nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzanie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno - epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiegoDz.Urz.MZ.08.05.23 → z dnia 13 czerwca 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 maja 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-
epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 54, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Wojewódzka Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;
a) Oddział Administracyjno-Techniczny;
b) Oddział Ekonomiczny,
2) Dział Epidemiologii;
3) Dział Higieny Komunalnej;
4) Dział Higieny Pracy;
5) Dział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Dział Kadr;
7) Dział Laboratoryjny;
8) Dział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
10) Oddział Higieny Radiacyjnej;
11) Oddział Organizacji, Statystyki, Informacji i Szkoleń;
12) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
13) Sekcja do Spraw Informatyki;
14) Sekcja do Spraw Systemu Jakości;
15) Sekcja do Spraw Zamówień Publicznych;
16) Sekcja Kancelaryjna;
17) Sekcja Prawna;
18) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
19) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
20) Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
21) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
22) Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej;
23) Stanowisko Pracy Specjalisty do Spraw Kontroli Wewnętrznej;
24) Stanowisko Pracy Specjalisty do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej.”;
2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bolesławcu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Sekcja Administracyjno-Gospodarczo-Personalna;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
12) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Stanowisko Pracy – Kasjer;
14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
15) Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej;
16) Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki.”;
3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
9) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
4) w załączniku nr 4 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Głogowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
a) Sekcja Administracyjna i Obsługi Technicznej,
b) Sekcja Finansowo-Księgowa;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Sekcja Epidemiologii;
4) Sekcja Higieny Komunalnej;
5) Sekcja Higieny Pracy;
6) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
12) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy.”;
w załączniku nr 5 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Górze, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaworze, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru;
3) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Personalnych i Socjalnych;
5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
6) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
7) w załączniku nr 7 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Laboratoryjny;
4) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
5) Sekcja Organizacji, Statystyki, Informacji i Szkoleń;
6) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Socjalnych;
8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
9) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
10) Stanowiska Pracy Radców Prawnych.”;
8) w załączniku nr 8 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamiennej Górze, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Terenowego:
a) Sekcja Badań Szkodliwości Fizycznych,
b) Sekcja Epidemiologii,
c) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
d) Sekcja Higieny Komunalnej,
e) Sekcja Higieny Pracy,
f) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
g) Sekcja Poboru Prób;
3) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji, Statystyki i Kadr;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
8) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
9) Stanowisko Pracy – Informatyk;
10) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;
9) w załączniku nr 9 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Oddział Laboratoryjny;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki;
12) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
13) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
14) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
15) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
16) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;
10) w załączniku nr 10 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjna,
b) Sekcja Ekonomiczna;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Oddział Laboratoryjny:
a) Sekcja Aparatury Specjalnej i Badań Powietrza,
b) Sekcja Badań Fizykochemicznych Wody i Żywności,
c) Sekcja Badań Mikrobiologicznych;
7) Oddział Próbobiorców i Orzecznictwa;
8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr;
12) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
13) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji, Statystyki i Szkoleń;
14) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
15) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy.”;
11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaniu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
5) Sekcja Higieny Komunalnej;
6) Sekcja Higieny Pracy;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
11) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
12) Stanowisko Pracy – Informatyk;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
14) Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej.”;
12) w załączniku nr 12 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
7) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
13) w załączniku nr 13 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lwówku Śląskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Terenowego;
3) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
6) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
8) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;
14) w załączniku nr 14 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miliczu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru;
4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
7) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
9) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;
15) w załączniku nr 15 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnicy, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
6) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Stanowisko Pracy Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
9) Stanowisko Pracy Referenta do Spraw Informacji, Szkoleń i Statystyki;
10) Stanowisko Pracy Referenta do Spraw Personalnych i Socjalnych.”;
16) w załączniku nr 16 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oławie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru;
3) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
7) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;
17) w załączniku nr 17 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Polkowicach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjna,
b) Sekcja Ekonomiczna;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Sekcja Spraw Pracowniczych i Socjalnych;
9) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
12) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Sekretariatu;
13) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki i Szkoleń;
14) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
15) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości.”;
18) w załączniku nr 18 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Strzelinie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Kontroli i Nadzoru;
3) Oddział Laboratoryjny;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
7) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
9) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;
19) w załączniku nr 19 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Środzie Śląskiej, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Kontroli i Nadzoru;
3) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
6) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
8) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;
20) w załączniku nr 20 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Oddział Laboratoryjny;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
12) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
13) Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
21) w załączniku nr 21 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Sekcja Higieny Pracy;
8) Sekcja Systemu Jakości;
9) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
12) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych i Socjalnych;
13) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
14) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
15) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
16) Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej;
17) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;
22) w załączniku nr 22 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Komunalnej;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
6) Oddział Laboratoryjny;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Sekcja Statystyki;
10) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
11) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
13) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
23) w załączniku nr 23 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wołowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Terenowego;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Obsługi Prawnej;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
8) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy.”;
24) w załączniku nr 24 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Techniczna;
b) Sekcja Finansowo-Księgowa;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
4) Oddział Higieny Komunalnej;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
7) Oddział Laboratoryjny;
8) Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców;
9) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Sekcja Organizacji i Kadr;
12) Sekcja Prawna;
13) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;
14) Stanowisko Pracy do Spraw Nadzoru Sanitarnego;
15) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki;
16) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
17) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy.”;
25) w załączniku nr 25 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Nadzoru Sanitarnego;
3) Laboratorium Pomiarów Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej;
6)/ Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki;
8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
9) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;
26) w załączniku nr 26 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Bieżącego;
4) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych;
6) Stanowisko Pracy do Spraw Statystyki Medycznej;
7) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
9) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
11) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.”;
27) w załączniku nr 27 do zarządzenia:
a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotoryi, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,
b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Nadzoru Bieżącego;
4) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
5) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
7) Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 12, poz. 113, z 2004 r. Nr 11, poz. 92, z 2005 r. Nr 14, poz. 63, z 2006 r. Nr 4, poz. 12, Nr 7, poz. 27 oraz z 2007 r. Nr 10, poz. 32.Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4311 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.