nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Komunikat ze spotkania Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji związkowych i samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowiaMINISTERSTWO ZDROWIA
Departament
Dialogu Społecznego

Warszawa, 3 lipca 2007 r.Komunikat
ze spotkania Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji
związkowych i samorządów zawodowych działających
w ochronie zdrowia w dniu 3 lipca 2007 r.
W dniu 3 lipca 2007 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie miało miejsce kolejne spotkanie Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji związkowych i samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia.
W trakcie spotkania Minister Zdrowia przedstawił projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej z 22 lipca 2006 r. zakładający utrzymanie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia na poziomie uwzględniającym dotychczasowe podwyżki oraz wprowadzenie mechanizmu zwiększania płac wraz ze wzrostem wartości kontraktów zawieranych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Strona społeczna przedstawiła szereg uwag do projektu, które zostały wstępnie omówione przez zespół prawników delegowanych przez stronę rządową i społeczną. Podjęto decyzję o kontynuowaniu dyskusji nad poprawionym projektem i uwagami do niego na kolejnym spotkaniu w dniu 4 lipca br. Minister Zdrowia zobowiązał się do poinformowania Prezesa Rady Ministrów o postulatach zgłoszonych przez stronę społeczną w trakcie spotkania. Zobowiązał się również do wystąpienia do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów o delegowanie reprezentatywnych przedstawicieli do udziału w dalszych negocjacjach. Ponadto Minister Zdrowia zadeklarował wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przygotowanie ekspertyzy w zakresie ponad zakładowego układu zbiorowego pracy i innych dopuszczalnych form porozumień zbiorowych, a także do Ministra Finansów o przedstawienie informacji na temat średniego wzrostu wynagrodzeń (w przeliczeniu na jednego podatnika) wynikającego z obniżenia składki rentowej oraz szacowanego wzrostu wpływów do budżetu państwa z tytułu podatków płaconych od podwyższonych - w wyniku obniżenia składki rentowej - wynagrodzeń oraz możliwości ewentualnego przekazania tych dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia.
Strona społeczna przedstawiła szereg postulatów płacowych, m. in. zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń jeszcze w IV kwartale 2007 r., włączenia wzrostu wynagrodzeń przekazywanych na mocy ustawy podwyżkowej do wynagrodzenia zasadniczego, zagwarantowania dojścia w ciągu najbliższych dwóch lat do poziomu 3 000 pln wynagrodzenia zasadniczego netto dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających pracę w zawodzie, uwzględnienia w nowelizowanej ustawie pracowników nie będących dotąd beneficjentami ustawowego wzrostu wynagrodzeń oraz wprowadzenia rozwiązań wyrównujących dysproporcje w wysokości wskaźników udziałów kosztów pracy w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej, rozważenia możliwości prowadzenia prac nad rozwiązaniami systemowymi dotyczącymi wynagrodzeń w ochronie zdrowia w ramach prac nad Umową Społeczną „Gospodarka - Praca - Rodzina – Dialog”.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-07-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5993 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.