nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”



Dz.Urz.MZ.08.05.25 → z dnia 13 czerwca 2008r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 maja 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 86 i Nr 18, poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:

1)

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 lit. a-r, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu.”;

2)w § 2 w pkt 2:
a)

lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) mgr Marzena Woźniak-Tambor – Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,”,

b)

lit. o otrzymuje brzmienie:
„o) dr Anna Ruzik – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,”,

c)

po lit. o dodaje się lit. p-s w brzmieniu:
„p) dr Justyna Rój – Katedra Finansowania Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,”,
„r) mgr Katarzyna Dubas – Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,”,
„s) mgr Jacek Bębenek – Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomiczno-Finansowych w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia.”;

3)

§ 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pani Mariola Dwornikowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.”;

5)

w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Osobom, o których mowa w § 2, w związku z uczestniczeniem w pracach Zespołu przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nnr 227, poz. 1661).”;

6)

§ 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9 Za wykonanie zadania określonego w § 4, Przewodniczący Zespołu oraz Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. a-p, otrzymują jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:
1) Przewodniczący Zespołu – 10 000 zł;
2) Członek Zespołu – 3 000 zł.”.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaniaogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 7 stycznia 2008 r.


MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.






Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-05-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4368 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.