nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych29.04.2008r Uwagi i propozycje zgłoszone do projektu
Przekazany do uzgodnień zewnętrznych
w dniu 2 kwietnia 2008 r.

Termin zgłaszania uwag upływa
w dniu 16 kwietnia 2008 r.

Uwagi prosimy przesyłać na adres
b.zmyslowska@mz.gov.plProjektROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia ...................... 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznychNa podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) narażenie na czynnik chemiczny - proces, w którym organizm pracownika podlega działaniu czynnika chemicznego występującego na jego stanowisku pracy.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ponowna ocena ryzyka, o której mowa w ust. 1, powinna być także przeprowadzona na wniosek lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami, w przypadkach uzasadnionych oceną stanu zdrowia pracowników, a w szczególności w razie wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnej wartości biologicznej ołowiu we krwi pracownika.”;

3) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. W przypadku narażenia w środowisku pracy na ołów i jego związki nieorganiczne, w ramach kontroli stanu zdrowia, obowiązkowy jest monitoring biologiczny obejmujący pomiar stężenia ołowiu we krwi (PbB), przeprowadzany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej lub metody dającej równoważne wyniki.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672.

UZASADNIENIE


Niniejszy projekt stanowi nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86).
Celem projektowanego rozporządzenia jest w szczególności zdefiniowanie pojęcia „narażenie na czynnik chemiczny”. W trakcie kontroli przeprowadzonych w 2006 r. przez Państwową Inspekcję Pracy, okazało się, że 65 % pracodawców nie dopełniło obowiązku przeprowadzenia w ramach kontroli stanu zdrowia monitoringu biologicznego, obejmującego pomiar stężenia ołowiu we krwi pracownika. Poszczególni pracodawcy nie wiedzieli, którzy pracownicy powinni być objęci monitoringiem, między innymi ze względu na brak w rozporządzeniu powyższej definicji.
W § 1 w pkt 3 doprecyzowano brzmienie przepisu § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia. W nowelizowanym przepisie zamieszczono odesłanie do postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.), które reguluje między innymi częstotliwość oznaczania stężenia ołowiu we krwi u pracowników wykonujących pracę w narażeniu na ołów (punkt 35 kolumny III załącznika nr 1 do tego rozporządzenia). Doprecyzowanie brzmienia tego przepisu ma dla ochrony zdrowia pracowników istotne znaczenie, ponieważ monitoring biologiczny osób narażonych na ołów i jego związki nieorganiczne, przeprowadzany zgodnie z ww. częstotliwością, pozwala na obiektywną ocenę narażenia, umożliwia prognozowanie skutków tego narażenia, a także podjęcie działań ukierunkowanych na eliminowanie lub ograniczenie występującego zagrożenia dla zdrowia pracowników.
Ponadto zmodyfikowano brzmienie § 4 ust. 2 rozporządzenia. Celem projektowanego przepisu jest określenie jednoznacznego przypadku (tj. wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnej wartości biologicznej ołowiu we krwi pracownika), kiedy lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę lekarską nad pracownikami powinien wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o przeprowadzenie ponownej oceny ryzyka zawodowego.
Przedmiot projektowanego rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projektowane rozporządzenie nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Ocena Skutków Regulacji

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje regulacja.

Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na pracowników wykonujących pracę w kontakcie z czynnikami chemicznymi i pracodawców zatrudniających tych pracowników. Ponadto, projektowane rozporządzenie oddziaływać będzie również na lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad tymi pracownikami.

2. Konsultacje społeczne:

Równolegle do uzgodnień międzyresortowych, projektowana regulacja zostanie skonsultowana z następującymi podmiotami:
1. Centralnym Instytutem Ochrony Pracy;
2. Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
3. Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie;
4. Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;
5. OPZZ;
6. Federacją Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
7. NSZZ „Solidarność”;
8. Federacją Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej RP;
9. Radą Krajową Federacji Konsumentów;
10. Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych;
11. Naczelną Radą Lekarską;
12. Konfederacją Pracodawców Polskich;
13. Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych;
14. Krajową Izbą Gospodarczą;
15. Instytutem Przemysłu Organicznego;
16. Instytutem Ochrony Środowiska,
a ponadto zostanie również, stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na budżet państwa oraz na budżety jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność i przedsiębiorczość gospodarki.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Wejście w życie projektowanego rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

7. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa.
Projektowana regulacja będzie miała korzystny wpływ na zdrowie pracowników. Skutkiem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia powinno być wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia zdrowia pracowników związanego z wykonywaniem przez nich pracy w kontakcie z ołowiem lub jego związkami.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-02
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5113 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.