nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Ogłoszenie o przetargu24.09.2007 Ogłoszenie o wyniku postępowaniaWarszawa 21.09.2007OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Minister Zdrowia ogłasza przetarg w trybie art. 701 Kodeksu cywilnego dotyczący wyboru realizatorów usług badawczych z zakresu medycyny pracy.

Przedmiot zamówienia:
Propozycje tematów usług badawczych z zakresu medycyny pracy, których realizacja możliwa będzie w 2007 roku. Priorytety Ministra Zdrowia (załącznik nr 1).

Wykonawcami mogą być:
1. Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy.
2. Jednostki organizacyjne uczelni medycznych prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy.

Termin wykonania zamówienia:
60 dni od dnia wyboru oferty.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1. w zakresie merytorycznym - Pan Michał Sobolewski, tel. nr 53-00-310,
2. w sprawach dotyczących procedury postępowania przetargowego – Pani Beata Zmysłowska, tel. nr 53-00-394.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Miodowa 15 lub przesłać na adres; Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2007 O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Propozycje usług badawczych z zakresu medycyny pracy do realizacji w 2007 r.”.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Długa 38/40 pokój nr 17 w dniu 1.10.2007 r. o godz. 11.00.
2. Na realizację ww. zadań Minister Zdrowia zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 349.000,00 zł.

Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:
1. Priorytety Ministra Zdrowia ( załącznik nr 1).
2. Dokumenty, jakich żąda Zamawiający ( załącznik nr 2).
3. Kryteria oceny ofert ( załącznik nr 3).

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-09-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5777 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.