nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.08.04.18→ z dnia 19 maja 2008r.
zmiana z dnia 26 czerwca 2008 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 maja 2008 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu
oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;
4) Narodowym Funduszem Zdrowia.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Biuro Prasy i Promocji;
4) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Krzysztof Grzegorek:
1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;
2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;
3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
b) Departament Prawny,
c) Departament Spraw Obronnych;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,
b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,
c) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
f) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
g) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
h) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
i) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
j) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,
k) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Mariola Dwornikowska:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,
b) Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych,
c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
b) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,
c) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Adam Fronczak:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Współpracy Międzynarodowej,
b) Departament Zdrowia Publicznego,
c) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;
3) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
b) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
c) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
d) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
e) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,
f) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,
g) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
h) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
i) Ośrodka Readaptacyjno - Rehabilitacyjnego w Konstancinie-Jeziornie,
j) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
k) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
l) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
m) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
n) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
o) Akademii Medycznych, Uniwersytetów Medycznych, Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w odniesieniu do Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
p) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
r) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
s) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
t) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
u) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
w) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
z) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
za) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
zb) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
zc) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
zd) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
ze) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
zf) Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
zg) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
zh) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
zi) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
zj) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Marek Twardowski:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Pielęgniarek i Położnych,
c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,
d) Departament Polityki Zdrowotnej;
2) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
d) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,
e) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,
f) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
g) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
h) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
i) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 7.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 8.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące do jego właściwości, w szczególności dotyczących powołań i odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 9.

1. Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.
2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Krzysztofa Grzegorka zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Twardowski;
2) Podsekretarza Stanu Marka Twardowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Mariola Dwornikowska;
3) Podsekretarza Stanu Mariolę Dwornikowską zastępuje Podsekretarz Stanu Adam Fronczak;
4) Podsekretarza Stanu Adama Fronczaka zastępuje Podsekretarz Stanu Mariola Dwornikowska.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 10.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 6).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre
Data ostatniej zmiany:
       2008-06-27
Ostatnio zmieniony przez:
       Małgorzata Woźniak-Juhre

Pokaż rejestr zmian


Schowaj rejestr zmian
Data modyfikacji Modyfikowany przez Akcja
2008-06-27Małgorzata Woźniak-Juhre 

Statystyka strony: 8342 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2020 © by Ministerstwo Zdrowia.