nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

USTAWA o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnejDz.U.07.158.1104 → z dnia 31 sierpnia 2007 r.

USTAWA
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 oraz z 2006 r. Nr 137, poz. 971) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 35:
a) ust. 10a otrzymuje brzmienie: "10a. Samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, który w okresie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji spłaci 30 % należności głównej z tytułu pożyczki i z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 35b ust. 3 lub art. 35ba ust. 3 wraz z odsetkami za ten okres, umarza się pozostałą część pożyczki i środków uzyskanych z tytułu jej zwiększenia.",
b) ust. 10g otrzymuje brzmienie: "10g. Umowa, o której mowa w ust. 10d, jest zawierana nie później niż do dnia 30 listopada 2007 r.",
c) po ust. 10g dodaje się ust. 10h w brzmieniu: "10h. Przepisy ust. 10b-10g stosuje się do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który do dnia 1 września 2007 r. nie zrzekł się roszczeń w sposób określony w ust. 10d i uzyskał zwiększenie pożyczki, o którym mowa w art. 35ba ust. 3.",
d) ust. 15 otrzymuje brzmienie: "15. Niespłacenie przez zakład dwóch kolejnych rat należności głównej lub dwóch kolejnych rat odsetkowych lub wykorzystanie środków z pożyczki lub zwiększenia pożyczki w sposób niezgodny z ust. 4 pkt 3, art. 35b ust. 5 lub art. 35ba ust. 5 może skutkować postawieniem pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.";
2) po art. 35b dodaje się art. 35ba w brzmieniu:
"Art. 35ba. 1. Skarb Państwa udziela pożyczki zakładowi, który w terminie do dnia 1 października 2007 r. złoży wniosek o zwiększenie kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, jeżeli zakład ten, w dniu złożenia wniosku, spełnia łącznie następujące warunki:
1) udzielono mu pożyczki w trybie określonym w art. 35;
2) uzyskał ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji;
3) złożył pisemne oświadczenie o wysokości przeciętnego rocznego zatrudnienia w zakładzie w roku 2004;
4) ustanowił odpowiadające kwocie zwiększenia pożyczki, o którym mowa w ust. 3, zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z niewypełnienia warunków zmienianej umowy o pożyczkę w postaci zabezpieczenia rzeczowego na majątku własnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot.
2. W przypadku złożenia, przed dniem 1 września 2007 r., przez wierzyciela wierzytelności cywilnoprawnych wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej, o którym mowa w art. 15 ust. 1, termin do złożenia wniosku o zwiększenie kwoty pożyczki wynosi 2 miesiące. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym orzeczenie sądu wydane w postępowaniu, o którym mowa w art. 15, stało się prawomocne.
3. Pożyczka jest udzielana w kwocie nie wyższej niż kwota wyliczona według wzoru:

Kp = Z2004 x 1/4 M x 12,

gdzie poszczególne symbole oznaczają: Kp - kwotę pożyczki w złotych, Z2004 - przeciętne roczne zatrudnienie w zakładzie w 2004 r., 1/4M - 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r. ustalonego przez Radę Ministrów na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), 12 - liczbę miesięcy w roku.
4. Środki uzyskane w wyniku zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, są wypłacane zakładowi jednorazowo w terminie miesiąca od dnia podpisania umowy o zmianie umowy o pożyczkę.
5. Środki uzyskane w wyniku zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, przeznacza się wyłącznie na zaspokojenie następujących zobowiązań:
1) w pierwszej kolejności - na spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład w związku z zaspokojeniem przez zakład, po dniu 31 grudnia 2004 r., należności głównych z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników, o których mowa w art. 4 pkt 3;
2) na spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 7, z wyłączeniem innych niż odsetki za zwłokę kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7;
3) spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyłączeniem odsetek za zwłokę oraz kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7;
4) spłatę kredytu obrotowego lub pożyczki udzielonej przez podmiot, który utworzył zakład, z wyłączeniem odsetek, w części która została przeznaczona na uregulowanie należności z tytułu należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład w związku z zaspokojeniem przez zakład, po dniu 31 grudnia 2004 r., należności głównych z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników, o których mowa w art. 4 pkt 3;
5) spłatę kredytu obrotowego lub pożyczki udzielonej przez podmiot, który utworzył zakład, z wyłączeniem odsetek, w części która została przeznaczona na uregulowanie zobowiązań, o których mowa w art. 4;
6) spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład, powstałych po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego od wypłaconych wynagrodzeń;
7) pokrycie kosztów opłaty prowizyjnej za podejmowane przez BGK czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1.
6. Należność główna z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, zostanie spłacona w terminie 10 lat od dnia podpisania umowy o pożyczkę, o której mowa w art. 35.
7. Umowa o zmianie umowy o pożyczkę określa w szczególności:
1) termin i warunki wypłat środków z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3;
2) terminy i sposób spłaty należności głównej z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, oraz terminy i sposób spłaty odsetek od tej kwoty;
3) numery rachunków bankowych, na które zakład będzie dokonywał spłat należności głównej z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, i odsetek od tej kwoty oraz wynagrodzenia dla BGK za nadzorowanie wykonania umowy o zmianie umowy o pożyczkę;
4) rodzaje zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
8. Zakładowi, który do dnia 1 września 2007 r. uzyskał umorzenie określone w art. 35 ust. 10 albo w ust. 10a, albo w ust. 10b oraz spłaci 30 % należności głównej z tytułu zwiększenia pożyczki, o którym mowa w ust. 3, wraz z odsetkami, w okresie do 5 lat od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji umarza się pozostałą część środków uzyskanych z tytułu tego zwiększenia.
9. Do zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 ust. 6, 7, 11-13 i 16.";
3) art. 35c otrzymuje brzmienie: "Art. 35c. Łączna kwota pożyczek z budżetu państwa, o których mowa w art. 35 i art. 35a oraz zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 35b ust. 3, art. 35ba ust. 3, jest ustalana w ustawie budżetowej i nie może przekroczyć kwoty 2,2 mld zł.";
4) w art. 36:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:
- "5) podpisuje umowę o zmianie umowy o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie warunki określone w art. 35ba ust. 1.",
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
- "3. BGK podejmuje także, w imieniu Skarbu Państwa, za wynagrodzeniem płatnym przez zakład, czynności związane z nadzorowaniem wykonywania przez zakład umowy o pożyczkę, w tym w szczególności:
1) nadzoruje zgodność wykorzystania środków z pożyczki z art. 35 ust. 4 pkt 3 albo art. 35a ust. 4;
2) nadzoruje zgodność wykorzystania środków z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w:
a) art. 35b ust. 3, z art. 35b ust. 5,
b) art. 35ba ust. 3, z art. 35ba ust. 5;
3) stawia, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pożyczkę w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 15 albo art. 35a ust. 8;
4) dokonuje oceny spełnienia przez zakład warunków umorzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 10 albo ust. 10a, albo ust. 10b, albo art. 35a ust. 6 lub art. 35ba ust. 8 oraz przekazuje ją do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.".

Art. 2.

Do dnia wydania ostatecznej decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo ostatecznej decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego nie podlegają egzekucji z mocy prawa wierzytelności zakładu wobec Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środki przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rachunek bankowy zakładu w związku z zaspokojeniem wierzytelności przypadających zakładowi z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych przed ukończeniem udzielania tych świadczeń w wysokości nieprzekraczającej 75 % każdorazowej wypłaty, chyba że chodzi o wierzytelność pracowników zakładu z tytułu pracy wykonywanej przy udzielaniu tych świadczeń.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. b, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-10-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 12941 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.