nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnejDz.Urz.MZ.08.03.10 → z dnia 29 kwietnia 2008r.

zmiana Dz.Urz.MZ.08.12.79
Dz.Urz.MZ.10.13.72


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont
w zakładach opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 1-2 lit. a-i, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – prof. zw. dr hab. Gertruda Krystyna Świderska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2) Członkowie:
a) dr Wioletta Baran - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
b) Dariusz Oleński – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
c) Anna Makaruk - Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie,
d) Paweł Dąbrowski – Kancelaria Doradcza Rafał Piotr Janiszewski,
e) Przemysław Poznański – ekspert Agencji Oceny Technologii Medycznych,
f) Joanna Parkitna - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,
g) Krzysztof Tronczyński - przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,
h) przedstawiciel Ministerstwa Finansów,
i) 3 przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
j) Elżbieta Waniewska – Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia,
k) Joanna Zielińska - Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia,
l) Jacek Bębenek – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
m) Łukasz Dembowski - Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,
n) Joanna Zielińska - Departament Prawny Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również inne osoby, niewymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu lub nadzorującego prace Zespołu Podsekretarza Stanu.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy opracowanie i przedłożenie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia:
1) projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej – zawierającego szczegółowe zasady prowadzenia rachunku kosztów we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, korzystających ze środków publicznych oraz metody wyceny poszczególnych procedur medycznych, a także sposób i tryb realizacji sprawozdawczości w tym zakresie;
2) projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej – zawierający wzorcowy plan kont, zapewniający jednolitość sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych w zakładach opieki zdrowotnej, korzystających ze środków publicznych.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu
2. Przewodniczący Zespołu przedłoży ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekty,
o których mowa w § 4, w terminie do dnia 31 marca 2008 r.

§ 6.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pani Mariola Dwornikowska – Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Zespół ulega rozwiązaniu, po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektów, o których mowa w § 4.

§ 8.

1. Przewodniczącemu Zespołu, członkom Zespołu, a także innym osobom zaproszonym przez Przewodniczącego Zespołu, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.
2. Przewodniczącemu Zespołu, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3
w związku z uczestniczeniem w pracach Zespołu, przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227,
poz. 1661).

§ 9.

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

§ 10.

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Budżetu, Finansów
i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 7 marca 2008 r.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-03-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 8701 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.