nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmiany definicji działalności gospodarczejKomunikat Ministra Zdrowia
w sprawie zmiany definicji działalności gospodarczej.W dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie zmieniona definicja pozarolniczej działalności gospodarczej, wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).
Stosownie do przepisu art. 5b ust. 1 powyższej ustawy:
Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi między innymi kwestii czy osoby wykonujące zawody medyczne na rzecz np. szpitali w formie jednoosobowej działalności gospodarczej nie utracą statusu przedsiębiorcy Minister Zdrowia wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o interpretację wprowadzanych regulacji.

Zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Finansów stanowiskiem w tej sprawie, zmiana w zakresie definicji działalności gospodarczej nie odbiera osobom wykonującym zawody medyczne, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, możliwości świadczenia w ramach tej działalności na podstawie zawartych kontraktów, usług na rzecz szpitali. Osoby te, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, nie utracą statusu przedsiębiorcy tylko dlatego, że w ramach kontraktu realizują usługi na rzecz szpitali.

Uzasadniając przedmiotowe stanowisko, Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), który przewiduje solidarną odpowiedzialność udzielającego zamówienie i przyjmującego zamówienie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia. Również przy takim brzmieniu przepisu ustawowego, Ministerstwo Finansów jednoznacznie opowiedziało się za przyjęciem wykładni, zgodnie z którą lekarz oraz pielęgniarka świadczący usługi na rzecz szpitala w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie zawartego kontraktu, nie utracą statusu przedsiębiorcy, w związku z nową definicją działalności gospodarczej.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-01-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8341 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.