nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Zasady rozpatrywania wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich w 2009 r.ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
O NAGRODY MINISTRA ZDROWIA
DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w 2009 r.

zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 8 stycznia 2009 r.


1. Nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich przyznawane są na podstawie art. 155 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 139, poz. 978).

2. Nagroda Ministra Zdrowia stanowi uhonorowanie wybitnych i twórczych osiągnięć naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz całokształtu dorobku.

3. Nagrody Ministra Zdrowia przyznawane są za:
oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane publikacjami naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań. Preferowane będą cykle prac, zwłaszcza opublikowane w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania („impact factor*" w przynajmniej jednej pracy - nie mniejszym niż 2,45). W przypadku cyklu prac przynajmniej jedna praca powinna być opublikowana w 2008 roku i mieć impact factor co najmniej 2,45. Łączny IF cyklu publikacji powinien wynosić co najmniej 14, a maksymalna liczba publikacji nie może przekraczać 10. W przypadku przedstawienia do nagrody Ministra Zdrowia jednej wyróżniającej się pracy, praca ta powinna być opublikowana w 2008 r. i mieć IF co najmniej 3. (będzie przyjmowany IF według wykazu czasopism naukowych z listy filadelfijskiej obowiązującej w roku opublikowania pracy. W przypadku braku wykazu z danego roku, przyjmowany będzie IF z wykazu ostatnio opublikowanego).
wyróżnioną rozprawę habilitacyjną lub doktorską w części lub w całości opublikowaną w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej o wysokim współczynniku oddziaływania („impact factor” w przynajmniej jednej pracy nie mniejszy niż 2,45). Do wniosku należy dołączyć uchwałę lub opinię właściwej jednostki o wyróżnieniu rozprawy i prawomocną uchwałę jednostki uprawnionej do nadawania stopni o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego.
kształcenie kadr naukowych potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej przez innych pracowników nauki, pełnieniem funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych lub recenzenta.
autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się podręczników, skryptów, przewodników metodycznych albo programów nauczania. Rozpatrywane będą tylko ich pierwsze wydania (będące pracami nowatorskimi). Do nagrody Ministra Zdrowia nie należy zgłaszać streszczeń zjazdowych, listów do redakcji oraz krótkich doniesień z pamiętników zjazdowych.
osiągnięcia organizacyjne, w tym konkretne działania, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników kształcenia i poziomu prac dyplomowych.
całokształt dorobku.
*wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania czasopism naukowych, ustalany przez Instytut Filadelfijski, na podstawie prowadzonego przez ten instytut indeksu cytowań publikacji naukowych

4. Wzory wniosków o przyznanie nagrody Ministra Zdrowia stanowią załączniki:
załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie indywidualnej nagrody Ministra Zdrowia,
- plik do pobrania w *rtf
załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie zespołowej nagrody Ministra Zdrowia,
- plik do pobrania w *rtf

5. Oceny wniosków o nagrody Ministra Zdrowia dokonuje zespół ekspertów powołany spośród członków Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. W skład zespołu wchodzi 12 członków w tym: jedenastu z poszczególnych uczelni medycznych i jeden z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W przypadku braku eksperta w danej dyscyplinie naukowej Minister Zdrowia za pośrednictwem Rady Naukowej powołuje eksperta spośród nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych.

6. Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia może zaproponować kandydatów do nagrody ministra dla nauczycieli akademickich przyznawanej z inicjatywy Ministra Zdrowia.

7. Przy rozpatrywaniu wniosków o nagrodę Ministra Zdrowia, będzie brane pod uwagę:
merytoryczne ich uzasadnienie,
recenzje lub opinie opracowane w związku z wystąpieniem z wnioskiem o nagrodę, przygotowane przez osoby legitymujące się stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, przy czym co najmniej jedna opinia lub recenzja powinna pochodzić spoza uczelni, w której jest zatrudniony kandydat do nagrody.
opinia senatu uczelni lub innego najwyższego organu kolegialnego wnioskodawcy, wskazanego w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia (przebieg głosowania nad wnioskiem).

8. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej może dotyczyć zespołu, w skład, którego wchodzi nie więcej niż dziesięciu członków. Udział każdego z nich w powstaniu osiągnięcia powinien być określony procentowo, w zależności od wkładu pracy w uzyskanym osiągnięciu. W przypadku, gdy członkiem zespołu jest osoba niebędąca nauczycielem akademickim, we wniosku należy wykazać również tę osobę oraz podać jej procentowy wkład w osiągnięciu. Osoba niebędąca nauczycielem akademickim może otrzymać jedynie dyplom, a pozostali członkowie nagrodzonego zespołu, nagrody w łącznej wysokości pomniejszonej o udział tej osoby.

9. W przypadku wniosków o nagrody indywidualne naukowe, przy ocenie brane będą pod uwagę wyłącznie te publikacje, gdzie kandydat do nagrody jest jedynym autorem publikacji lub też pozostali współautorzy są obcokrajowcami niezatrudnionymi w polskich uczelniach.

10. W przypadku nagród o charakterze indywidualnym za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne zespół ekspertów decyduje o stopniu nagrody (nagroda I lub II stopnia).

11. Nie będą rozpatrywane wnioski bez „afiliacji" uczelni (tzn. w stopce brak jest uczelni, jako pracodawcy autora lub współautorów).

Minister Zdrowia


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2009-01-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6717 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.