nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”Rozstrzygnięcie konkursuz dnia 13 października 2007r.
OGŁOSZENIE


Na podstawie uchwały Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs ofert na wybór realizatorów części wdrożeniowej Programu Wieloletniego Polskie Sztuczne Serce 2007-2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Cele Strategiczne Programu:
opracowanie rodziny polskich protez serca, w tym, z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca, jako elementem finalnym;
rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca;
stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej, w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora zadania wdrożeniowego w ramach przedsięwzięcia P04 Programu, pod nazwą „Wprowadzenie do stosowania klinicznego metod leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem polskich protez serca.”

Nazwa zadania:
„Wprowadzenie do stosowania klinicznego zmodernizowanego, pozaustrojowego systemu wspomagania serca”.

Celem zadania
będącego przedmiotem konkursu jest wykonanie badań kwalifikacyjnych oraz wprowadzenie do stosowania klinicznego zmodernizowanego, pozaustrojowego systemu wspomagania serca typu POLCAS.

Zakres zadania obejmuje:
1. Zgromadzenie i analiza doświadczeń klinicznych w zakresie stosowania pozaustrojowego wspomagania serca systemem typu POLCAS dla opracowania wskazań kierunku rozwoju tego typu wspomagania.
2. Opracowanie metodyki badań klinicznych zmodernizowanego systemu typu POLCAS, w odniesieniu do doświadczeń w stosowaniu pozaustrojowego wspomagania serca.
3. Wyposażenie klinik kardiochirurgicznych w partię urządzeń typu POLCAS do badań klinicznych;
4. Wykonanie badań przedklinicznych wymienionego systemu wspomagania serca, wymaganych dla uzyskania zgody na uruchomienie eksperymentalnych badań klinicznych;
5. Ocena wykonanych badań klinicznych;
6. Opracowanie metody stosowania systemu wraz z dokumentacją procedury dla szerokiego wdrożenia w leczeniu ostrej, przedłużającej się niewydolności serca.

Zamierzony poziom osiągnięcia rezultatów:
1. Wdrożona i zweryfikowana metoda leczenia w warunkach klinicznych w kraju;
2. Protokół postępowania w leczeniu krytycznej niewydolności serca przez okres do 3 miesięcy z zastosowaniem wdrożonego systemu.

Czas realizacji zadania : 24 miesiące.

Do konkursu mogą przystąpić zakłady opieki zdrowotnej, posiadające oddział kardiochirurgii i wykazujące się udokumentowanym doświadczeniem w stosowaniu mechanicznego wspomagania serca.


Oferta przystąpienia do konkursu powinna zawierać:
1. Oświadczenie Kierownika Jednostki o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia oraz o prawdziwości danych zawartych w ofercie.
2. Informację o Jednostce sporządzoną według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
załącznik 1 → w formacie *rtf
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, statut jednostki oraz wyciąg z rejestru zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub Ministra Zdrowia, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. Uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC.
5. Projekt realizacji zadania sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
załącznik 2 → w formacie *rtf
6. Informację o prowadzonej działalności, w szczególności wielkość i strukturę zasobów oferenta, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem konkursu; udokumentowaną informację o dotychczasowej działalności w zakresie wykorzystania mechanicznego wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca.
7. Odrębnie opracowane harmonogramy na poszczególne lata realizacji zadania począwszy od roku 2007, zawierające skrótowy opis celów i podstawowych etapów realizacji zadania, korespondujące z informacjami przedstawionymi przez oferenta w Planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załączniki nr 3, 4 i 5 do ogłoszenia.
załączniki 3, 4 i 5 → w formacie *rtf
8. Odrębnie przygotowane zestawienie kosztów realizacji zadania w poszczególnych latach budżetowych.
9. Informację o prognozowanych środkach przeznaczonych na realizację zadań objętych konkursem, a pochodzących z innych źródeł niż środki programu.

Uwaga:
Oferty muszą uwzględniać wymagania przedstawione w uchwale Nr 29/2007 Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r.

Wymagania stawiane oferentom:
1. Doświadczenie w prowadzeniu krótkoterminowego i przedłużonego wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca z wykorzystaniem pozaustrojowego systemu POLCAS lub równoważnego.
2. Udokumentowane posiadanie w strukturze ośrodka oferenta oddziału intensywnej terapii, wyposażonego i przygotowanego do leczenia chorych z wykorzystaniem mechanicznego wspomagania serca oraz personelu (chirurg, lekarz intensywnej terapii), przeszkolonego i doświadczonego w stosowaniu pozaustrojowego wspomagania serca systemem POLCAS lub równoważnym.
3. Dysponowanie możliwością obsługi finansowo-księgowej oraz informatycznej realizacji zadania.

Kryteria oceny ofert:
1. Doświadczenie w prowadzeniu pozaustrojowego, mechanicznego wspomagania serca systemem POLCAS lub równoważnym.
2. Proponowany harmonogram, zestawienie kosztów oraz sposób i zakres realizacji celów zadania.
3. Doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w dziedzinie kardiochirurgii i kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z leczeniem krytycznej niewydolności serca, w tym z wykorzystaniem mechanicznego wspomagania serca.

Uwaga:
1. Przedłożona oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.
2. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez oferenta. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione przez oferenta podpisem potwierdzającym zgodność z oryginałem.
3. Dokumenty przedłożone w ofercie będą stanowiły podstawę potwierdzenia spełnienia przez oferenta wymagań związanych z przystąpieniem do konkursu oraz oceny parametrów ośrodka.
4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub zawierające błędne dane zostaną uznane w postępowaniu konkursowym za nieważne.
5. Niedozwolone jest poprawianie lub uzupełnianie złożonych ofert. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach komisja konkursowa może wystąpić do oferenta z prośbą o złożenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowych dokumentów, poza wymaganymi w ogłoszeniu o konkursie.
6. Do oferty powinno być dołączone upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez oferenta.
7. Plany rzeczowo – finansowe sporządzone wg załączników nr 3, 4 i 5 do ogłoszenia, w zakresie informacji merytorycznej na kolejne lata realizacji zadania będą stanowiły podstawę do sporządzenia załącznika do umowy na dany rok realizacji zadania.
8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, odwołania konkursu lub unieważnienia konkursu.

Termin i miejsce składania ofert:
Oferty w formie pisemnej należy składać w 4 egzemplarzach w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Badań na Rzecz Gospodarki ul. Hoża 20, 00-923 Warszawa, w terminie do dnia 26 października 2007 r. do godz. 12.00, z adnotacją na kopercie: „Konkurs Polskie Sztuczne Serce - zadanie wdrożeniowe PO4”.


Opisy zadań przewidzianych do realizacji dostępne są w ogłoszeniu do konkursu, zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia w dziale „Aktualności”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (022) 63-49-279.

Prosimy o załączenie materiałów na płycie CD
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7637 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.