z działalności organizacji dla społeczności lokalnej;

Preferencje uzyskują oferty:
1. uwzględniające przekaz najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej;
2. mające charakter kompleksowy;
3. zawierające uszczegółowiony program szkolenia, jego preliminarz i informacje o osobach realizujących program wraz z podaniem ich kwalifikacji.
4. organizacji, mającej doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem oferty.

Informacje dodatkowe:
1. wybór form i sposobów szkoleń należy do oferenta, pod warunkiem ich dostosowania do możliwości osób szkolonych;
2. z dotacji nie finansuje się szkoleń (czy doszkalania) profesjonalistów;
3. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
4. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata (zgodnie z art.145 ust.6 ustawy o finansach publicznych).

2. Prowadzenie różnych form działań, mających na celu nabywanie, podtrzymanie i rozwijanie umiejętności zwiększających szansę lepszego funkcjonowania psychospołecznego, w szczególności osób niepełnosprawnych.
2.1 Program kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem.
Kwota zaplanowana na zadanie – 100 000 złotych.
2.2 Pomoc terapeutyczna dla dzieci i młodzieży chorych na choroby nowotworowe.
Kwota zaplanowana na zadanie – 50 000 złotych.
2.3 Pomoc psychologiczna w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych.
Kwota zaplanowana na zadanie – 119 446,40 złotych.

Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta conajmniej 30% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. zapewnienie specjalistycznej kadry niezbędnej do realizacji zadania;
3. zapewnienie odpowiednich warunków niezbędnych do realizacji (warunki lokalowe, wyposażenie, itp.)
4. przedstawienie conajmniej 2 rekomendacji potwierdzających dotychczasowe osiągnięcia w zakresie problematyki związanej z treścią zadania oraz korzyści płynące z działalności organizacji dla społeczności lokalnej;

Preferencje uzyskują oferty, które:
1. wprowadzają nowatorskie rozwiązania;
2. mają charakter kompleksowy;
3. wpływają na realną poprawę jakości życia beneficjentów zadań np. wdrażają zasady integracji osób niepełnosprawnych, podwyższają standard usług pozamedycznych, itp.;
4. mają charakter ciągły a nie doraźny (z wyłączeniem tych turnusów czy obozów, które są integralną częścią ciągłej działalności organizacji).
5. wykonywane są przy współudziale wolontariuszy.
6. realizowane są przez organizacje, mające doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem oferty.

Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powinny być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp..
3. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata (zgodnie z art.145 ust.6 ustawy o finansach publicznych).

3. Działalność wydawnicza o charakterze informacyjnym i edukacyjnym z zakresu wybranych problemów zdrowia, promocji zdrowia, działań profilaktycznych - adresowana do grup społecznych lub całego społeczeństwa.
3.1 Wydanie (materiałów) publikacji poświęconej problemom zdrowia reprodukcyjnego kobiet.
Kwota zaplanowana na zadanie – 50 000 złotych.
3.2 Wydawnictwo popularnonaukowe i/lub szkoleniowe, poświęcone współczesnej metodologii oświaty i promocji zdrowia oraz jej roli w zdrowiu publicznym.
Kwota zaplanowana na zadanie – 50 000 złotych.

Warunki zgłaszania ofert:
1. zapewnienie pokrycia przez oferenta conajmniej 30% kosztów realizacji zgłoszonego zadania;
2. posiadające referencje conajmniej 2 współpracujących z organizacją instytucji zajmujących się tematyką, o której mowa w ofercie;
3. wpis w statucie organizacji dotyczący prawa do prowadzenia działalności wydawniczej;
4. zagwarantowanie bezpłatnego rozdawnictwa materiałów – dofinansowywanych z dotacji MZ - na potrzeby ich adresatów.

Preferencje uzyskują oferty:
1. realizowane są przy udziale wolontariuszy.
2. o regionalnym lub krajowym zasięgu działania lub adresowane do większej liczby adresatów.
3. które zapewniają wysoką jakość merytoryczną publikowanych materiałów.
4. organizacji, posiadającej doświadczenia w realizacji zadania, o którym mowa w ofercie.

Informacje dodatkowe:
1. dotacja nie będzie przyznawana na działalność inwestycyjną, remontową, zakup sprzętu medycznego, itp.;
2. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata (zgodnie z art.145 ust.6 ustawy o finansach publicznych).


Podział środków publicznych:

BLOK 1 100 000 złotych
BLOK 2 269 446,40 złotych
BLOK 3 100 000 złotych
RAZEM 469 446,40 złotych


Zainteresowane podmioty powinny przygotować ofertę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207) wraz z wymaganymi załącznikami.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia, na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – konkurs ofert”

Termin i miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w dniu 26 października 2006 r. w gmachu Ministerstwa Zdrowia, Warszawa, ul. Miodowa 15.

Organizacje, które zamierzają uczestniczyć w procedurze ustalania ważności ofert powinny zawiadomić o tym fakcie Departament Zdrowia Publicznego nie później niż do dnia
24 października 2006 r.Załączniki do dokumentu : wzor_ofert_30052005.pdf wzor_ofert_30052005.pdf wzor_ofert_30052005.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2006-09-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4086 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.