nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra ZdrowiaM.P.08.40.357 → z dna 27 maja 2008 roku

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia


Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, stanowiący załącznik do obwieszczenia.


1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
ZAŁĄCZNIK


WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ZDROWIA


1) Agencja Oceny Technologii Medycznych w Warszawie;
2) Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
3) Akademia Medyczna w Gdańsku;
4) Bank Tkanek Oka w Warszawie;
5) Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie;
6) Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;
7) Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli;
8) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi;
9) Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;
10) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi;
11) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie;
12) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
13) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie;
14) Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
15) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie;
16) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie;
17) Dom Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie;
18) Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie;
19) Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie;
20) Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi;
21) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie;
22) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie;
23) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;
24) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie;
25) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;
26) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi;
27) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
28) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie;
29) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie;
30) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie;
31) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie;
32) Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;
33) Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie;
34) Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie;
35) Krajowe Centrum do Spraw AIDS w Warszawie;
36) Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi;
37) Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie;
38) Lecznica Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie;
39) Narodowe Centrum Krwi w Warszawie;
40) Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie;
41) Narodowy Instytut Leków w Warszawie;
42) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny;
43) Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku;
44) Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Konstancinie-Jeziornie;
45) Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;
46) Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie;
47) Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie;
48) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku;
49) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy;
50) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku;
51) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu;
52) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach;
53) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach;
54) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie;
55) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie;
56) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi;
57) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie;
58) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu;
59) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu;
60) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu;
61) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu;
62) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie;
63) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku;
64) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie;
65) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu;
66) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie;
67) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu;
68) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze;
69) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu;
70) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach;
71) Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim;
72) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie;
73) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" w Warszawie;
74) Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie;
75) Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu;
76) Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
77) Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne;
78) Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
79) Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;
80) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie1);
81) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
82) Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
83) Uniwersytet Medyczny w Łodzi2);
84) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
85) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu3);
86) Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie;
87) Warszawski Uniwersytet Medyczny;
88) Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

1) W zakresie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Dz. U. Nr 44, poz. 200 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1115).
2) W zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Dz. U. Nr 141, poz. 1184).
3) W zakresie określonym w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2414).

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7147 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.