nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

UCHWAŁA Nr 29/2007 RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”UCHWAŁA Nr 29/2007

RADY MINISTRÓW

z dnia 6 marca 2007 r.

w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”


Na podstawie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218 , Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”, zwany dalej „Programem”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca, z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca.

§ 2.

Okres realizacji Programu ustala się na lata 2007 – 2011.

§ 3.

Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 4.

Program realizują minister właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw nauki.

§ 5.

1. Łączne wydatki na realizację Programu wyniosą 35 mln zł, w tym 30 mln zł z budżetu państwa.
2.Wydatki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, są określone zgodnie z harmonogramem ich wydatkowania w ustawach budżetowych na poszczególne lata, w ramach części 28 - Nauka oraz części 46 – Zdrowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PREZES RADY MINISTRÓWWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-03-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10816 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.