nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Ogłoszenia 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskichDz.U.07.247.1843 → z dnia 29 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 21 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich


Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba, o której mowa w ust. 1, może wystawić trzy recepty na kolejne miesięczne kuracje, określając dzień, od którego może nastąpić realizacja.”;

2) w § 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz na wniosek upoważnionego podmiotu przydziela mu zakresy liczb służące jako unikalne numery identyfikujące recepty.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a - 2c w brzmieniu:
„2a. Upoważniony podmiot może wystąpić o przydzielenie zakresów liczb służących jako unikalne numery identyfikujące recepty za pośrednictwem podmiotu zajmującego się drukiem recept.
2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, Fundusz może zawierać z podmiotami zajmującymi się drukiem recept umowy określające sposób i warunki udostępnienia za pośrednictwem tych podmiotów zakresów liczb służących jako unikalne numery identyfikujące recepty.
2c. Numery, o których mowa w ust. 2, mogą być wykorzystane tylko jeden raz.”;

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne leki, oznaczone symbolem „Rpw" zgodnie z odrębnymi przepisami, wystawiane są wyłącznie na drukach w kolorze różowym, zgodnych z wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 1, numerowanych zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 1 i wydawanych przez Fundusz lub wskazany przez niego podmiot; druki tych recept są drukami ścisłego zarachowania.”;

4) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Druki recept wydrukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia można wykorzystać do dnia 30 czerwca 2008 r.”;

5) § 37 i 38 otrzymują brzmienie:
„§ 37. Fundusz może wydawać upoważnionym podmiotom do dnia 30 czerwca 2008 r. druki recept, na których nadrukowano dane, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, odpłatnie, przy czym opłata może obejmować tylko koszt wytworzenia druków recept zgodnych z wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 1, a w szczególności nie obejmuje kosztów naniesienia numerów, dodatkowych zabezpieczeń papieru i dystrybucji recept.

§ 38. Recepty wystawiane na kuponie dołączonym do dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2007 r.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172 i Nr 176, poz. 1238.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2007-12-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 35152 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.