nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Minister Zdrowia ogłasza nabór jednostek uprawnionych do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i właściwości lecznicze klimatuMINISTER ZDROWIA
ogłasza nabór jednostek uprawnionych do wydawania świadectw
potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych
surowców leczniczych i właściwości lecznicze klimatuZgodnie z art. 37 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) jednostka ubiegająca się o prawo do wydawania świadectw występuje do Ministra Zdrowia o prawo do wydawania świadectw. Podstawą w orzekaniu o spełnieniu przez jednostkę standardów do wykonywania badań i wydawania świadectw jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełnić jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu (Dz. U. z 2006 r. Nr 236, poz. 1708), które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

Wniosek składany przez jednostki powinien zawierać:
Dane o oferencie (pełna nazwa, adres do korespondencji, numery telefonów, faksów i e-mail,
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
Informacje o prowadzonej działalności,
Wyciąg z KRS, statut jednostki,
Dane dotyczące zatrudnionej kadry naukowej, posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej, wyposażenie w sprzęt i aparaturę umożliwiającą przeprowadzenie badań,
Posiadane certyfikaty,
Wniosek powinien zawierać spis załączonych dokumentów,
Wniosek niekompletny, nieprawidłowo wypełniony lub zawierający błędne dane będzie zwracany celem uzupełnienia,
Do wniosku powinno być dołączone upoważnienie do podpisania wniosku, o ile nie wynika ono z innych dokumentów,
Dokumenty przedłożone we wniosku będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez wnioskującego wymagań związanych z przystąpieniem do naboru oraz oceny jego możliwości do wykonywania przedmiotowego zadania.

Wymagania stawiane jednostkom:
1. Jednostka powinna spełniać wymagania w zakresie:
sprzętu umożliwiającego przeprowadzenia badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych i klimatu,
kadry naukowej dającej rękojmię właściwej oceny wyników badań,
odpowiedniej do przeprowadzenia badań bazy lokalowej,
warunków i sposobu wykonywania badań, ich oceny i sporządzenia świadectwa,
zabezpieczenia badanych materiałów i dokumentacji badań,
2. Pomieszczenie do wykonywania badań wyposaża się w aparaturę pomiarowo-badawczą dostosowaną do rodzaju wykonywania badan, umożliwiająca stosowania metod badawczych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy, w tym:
wyposażenie pomiarowo-badawcze,
wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy,
urządzenia telekomunikacyjne i systemy informatyczne.
3. Kierownikiem jednostki jest osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora z następujących dziedzin: geografia, chemia, farmacja lub medycyna.
4. W jednostce zatrudnia się osoby, które posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiadające zakresowi zadań na danym stanowisku pracy, w szczególności posiadające wykształcenie w dziedzinie geografii, chemii, farmacji lub medycyny.
5. Jednostka wykonuje czynności związane z badaniem, oceną i potwierdzeniem właściwości naturalnych surowców i klimatu n najwyższym poziomie staranności oraz kompetencji.
6. Jednostka dokonuje oceny naturalnych surowców leczniczych i klimatu oraz potwierdza ich właściwości lecznicze, w szczególności na podstawie:
wyników analiz fizykochemicznych i badań bakteriologicznych,
wyników badań farmakodynamicznych, jeżeli ich wykonanie uznano za niezbędne,
wyników badań właściwości klimatu i stanu sanitarnego powietrza,
piśmiennictwa naukowego.
7. Wykonujący badania przygotowują sprawozdanie zawierające opis uzyskanych obserwacji oraz wnioski uzasadniające przydatność naturalnego surowca leczniczego do leczenia określonych chorób i sposób wykorzystania tego surowca albo nieprzydatność danego surowca do celów leczniczych wraz z uzasadnieniem tego wniosku.

Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia


(z dopiskiem na zaklejonej kopercie „Nabór jednostek uprawnionych do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych
i właściwości lecznicze klimatu”).

Do orzekania w sprawie wyboru jednostek badawczych powołany został Zespół w strukturze Ministerstwa Zdrowia.

Minister Zdrowia ogłosi przed dniem 1 lipca 2007 r. w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia oraz na stronie internetowej ministerstwa aktualny wykaz jednostek badawczych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia -
0 22 6349 312 lub 0 22 6349-268.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9161 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.