nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwot tych dotacji w 2007 r.Dz.Urz.MZ.08.01.05 → z dnia 29 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje
podmiotowe oraz kwot tych dotacji w 2007 r.


Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)), w związku z art. 14 ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 1 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 15, poz. 90) z uwzględnieniem zmian dokonanych w planie dotacji w trakcie roku budżetowego, ogłasza się wykaz jednostek nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik nr 9 do ustawy budżetowej na 2007 r. wraz z przyznanymi dla nich w budżecie państwa w części 46 – Zdrowie, dziale 803 - Szkolnictwo wyższe, kwotami dotacji podmiotowych.

Minister Zdrowia
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz.1832 oraz z 2007 r., Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791i Nr 140 poz. 984.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-01-22
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4032 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.