nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowymDz.Urz.MZ.08.03.14 → z dnia 29 kwietnia 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 kwietnia 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowym


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opiniowania wniosków zakupowych złożonych przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Zdrowia do objęcia finansowaniem z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowym, zwany dalej „Zespołem”.
2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Przewodniczącym Zespołu jest Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.
2. W skład Zespołu wchodzą Przewodniczący i przedstawiciele:
1) Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,
2) Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,
3) Departamentu Polityki Zdrowotnej,
4) Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
5) Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
6) Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg,
7) Departamentu Zdrowia Publicznego
- wyznaczeni przez dyrektorów tych departamentów oraz zaakceptowani przez właściwego ministra nadzorującego departament.

§ 3.

Zespół realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) dokonanie oceny formalnej warunkujące przyjęcie wniosków do dalszej analizy, w oparciu o zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia kryteria;
2) opracowanie wag i wskaźników przeliczeniowych do zaakceptowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kryteriów oceny merytorycznej zgłoszonych wniosków;
3) dokonanie oceny merytorycznej w oparciu o ustalone na podstawie pkt 2 wagi i wskaźniki przeliczeniowe;
4) rekomendowanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listy wniosków zakupowych proponowanych do finansowania z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie w danym roku budżetowym.

§ 4.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
3) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.
2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu wraz z porządkiem obrad Przewodniczący przesyła członkom Zespołu co najmniej na 3 dni przed terminem wyznaczonego posiedzenia.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może wyznaczyć termin posiedzenia
w terminie krótszym niż 3 dni.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.
3. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół i zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6.

Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

§ 7.

Obsługę administracyjno – techniczną Zespołu zapewnia Departament Budżetu, Finansów
i Inwestycji.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działaniem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-04-10
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4790 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.