nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 czerwca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 04, poz. 18), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w pkt 3 skreśla się lit. a,
b) skreśla się pkt 4;
2) w § 6:
a) w pkt 1 skreśla się lit. b,
b) w pkt 4 skreśla się lit. a;
3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
,, § 6a. Podsekretarz Stanu Marek Haber:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
b) Departament Pielęgniarek i Położnych;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,
b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,
c) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
f) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
g) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
h) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,
i) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
j) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,
k) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Lotnicze Pogotowie Ratunkowe’’ w Warszawie,
l) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4836 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.