nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznychDz.U.08.59.366 → z dnia 9 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie bazy danych urządzeń radiologicznych


Na podstawie art. 33k ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa organizację bazy danych urządzeń radiologicznych oraz zakres informacji przekazywanych Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu przez organy, o których mowa w art. 33k ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”, i sposób ich przekazywania.

§ 2.

1. Bazę danych urządzeń radiologicznych, zwaną dalej „bazą”, tworzy się na podstawie informacji przekazanych w sposób określony w art. 33k ust. 2 ustawy z podziałem na rejestry:
1) jednostek ochrony zdrowia;
2) urządzeń radiologicznych.

2. Baza jest prowadzona:
1) w formie elektronicznej;
2) w sposób, który umożliwia:
a) ustalenie jednostki ochrony zdrowia, w której znajduje się dane urządzenie radiologiczne i jakie urządzenia radiologiczne znajdują się w danej jednostce ochrony zdrowia,
b) przygotowanie zestawień jednostek ochrony zdrowia, urządzeń radiologicznych i ich parametrów w różnych konfiguracjach.
Oprogramowanie bazy:
1) zapewnia dostęp do danych wyłącznie osobom upoważnionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego;
2) umożliwia wprowadzanie danych, ich modyfikację, archiwizację oraz odczyt w różnych konfiguracjach.
Każda zmiana danych w bazie jest automatycznie rejestrowana przez oprogramowanie bazy, z podaniem daty dokonania zmiany i w sposób zapewniający identyfikację osoby, która dokonała tej zmiany.
3. Kopię danych zawartych w bazie sporządza się na informatycznych nośnikach danych co najmniej raz w miesiącu.

§ 3.

Rejestr jednostek ochrony zdrowia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obejmuje następujące informacje:
1) nazwę jednostki ochrony zdrowia;
2) identyfikator jednostki ochrony zdrowia (REGON);
3) adres jednostki ochrony zdrowia, numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej;
4) imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej kierownika jednostki ochrony zdrowia.

§ 4.

1. Rejestr urządzeń radiologicznych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, obejmuje następujące kategorie urządzeń radiologicznych:
1) diagnostyczne aparaty rentgenowskie;
2) urządzenia radiologiczne stosowane w medycynie nuklearnej;
3) urządzenia radiologiczne stosowane w radioterapii.
2. Rejestr urządzeń radiologicznych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, obejmuje następujące informacje dotyczące poszczególnych urządzeń radiologicznych:
1) numer i datę wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie urządzenia oraz nazwę organu wydającego to zezwolenie;
2) określone w § 5 - 7.

§ 5.

1. Informacje dotyczące diagnostycznego zestawu rentgenowskiego obejmują:
1) charakterystykę zestawu uwzględniającą następujące dane:
a) przeznaczenie,
b) model lub typ,
c) kod identyfikacyjny,
d) nazwę wytwórcy i instalatora,
e) rok produkcji,
f) rok uruchomienia,
g) wykaz wyposażenia,
h) datę wykonania aktualnych testów specjalistycznych,
i) uwagi;
2) charakterystykę lampy rentgenowskiej uwzględniającą następujące dane:
a) model lub typ,
b) filtrację własną lampy,
c) kod identyfikacyjny,
d) wielkość ogniska lub ognisk,
e) zakres napięć nominalnych,
f) rok produkcji;
3) typ generatora wysokiego napięcia.
2. Jeżeli zestaw rentgenowski jest wyposażony w dodatkową lampę rentgenowską, informacje wymienione w ust. 1 pkt 2 podaje się także dla tej lampy.
3. Jeżeli zestaw jest tomografem komputerowym, poza informacjami wymienionymi w ust. 1, podaje się także:
1) minimalny czas akwizycji;
2) minimalną grubość warstw;
3) liczbę rzędów lub warstw;
4) typ strzykawki automatycznej.
4. Informacje dotyczące przeznaczenia, wyposażenia i generatora diagnostycznego zestawu rentgenowskiego wpisuje się zgodnie z listą kodów, których wykaz jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 6.

