nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii GrypyDz.Urz.MZ.08.05.22 → z dnia 13 czerwca 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Krajowy Komitet do Spraw Pandemii Grypy, zwany dalej "Komitetem", jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

Do zadań Komitetu należy:
1) opracowanie, zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia i aktualizacja interdyscyplinarnego „Polskiego planu pandemicznego”, przedstawianie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a także modyfikowanie zgodnie z postępem wiedzy i zmieniającymi się realiami społeczno-ekonomicznymi kraju;
2) przekazywanie, przez członków Komitetu, organom, organizacjom, instytucjom, których są przedstawicielami, ustaleń i wniosków wypracowanych przez Komitet w celu ich wdrożenia, zgodnie z ustawowymi kompetencjami;
3) monitorowanie światowej i krajowej sytuacji epidemiologicznej grypy sezonowej oraz grypy ptaków;
4) opracowywanie strategii dla podejmowanych działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych dla poszczególnych faz pandemii grypy oraz:
a) dokonywanie oceny zagrożenia,
b) określanie zadań dla poszczególnych jednostek i służb oraz zakresu ich odpowiedzialności, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących struktur działających w sytuacjach kryzysowych,
c) podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu kompetencji Komitetu.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzą następujący członkowie:
1) Przewodniczący – Pan Adam Fronczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca Przewodniczącego – Pan Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny;
3) Zastępca Przewodniczącego – Pan Zenon Sobejko - Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
4) Sekretarz - Pani Anna Świątecka - główny specjalista w Departamencie Przeciwepidemicznym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
5) Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego;
6) Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;
7) Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
8) Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym;
9) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;
10) Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
11) Przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
12) Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;
13) Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
14) Dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia;
15) Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia;
16) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
17) Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego;
18) Główny Lekarz Weterynarii;
19) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;
20) Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP;
21) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
22) Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;
23) Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Zagrożeń Globalnych;
24) Naczelny Lekarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
25) Dyrektor Biura Rezerw Medycznych w Agencji Rezerw Materiałowych;
26) Naczelnik Wydziału Rezerw Państwowych w Departamencie Spraw Obronnych w Ministerstwie Gospodarki;
27) Naczelnik Wydziału Reagowania Kryzysowego i Szkolenia w Departamencie Spraw Obronnych w Ministerstwie Infrastruktury;
28) Przedstawiciel Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
29) Koordynator ds. Opieki Medycznej dla Cudzoziemców Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA z ramienia Urzędu ds. Cudzoziemców;
30) Przedstawiciel Centrum Informacyjnego Rządu;
31) Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;
32) Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;
33) Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych;
34) Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii;
35) Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego.
2. W pracach Komitetu uczestniczą w charakterze zewnętrznych obserwatorów:
1) Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce;
2) Przedstawiciel Departamentu Obsługi Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
3. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć osoby inne niż określone w ust. 1 i 2, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 4.

1. Komitet działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub, z jego upoważnienia, inny członek Komitetu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego upowazniona.

§ 5.

Przewodniczący Komitetu, w zależności od potrzeb, spośród członków Komitetu może wyodrębniać czasowe lub stałe zespoły tematyczne, których zadaniem jest opracowywanie w trybie roboczym, uzgadnianie na forum Komitetu i przedstawianie do akceptacji Przewodniczącemu Komitetu niezbędnych standardów i procedur.

§ 6.

Wszyscy członkowie Komitetu na każde posiedzenie przedstawiają Przewodniczącemu Komitetu za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, w formie pisemnej, informacje na temat postępów poczynionych w ramach przygotowań do pandemii grypy oraz działań zainicjowanych w tym obszarze, w zakresie kompetencji resortów, organizacji lub instytucji, których są reprezentantami.

§ 7.

1. Ustalenia, wnioski i opinie Komitetu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Komitet podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
2. Przewodniczący Komitetu lub, z jego upoważnienia, inny członek Komitetu, może na wniosek członka Komitetu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Komitetu w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez członków Komitetu, zwanego dalej „trybem obiegowym”.
3. W razie skierowania projektu uchwały Komitetu do rozpatrzenia przez członków Komitetu w trybie obiegowym wyznacza się termin do zajęcia stanowiska przez członków Komitetu.
4. Projekt uchwały, skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli członkowie Komitetu, stanowiący zwykłą większość jego członków, wyrazili na piśmie zgodę na przyjęcie projektu uchwały lub nie zgłosili w wyznaczonym terminie uwag lub zastrzeżeń do projektu.
5. Sekretarz Komitetu przedstawia do wiadomości członkom Komitetu, na najbliższym posiedzeniu Komitetu, wykaz uchwał podjętych przez Komitet w trybie obiegowym.

§ 8.

Uchwały, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
7. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona.

§ 9.

Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Biuro Administracyjno – Gospodarcze w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

1. Członkowie Komitetu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 3, pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Osobom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 14, z późn. zm. 3)).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


MINISTER ZDROWIA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. w 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1660.
3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2005 r. Nr 10, poz. 43, z 2006 r. Nr 3, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 5.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-21
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5451 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.