nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznegoDz.U.08.142.893 → z dnia 5 sierpnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego

Na podstawie art. 21 ust. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanym dalej ,,planem”;
2) poziom szczegółowości danych objętych planem;
3) ramowy wzór planu;
4) kryteria kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego.

§ 2.

Plan zawiera:
1) charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi, mogących wystąpić na obszarze województwa, uwzględniając specyfikę zagrożeń lokalnych, w tym w szczególności dane dotyczące:
a) sieci komunikacyjnej, w tym dróg, którymi przewożone są materiały niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.3)),
b) struktury demograficznej i urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150),
c) analizy zagrożeń, które wystąpiły na obszarze województwa w roku poprzedzającym rok opracowania planu, w tym analizy ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.4)), w szczególności dane o:
- interwencjach zespołów ratownictwa medycznego, z podziałem na ich przyczyny i grupy wiekowe osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
- hospitalizacji osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, z podziałem na ich przyczyny i grupy wiekowe tych osób;
2) informacje o liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej ,,ustawą” oraz szpitali posiadających jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, w szczególności o:
a) liczbie, rodzajach i rozmieszczeniu zespołów ratownictwa medycznego oraz lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, z określeniem obszaru działania dla każdego zespołu i z uwzględnieniem maksymalnego czasu dotarcia do granic obszaru działania,
b) liczbie, rodzaju i miejscach postoju specjalistycznych środków transportu wykorzystywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wraz z ich obszarami działania oraz o lądowiskach przyszpitalnych, w tym odległościach lądowiska od szpitali,
c) liczbie i rozmieszczeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych,
d) liczbie i rozmieszczeniu szpitali posiadających jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, wraz z liczbą łóżek stałych i gotowych do rozwinięcia;
e) liczbie i rozmieszczeniu innych szpitali wraz z profilem oddziałów i liczbą łóżek,
f) liczbie, rodzaju oraz rozmieszczeniu jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, z określeniem rodzajów jednostek, liczby ratowników, lekarzy specjalistów, którymi dysponuje, w tym ich liczbie na zmianie służbowej, oraz maksymalnego czasu dotarcia do granic obszaru działania każdej z jednostek;
3) informacje o planowanych na lata, na które plan jest sporządzany, nowych, przenoszonych lub likwidowanych jednostkach systemu na obszarze województwa, w szczególności o:
a) liczbie, rodzaju i rozmieszczeniu na obszarze województwa zespołów ratownictwa medycznego,
b) liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa szpitalnych oddziałów ratunkowych;
4) opis organizacji systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego na obszarze województwa, w szczególności dane dotyczące:
a) miejsca i adresu centrum powiadamiania ratunkowego,
b) organizacji i procedur koordynacji działań jednostek systemu, ze wskazaniem kompetencji i trybu podejmowanych działań,
c) struktury i organizacji systemów teleinformatycznych wykorzystywanych na potrzeby systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności funkcjonowania numeru alarmowego 999 wraz z danymi dotyczącymi numerów podkładowych,
d) struktury i organizacji systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez dysponentów jednostek, ze wskazaniem rodzajów wykorzystywanych urządzeń oraz oprogramowania, w tym jego producenta lub dostawcy i wersji;
5) sposób współpracy, określony w porozumieniu, zawartym pomiędzy organami administracji publicznej i jednostkami systemu, z innych województw, w szczególności informacje o:
a) procedurach współpracy,
b) kompetencjach i trybie podejmowanych działań,
c) obiegu i wymianie informacji;
6) sposób współpracy jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, na obszarze województwa, w szczególności o:
a) procedurach współpracy,
b) organizacji wspólnych oraz analizy działań ratowniczych, procedur powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku zdarzeń pojedyczńczych, mnogich i masowych,
c) kompetencjach i trybie podejmowanych działań,
d) obiegu i wymianie informacji;
7) kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa.

§ 3.

Ramowy wzór planu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

1. Plan sporządza się na poziomie szczegółowości umożliwiającym identyfikację wszystkich danych zawartych w planie, uwzględniając złożoność tych danych.
2. Mapy stanowiące część planu wykonane są w skali co najwyżej 1:250 000, a poziom ich szczegółowości uwzględnia następujące dane:
1) granice województwa, powiatów, miast na prawach powiatów, miast i gmin;
2) przebieg dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych; zakres danych o drogach jest zgodny z bazą danych obiektów topograficznych opracowaną przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną;
3) przebieg linii kolejowych;
4) rzeki, jeziora i inne zbiorniki wodne;
5) położenie miejscowości oraz ich nazwy;
6) lokalizację lądowisk dla śmigłowców;
7) lokalizację szpitali.
3. Mapa, o której mowa w ust. 2, może zawierać lokalizację jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

§ 5.

1. Kalkulację rocznych kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego sporządza się przy wykorzystaniu danych dotyczących:
1) kosztów bezpośrednich działalności zespołów ratownictwa medycznego, w szczególności:
a) kosztów osobowych, wraz z kosztami osobowymi dyspozytorów medycznych,
b) kosztów eksploatacyjnych;
2) kosztów pośrednich działalności zespołów ratownictwa medycznego, w szczególności kosztów administracyjno – gospodarczych.
2. Kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego sporządza się z podziałem na rodzaje zespołów:
1) dla poszczególnych dysponentów jednostek;
2) średnio dla obszaru całego województwa.

§ 6.

Wojewódzkie plany działania systemu obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 141, poz. 1184, z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 50, poz. 360, Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2008-06-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3703 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.