1. Informacje dotyczące urządzenia radiologicznego stosowanego w medycynie nuklearnej w przypadku:
1) kamery scyntylacyjnej obejmują:
a) rodzaj kamery zgodnie z listą kodów zawartych w załączniku do rozporządzenia,
b) model lub typ,
c) kod identyfikacyjny,
d) nazwę wytwórcy i instalatora,
e) rok produkcji,
f) rok uruchomienia,
g) rodzaje kolimatorów zgodnie z listą kodów zawartych w załączniku do rozporządzenia,
h) nazwę, wersję i producenta stosowanego oprogramowania,
i) liczbę stacji przetwarzania danych,
j) sposób rejestracji obrazów,
k) wykaz fantomów,
l) wykaz źródeł kontrolnych;
2) emisyjnego tomografu pozytonowego (PET) obejmują:
a) rodzaj PET zgodnie z listą kodów zawartych w załączniku do rozporządzenia,
b) nazwę wytwórcy i instalatora,
c) model lub typ,
d) kod identyfikacyjny,
e) rodzaj detektorów zgodnie z listą kodów zawartych w załączniku do rozporządzenia,
f) rok produkcji,
g) rok uruchomienia,
h) wyposażenie zgodnie z listą kodów zawartych w załączniku do rozporządzenia.
2. Jeżeli PET:
1) jest wyposażony w:
a) cyklotron, informacje dotyczące tego urządzenia obejmują:
- model lub typ,
- nazwę wytwórcy i instalatora,
- kod identyfikacyjny,
- rok produkcji,
- maksymalną energię cząstek,
- wykaz produkowanych izotopów i ich aktywności,
b) syntetyzer produktów radiofarmaceutycznych, informacje dotyczące tego urządzenia obejmują:
- model lub typ,
- nazwę wytwórcy i instalatora,
- rok produkcji,
- kod identyfikacyjny,
- rodzaje i aktywności wytwarzanych produktów radiofarmaceutycznych;
2) nie jest wyposażony w:
a) cyklotron, informacje dotyczące tego urządzenia obejmują nazwy i adresy dostawców izotopów,
b) syntetyzer produktów radiofarmaceutycznych, informacje dotyczące tego urządzenia obejmują nazwy i adresy dostawców produktów radiofarmaceutycznych.

§ 7.

1. Informacje dotyczące urządzenia radiologicznego stosowanego w radioterapii obejmują w przypadku:
1) aparatu ze źródłem promieniotwórczym:
a) model lub typ,
b) kod identyfikacyjny,
c) nazwę wytwórcy i instalatora,
d) rok produkcji,
e) rok uruchomienia,
f) aktywność początkową źródła na dzień zainstalowania;
2) akceleratora:
a) rodzaj akceleratora zgodnie z listą kodów zawartych w załączniku do rozporządzenia,
b) model lub typ,
c) kod identyfikacyjny,
d) nazwę wytwórcy i instalatora,
e) rok produkcji,
f) rok uruchomienia,
g) nominalne energie fotonów,
h) rodzaje cząstek,
i) nominalne energie cząstek,
j) rodzaj kolimatorów zgodnie z listą kodów zawartych w załączniku do rozporządzenia.
2. Informacje dotyczące urządzenia radiologicznego stosowanego w brachyterapii obejmują:
1) model lub typ urządzenia zgodnie z listą kodów zawartych w załączniku do rozporządzenia;
2) kod identyfikacyjny;
3) nazwę wytwórcy i instalatora;
4) rok produkcji;
5) rok uruchomienia;
6) sposób ładowania źródła do aparatu;
7) stosowany izotop promieniotwórczy;
8) nominalna aktywność źródła;
9) rodzaj aplikatora zgodnie z listą kodów zawartych w załączniku do rozporządzenia;
10) sposób transportu źródła w aplikatorze;
11) sposób implantowania.

§ 8.

Informacje określone w § 3 i § 4 ust. 2 są przekazywane przez organy, o których mowa w art. 33k ust. 2 ustawy, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wydaniu przez nie zezwolenia stała się ostateczna, na piśmie, przesyłką pocztową nadaną w placówce operatora publicznego lub na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie biuletynu informacji publicznej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

§ 9.

Organy, o których mowa w art. 33k ust. 2 ustawy, przekażą informacje określone w § 3 i § 4 ust. 2, dotyczące urządzeń radiologicznych, na stosowanie których wydały ostateczną decyzję w sprawie zezwolenia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-03-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2008-04-21
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2008-04-21Małgorzata Woźniak-Juhre 

Statystyka strony: 5143 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.