nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczneDz.U.03.41.359

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia 1)

z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie przekazywania danych dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi przez hurtownie farmaceutyczne.


Na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa sposób i zakres przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, kwartalnych raportów dotyczących wielkości obrotu produktami leczniczymi wraz ze strukturą tego obrotu przez hurtownie farmaceutyczne, zwanych dalej „raportami”.

§ 2.

1. Raporty zbiorcze i szczegółowe przekazywane są w terminie miesiąca po upływie kwartału, za który przekazywane są dane.

2. Raporty przekazuje się ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

§ 3.

1. Raport zbiorczy przekazywany jest w formie papierowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Raport szczegółowy przekazywany jest w formie komunikatu elektronicznego, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Raporty są sporządzane na podstawie dokumentacji prowadzonej przez hurtownię. Za datę obrotu przyjmuje się datę wystawienia faktury dla odbiorcy lub w przypadku bezpłatnego przekazania datę wystawienia w hurtowni dokumentu wydania leku.

§ 4.

Pierwsze dwa raporty przekazuje się za okres od dnia 1 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. i od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 marca 2003 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 2003 r.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
________________________________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U Nr 93, poz. 833)Załączniki do dokumentu : zal_dane_wlkobrot.xls zal_dane_wlkobrot.zip zal_sposob_budkomunikatu_elektr.doc zal_sposob_budkomunikatu_elektr.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-02-20
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 9935 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.