nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiegoDz.Urz.MZ.08.01.01 → z dnia 29 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 stycznia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 75, z 2004 r. Nr 7, poz. 64, z 2005 r. Nr 16, poz. 77 oraz z 2007 r. Nr 12, poz. 45) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;
2) Dział Laboratoryjny;
3) Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Dział Organizacji, Ocen i Analiz;
5) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Sekcja Informatyki;
7) Sekcja Kadr i Spraw Pracowniczych;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Systemu Jakości;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
12) Stanowisko Pracy do Spraw Kontaktu z Mediami;
13) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600. oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-01-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3832 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.